Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 08. april 2024

Høringsutkast

Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser - Sektorveileder til Instruks om utredning av statlige tiltak (PDF)

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ba om tilbakemelding på: 

 • Om veilederen oppfattes å være i samsvar med intensjonene/føringene i sentrale grunnlagsdokumenter som utredningsinstruksen, NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementets rundskriv R109/2014 og DFØs Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. 
 • Om veilederens anbefalinger og veiledning om håndtering av helsekonsekvenser oppfattes som nyttig i analyser innenfor din etats/organisasjons ansvarsområde. 
 • Andre innspill og synspunkter på veilederen er selvsagt også velkomne.

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no med referanse 21/20230. Frist for å sende inn innspill og merknader var 1. oktober 2021.

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender med dette på høring forslag til veileder for utredningsinstruksen på folkehelseområdet. Høringen gjelder en temaspesifikk veileder til Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). Veilederen omhandler vurdering av virkninger på befolkningens helse og livskvalitet. Den inneholder videre hvordan vurderingen kan inkluderes og eventuelt verdsettes økonomisk i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen er et supplement til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin Veileder til utredningsinstruksen og Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen er en samordnet og oppdatert versjon av to tidligere veiledere: Veileder til utredningsinstruksen om virkninger på folkehelsen og veilederen Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser. Den første av disse har ikke vært publisert tidligere, mens den andre har vært publisert tidligere og en oppdatert versjon av den var på høring i 2018. 

I høringsrunden i 2018 fikk vi blant annet forslag om å samordne disse to veilederne. Dette ble senere formalisert i et oppdrag om oppdatering av veilederne fra Helse- og omsorgsdepartementet. De fleste høringsinstansene støttet i 2018 bruk av kvalitetsjusterte leveår (QALY) i samfunnsøkonomiske analyser, og mange ga konstruktive innspill om både fremstilling i veilederen og anvendelse. Blant annet ble det etterlyst mer pedagogisk veiledning rettet mot målgrupper som ikke har inngående kjennskap til helseøkonomi og bruk av QALY. Av mer spesielle, men fundamentale, tema ble det etterlyst veiledning om hvordan helseeffekter skal håndteres i analyser der en del av helseeffekten er internalisert i beslutningen om å gå eller sykle.

I veilederen som nå sendes på høring har vi forsøkt å imøtekomme de innspillene vi fikk i 2018. For eksempel har vi vektlagt pedagogisk veiledning og laget et "A til Å-eksempel" om anvendelse av QALY, og vi har anbefalinger om håndtering av konsumentsuverenitet og internalisering i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak som berører folks helse. Vi har også vektlagt å veilede med henblikk på å få med alle vesentlige virkninger på folkehelsen og har inkludert en "sjekkliste" som hjelp til dette.

Hensikten med veilederen er å få statlige aktører som er forpliktet til å følge utredningsinstruksen i større grad til å vurdere og verdsette virkninger for befolkningens helse og livskvalitet i utredninger og iverksettelse av statlige tiltak. Tiltak i andre samfunnssektorer enn helsesektoren kan ha stor betydning for befolkningens helse og livskvalitet, selv om intensjonen med tiltaket ikke har helseeffekter som mål. Og siden vurdering av pasientrettede tiltak i helsesektoren skal følge vedtatte prioriteringskriterier og ikke utredningsinstruksen, retter denne veilederen seg derfor særlig mot andre samfunnssektorer enn helse.

Høringssvar

Høringsinstanser 

Dette er en åpen høring og alle kan gi høringssvar. Instansene under har fått tilsendt høringsbrevet.

Departementer 

 • Arbeids- og sosialdepartementet 
 • Barne- og likestillingsdepartementet 
 • Finansdepartementet 
 • Forsvarsdepartementet 
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Justis- og beredskapsdepartementet 
 • Klima- og miljødepartementet 
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 • Kunnskapsdepartementet 
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Nærings- og fiskeridepartementet 
 • Olje- og energidepartementet 
 • Samferdselsdepartementet 

Direktorater/institutter

 • Arkivverket 
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
 • By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) 
 • Digitaliseringsdirektoratet 
 • Direktoratet for e-helse 
 • Direktoratet for økonomistyring 
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerrådet 
 • Forbrukertilsynet 
 • Jernbanedirektoratet 
 • Statens helsetilsyn 
 • Statens vegvesen 
 • Miljødirektoratet 
 • Statnett 
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
 • Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Interesseorganisasjoner 

 • Apotekforeningen 
 • Den norske jordmorforening 
 • Den norske legeforening 
 • Den norske tannlegeforening 
 • Farmasiforbundet 
 • KS 
 • Legemiddelindustrien (LMI) 
 • Norsk Psykologforening 
 • Norsk Sykepleierforbund

Utdanningsinstitusjoner 

 • Handelshøyskolen BI 
 • Norges Handelshøyskole 
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo 
 • Universitetet i Tromsø 

Private aktører 

 • Menon 
 • Oslo Economics 
 • Vista Analyse

Først publisert: 17.08.2021 Siste faglige endring: 29.10.2021 Se tidligere versjoner