Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

«Nasjonal veileder om virkninger på helse og livskvalitet i utredninger» er en temaspesifikk veileder til Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). Veilederen er et supplement til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) Veileder til utredningsinstruksen (dfo.no) og Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (dfo.no). Jamfør folkehelseloven § 22 skal statlige myndigheter vurdere konsekvenser for befolkningens helse når det er relevant, for eksempel ved innføring av tiltak.

Veilederen inneholder anbefalinger om hvordan statlig sektor kan bruke utredningsinstruksen i faglige vurderinger av virkninger for befolkningens helse og livskvalitet når en planlegger og utreder tiltak. Videre inneholde veilederen anbefalinger om hvordan liv og helse kan inkluderes og eventuelt verdsettes økonomisk i samfunnsøkonomiske analyser.

Veilederen beskriver virkninger av tiltak som hovedsakelig initieres og iverksettes utenfor helsesektoren. Det vil si tiltak som retter seg mot den generelle befolkningen. Det vil også innebære tiltak som ofte har andre målsettinger enn helse, men (u-)helse kan likevel bli en konsekvens av tiltaket.

At veilederen er en «temaveileder» innebærer at den gir sektorovergripende anbefalinger innenfor et tema, og ikke veiledning innenfor en sektor.

Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og omhandler både helse og livskvalitet i tråd med bestillingen.

Målsetningen med veilederen

Formålet med veilederen er å få statlige aktører (som er forpliktet til å følge utredningsinstruksen) i større grad til å vurdere virkninger på befolkningens helse og livskvalitet – og der det kreves og så langt det lar seg gjøre – sette en økonomisk verdi på virkninger for helse og livskvalitet i utredninger og iverksettelse av statlige tiltak.

I tilfeller der det gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser og saksbehandler ikke har kompetanse til selv å gjennomføre dette, skal veilederen være tilstrekkelig for å utforme en kravspesifikasjon til et fagmiljø som kan gjennomføre analysen.

Målgruppe

Målgruppen for veilederen er ledere og saksbehandlere i statsforvaltningen i tillegg til andre som er ansvarlige for å utrede statlige tiltak i departementer og underliggende virksomheter. Dette tilsvarer målgruppen for DFØs veileder til utredningsinstruksen. Veilederen kan også være relevant for forsknings- og utredningsmiljøer som på oppdrag fra staten, utfører samfunnsøkonomiske analyser der helseeffekter inngår.

Veilederen retter seg mot alle samfunnssektorer. Tiltak kan ha stor betydning for befolkningens helse og livskvalitet, selv om intensjonen med tiltaket ikke har helseeffekter som mål. For eksempel kan tiltak iverksatt for å øke gjennomføringsgraden i skolen også ha positive virkninger på helse og livskvalitet. Dersom tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for befolkningens helse og livskvalitet skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av helseeffektene, jf. utredningsinstruksens kapittel 2-2. Helsetjenenestene skal derimot følge vedtatte prioriteringskriterier og ikke utredningsinstruksen når nye tiltak/metoder vurderes innført (jf. Meld. St. 34 (2015-2016) og Meld. St. 38 (2020-2021)).

Om utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen (dfo.no) stiller krav om at seks grunnleggende spørsmål skal besvares ved utredning av statlige tiltak. Disse er:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

DFØs veileder til utredningsinstruksen angir minimumskrav og hvor grundig utredningen bør være. I veilederen til utredningsinstruksen skilles det mellom tre nivåer for utredning; minimumsanalyser, forenklede analyser og samfunnsøkonomiske analyser. For tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger, herunder budsjettmessige virkninger, følger det av utredningsinstruksen at det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser i samsvar med gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet. I DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser gis det veiledning om hvordan gjennomføre slike analyser og anbefalinger til hvordan krav og prinsipper i rundskrivet kan oppfylles på en tilfredsstillende måte. Se også en rekke andre hjelpemidler til å gjennomføre gode utredninger på DFØs nettsider om utredningsinstruksen.

Referanser

DFØ (2023) Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Hentet fra: https://dfo.no/fagomrader/utredning-og-analyse-av-statlige-tiltak/samfunnsokonomiske-analyser/veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering. Helse- og omsorgsdepartementet 2016. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-34-20152016/id2502758/

Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet 2021. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20202021/id2862026/

Siste faglige endring: 29. mai 2024