Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Ute på høring
Høringsfrist: 10. juni 2023

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Utkastet til retningslinje inneholder 10 anbefalinger fordelt på fire kapitler. I tillegg er det ett kapittel om metode og arbeidsprosess.

 1. Virksomhetens ansvar og oppgaver innen forebygging av selvmord
 2. Klinisk vurdering og behandling av selvmordsatferd
 3. Sikkerhet og beskyttende tiltak i døgnenheter
 4. Planlegging av overganger, utskrivning og oppfølging etter utskrivning
 5. Metode og prosess

Innen hvert kapittel er den enkelte anbefaling presentert med en kort anbefalingstekst og en utdypende tekst med hovedbudskap. Deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges», «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på» og Referanser.

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke (Skriv ut / lag PDF) nederst på forsiden av høringsutkastet.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på anbefalingenes faglige innhold, og om:

 • anbefalingenes utforming er tydelig
 • utfyllende tekst er tilpasset behovet for utdyping av kortfattet anbefaling
 • praktisk informasjon er entydig og nyttig 
 • begrunnelsen for den enkelte anbefaling er tilstrekkelig til å inngi tillit til foreslåtte eller anbefalte tiltak

Vi ønsker også innspill om:

 • ansvarsplassering – er det tydelig hvem som gis ansvar for hva i anbefalingene?
 • innholdet er dekkende for de tre fagområdene
 • sammenhengen med Veiledende materiell for kommunene og forebygging av selvmord og selvskading. fremkommer der det er relevant?
 • det er flere begreper som bør defineres
 • det er flere problemstillinger retningslinjen burde gitt anbefalinger om
 • egnede tiltak som kan legge til rette for implementering i tjenesten

Skjema for innspill

Takk for at du gir høringssvar via dette høringsskjemaet (Forms).

 • Dersom du/dere ønsker å planlegge tilbakemeldingene eller få innspill fra flere før dere legger inn svar i høringsskjemaet, ligger kopi av spørreskjemaet her i word-versjon.
 • Du/dere må likevel bruke det digitale skjemaet for å gi innspill. Hvert svarfelt har plass til 4000 tegn.
 • Det blir ikke sendt automatisk e-postbekreftelse fra Helsedirektoratet om mottatt høringssvar, men Forms gir beskjed om at skjemaet er sendt.
 • Etter innsending får dere tilbud om å skrive ut høringssvaret, men det fungerer ikke på grunn av en feil i skjemaet som vi ikke får endret. Dere må endre til «lagre som pdf» slik at dere har deres eget høringssvar.
 • Eventuelle ytterligere høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 23/3658.
 • Mottatte høringsinnspill blir publisert på denne høringssiden når høringsfristen er utløpt.

Høringsbrev

Selvmordsforebygging er et komplekst fagfelt, og oppdaterte anbefalinger har til hensikt å gi beslutningsstøtte til ledelse og ansatte innen psykisk helsevern for voksne og barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samhandling med fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester er sentralt, og anbefalingene ses i sammenheng med Veiledende materiell for kommunene og forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) dekker tre fagområder

 • Psykisk helsevern for voksne 
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511), som ble publisert i 2008, utgår ved publisering av ny retningslinje. Det samme gjelder Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger».

Målgrupper

Ledere som skal sikre faglig forsvarlighet på systemnivå og personell i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som skal etterleve anbefalingene. 

I tillegg vil produktet være nyttig for:

 • somatiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten som tar imot pasienter etter alvorlig selvskading og selvmordsforsøk
 • pasienter, pårørende og andre som ønsker mer kunnskap om behandling og oppfølging av selvmordsatferd

Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesielt gjelder dette anbefalinger som ses i sammenheng med Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.

Høringsinstanser

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Alle landets statsforvaltere
 • Helsetilsynet
 • Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) 
 • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk
 • Alle regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Alle regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA)
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) SANKS
 • Rådet for psykisk helse
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE)
 • Unge LEVE
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Bipolarforeningen
 • Hvite Ørn
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • We Shall Overcome
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Pårørendealliansen
 • Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading
 • ADHD Norge
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • Barn av rusavhengige (BAR)
 • Ivareta – pårørende berørt av rus
 • A-larm – en landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet
 • RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Spillavhengighet Norge
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)

Kontakt

Karin.Irene.Gravbrot@helsedir.no

Først publisert: 08.03.2023 Sist faglig oppdatert: 08.03.2023 Se tidligere versjoner