Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Avtalte legeårsverk i kommunene per innbygger

​Tabell 6.1 viser at avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere har økt fra 10,2 til 12,4 årsverk i perioden 2015 til 2023. Veksten i legeårsverk har altså vært større enn befolkningsveksten disse årene. Det er samtidig viktig å huske at andelen eldre øker, og at eldre benytter fastlegen i større grad enn yngre.

Tabell 6.1. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere i kommunene, 2015-2023.
Kilde: SSB. KOSTRA. Tabell 11996. [43]

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Avtalte legeårsverk per 10000 innb.

10,2

10,4

10,8

11,0

11,2

11,5

11,7

11,9

12,4

Figur 6.4 viser avtalte legeårsverk (søylene) og avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (punktene), fordelt på fylker. Antallet varierer fra 10,5 årsverk per 10 000 innbyggere i Oslo til 17,7 i Troms og Finnmark. Forhold som kan bidra til forskjeller mellom fylkene er blant annet innslaget av små kommuner, befolkningssammensetning med flere eldre, generell helsetilstand og geografiske forhold. Figur 6.5 viser at små kommuner samlet sett har flere legeårsverk per innbygger enn befolkningsmessig store kommuner. Små kommuner må ofte ha flere årsverk for å få legevakt og deltakelse i annet allmennmedisinsk arbeid til å gå opp samtidig med å drive fastlegeordningen. 

Figur 6.4. Avtalte legeårsverk og avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere, fordelt på fylker. 2023.
Figur 6.4. Avtalte legeårsverk og avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere, fordelt på fylker. 2023.
Kilde: SSB. KOSTRA. Tabell 11996. Sortert etter avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere.
Figur 6.5 Avtalte legeårsverk og årsverk per 10 000 innbyggere etter kommunestørrelse. 2023 [2].
Figur 6.5 Avtalte legeårsverk og årsverk per 10 000 innbyggere etter kommunestørrelse. 2023 [44].
Kilde: SSB. KOSTRA. Tabell 11996. og tabell 07459.

     

    [43] For å få sammenlignbare data, er private leger utenfor fastlegeordningen ikke tatt med ettersom disse ikke var inkludert i KOSTRA-rapporteringen for 2020. Dermed avviker tallene for 2015-2019 og 2021-2023 noe fra SSBs statistikkbank.

    [44] Statistikken i kapittel 5 er blant annet basert på kommunenes KOSTRA-rapportering publisert av SSB 15. mars 2024. Ved denne publiseringen var det 10 kommuner som ikke hadde rapportert. De aggregert tallene for landet, fylker og KOSTRA-grupper inneholder estimerte årsverkstall for de kommunene som ikke hadde rapportert. Figur 5.5 er basert på tall for kommunene som hadde rapportert per 15. mars 2024. Kommunene som ikke hadde rapportert, inngår derfor ikke. Dette gjelder kommunene 1103 Stavanger, 1517 Hareid, 1820 Alstadhaug, 1874 Moskenes, 3418 Åsnes, 3422 Åmot, 3420 Os, 3807, Skien, 5413 Ibestad og 5434 Måsøy. Dette må tas i betraktning ved tolkning av figur 5.5.

    Siste faglige endring: 31. mai 2024