Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.5Annet helsepersonell enn leger i allmennlegetjenesten 

​SSB fører registerbasert statistikk for ansatte i næringen allmenn legetjeneste. Næringen dekker mer enn fastlegeordningen, og omfatter også kommunal legevakt, medisinske sentre og private aktører innen allmennlegetjenester som ikke er en del av fastlegeordningen (eksempelvis Dr. Dropin og allmennpraksis hos Volvat og Aleris). Denne statistikken omfatter altså mer enn KOSTRA-statistikken.

Årsverk for leger og annet helsepersonell  

Figur 6.7 viser avtalte årsverk i allmennlegetjenesten fordelt etter utdanning. Med unntak for helsesekretærer og personell med annen helse- og sosialfaglig utdanning har det vært en økning i antall årsverk for alle utdanningsgrupper i perioden 2018 til 2023. I perioden har det vært størst absolutt vekst for leger, mens den prosentvise veksten har vært større for sykepleiere. De største enkeltgruppene i samlekategorien annen helse- og sosialfaglig utdanning, er fysioterapeuter med 123 årsverk og bioingeniører med 106 årsverk i 2023. Datagrunnlaget gir ikke mulighet for å skille ut avanserte kliniske allmennsykepleiere.

Figur 6.7. Avtalte årsverk i næringen "allmenn legetjeneste". 2018-2023.
Figur 6.7. Avtalte årsverk i næringen "allmenn legetjeneste". 2018-2023.
Kilde: SSB. Basert på avtalte årsverk i allmennlegetjenesten (næringskode 86.211, registerdata, A-ordningen). Fastleger utgjør majoriteten av legene, men næringen omfatter mer enn fastlegeordningen, eksempelvis kommunal legevakt, medisinske sentre og private aktører innen allmennlegetjenester som ikke er en del av fastlegeordningen. Statistikken er basert på den ansattes utdanning. SSB har oppdatert tallene tilbake til 2018.

Yrkesgruppenes andel av årsverkene i allmennlegetjenesten 

Legers andel av avtalte årsverk i allmennlegetjenesten utgjorde 53,4 prosent av årsverkene i 2023. Avtalte årsverk for sykepleiere 17,8 prosent og helsesekretærer utgjorde 14,8 prosent. Fra 2021 til 2022 har andelen gått opp med over en prosentenhet for leger.

Tabell 6.3. Legers, sykepleieres og helsesekretærers andel av årsverkene i "allmenn legetjeneste". 2018­-2023.
Kilde: SSB. For mer informasjon om datagrunnlaget, se tekst under figur 6.7.

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Leger

50,7 %

51,2 %

50,6 %

49,1 %

52,2 %

53,4 %

Sykepleiere (inkl. jordmødre og helsesykepleiere)

16,6 %

16,3 %

17,1 %

18,1 %

17,8 %

17,8 %

Helsesekretær

17,0 %

16,6 %

16,0 %

15,0 %

15,1 %

14,8 %

Figur 6.9 viser at legenes andel av årsverkene er lavest i de minst sentrale kommunene. For sykepleiere er andelen lavest i de mest sentrale kommunene. For helsesekretærer er andelen lavest i den mest sentrale og de to minst sentrale kommunekategoriene.

Figur 6.9. Legers, helsesekretærers og sykepleieres andel av årsverkene i næringen "allmenn legetjeneste", fordelt på kommunens sentralitet. 2023.
Figur 6.9. Legers, helsesekretærers og sykepleieres andel av årsverkene i næringen "allmenn legetjeneste", fordelt på kommunens sentralitet. 2023.
Kilde: SSB. For mer informasjon om datagrunnlaget, se tekst under figur 6.7.
 

Siste faglige endring: 31. mai 2024