8. Om pakkeforløpet

Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for somatisk helse og levevaner (XLS). Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

 • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
 • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
 • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Kunnskapsgrunnlag

En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø utarbeidet et utkast om anbefalinger for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner i pakkeforløpene, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017.

Alle anbefalingene bygger på konsensus i arbeidsgruppen og nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes:

Arbeidsgruppe

Ekstern fagansvarlig:

 • Petter Andreas Ringen, psykiater/avdelingsoverlege, Oslo universitetssykehus
 • Linda Wüsthoff, psykiater og samfunnsmedisiner/etatsoverlege, Oslo kommune

Arbeidsgruppeleder:

 • Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

Deltakere:

 • Asle Enger, medisinskfaglig rådgiver, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus
 • Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
 • Frode Grevskott, fysioterapeut/daglig leder Frisklivssentralen, Verdal kommune
 • Ida Garløv, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/seksjonsoverlege, Ungdomsseksjonen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus
 • Ingvild Felling Meyer, lege/seniorrådgiver, avdeling folkesykdommer, Helsedirektoratet
 • Irene Bircow Elgen, seksjonsoverlege/professor II, Haukeland universitetssjukehus
 • Ivar Skeie, overlege / overlege legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik, Sykehuset Innlandet Helseforetak
 • Jan Erik Skjølås, avdelingsleder lavterskeltiltakene for rusavhengige over 18 år, Trondheim kommune
 • Jørn Heggelund, idrettsfysiolog Ph.d./teamleder, Treningsklinikken, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Knut Boe Kielland, lege, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
 • Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant og styreleder Mental Helse
 • Lars Lien, psykiater, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ROP
 • Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
 • Line Schrøder Karlsen, rådgiver, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Mone Sæland, klinisk ernæringsfysiolog/førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Pernille Næss, lege, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Oslo universitetssykehus
 • Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse)
 • Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved avdeling for spesialisert psykosebehandling, Haukeland universitetssykehus, førsteamanuensis II Universitetet i Bergen
 • Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus
 • Sigrid Skattebo, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
 • Siri Strømsmo, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
 • Svein Skjøtskift, psykiater/overlege, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
 • Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant A-LARM
 • Tordis Sørensen Høifødt, psykiater/overlege, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Torgeir Gilje Lid, fastlege Nytorget legesenter og postdoktor Helse Stavanger HF
 • Toril Moe, spesialrådgiver fysisk aktivitet, Oslo universitetssykehus

Sist faglig oppdatert: 10. september 2018