Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 10. april 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Utkastet til retningslinje inneholder 10 anbefalinger fordelt på fire kapitler. I tillegg er det ett kapittel om metode og arbeidsprosess.

 1. Virksomhetens ansvar og oppgaver innen forebygging av selvmord
 2. Klinisk vurdering og behandling av selvmordsatferd
 3. Sikkerhet og beskyttende tiltak i døgnenheter
 4. Planlegging av overganger, utskrivning og oppfølging etter utskrivning
 5. Metode og prosess

Innen hvert kapittel er den enkelte anbefaling presentert med en kort anbefalingstekst og en utdypende tekst med hovedbudskap. Deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges», «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på» og Referanser.

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke (Skriv ut / lag PDF) nederst på forsiden av høringsutkastet.

Høringsinnspill

Høringsfristen er utløpt.

Last ned høringssvar (ZIP / komprimert mappe).

Høringsbrev

Selvmordsforebygging er et komplekst fagfelt, og oppdaterte anbefalinger har til hensikt å gi beslutningsstøtte til ledelse og ansatte innen psykisk helsevern for voksne og barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samhandling med fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester er sentralt, og anbefalingene ses i sammenheng med Veiledende materiell for kommunene og forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) dekker tre fagområder

 • Psykisk helsevern for voksne 
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511), som ble publisert i 2008, utgår ved publisering av ny retningslinje. Det samme gjelder Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger».

Målgrupper

Ledere som skal sikre faglig forsvarlighet på systemnivå og personell i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som skal etterleve anbefalingene. 

I tillegg vil produktet være nyttig for:

 • somatiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten som tar imot pasienter etter alvorlig selvskading og selvmordsforsøk
 • pasienter, pårørende og andre som ønsker mer kunnskap om behandling og oppfølging av selvmordsatferd

Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesielt gjelder dette anbefalinger som ses i sammenheng med Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.

Høringsinstanser

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Alle landets statsforvaltere
 • Helsetilsynet
 • Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) 
 • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk
 • Alle regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Alle regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA)
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) SANKS
 • Rådet for psykisk helse
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE)
 • Unge LEVE
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Bipolarforeningen
 • Hvite Ørn
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • We Shall Overcome
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Pårørendealliansen
 • Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading
 • ADHD Norge
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • Barn av rusavhengige (BAR)
 • Ivareta – pårørende berørt av rus
 • A-larm – en landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet
 • RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Spillavhengighet Norge
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)

Kontakt

Karin.Irene.Gravbrot@helsedir.no

Først publisert: 08.03.2023 Siste faglige endring: 20.06.2023 Se tidligere versjoner