Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 10. mai 2023

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Høringsinnspill

Tilbakemeldingsskjema (word)

Skjemaet brukes til:

 • Kommentarer knyttet til bestemte områder (kapitler og anbefalinger)
 • Generelle kommentarer

Vennligst send skjemaet på e-post postmottak@helsedir.no med vår referanse «2254807-1 – Ekstern høring – Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak».

Høringsbrev

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill til Veileder for Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.

Høringsutkastet til veileder har blitt svært forsinket. Dette beklager vi på det sterkeste og spesielt overfor de utenfor Helsedirektoratet som har bidratt underveis i arbeidet med veilederen. Forsinkelsen skyldes både pandemien og personellmangel pga. langtidssykemeldinger.

Denne veilederen erstatter "Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/foretak" (Veileder 2011). Selv om innholdet på mange områder er gjenkjennelig, innebærer denne veilederen også betydelige endringer. Det ønskes derfor konkrete innspill både til innhold, struktur/disposisjon og begrepsbruk.

Vi gjør oppmerksom på at veilederen inneholder omtale av to nye punkter i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd (pkt. 12 og 13). Dette gjelder nye områder som samarbeidsavtalene skal omfatte fra og med 1. juli 2023.

En siste kvalitetssikring fra intern jurist i Helsedirektoratet er ikke mulig å få til uten ytterligere forsinkelser, men vi mener at veilederen nå er så komplett at den likevel kan sendes på ekstern høring.

Bakgrunn og formål

Denne veilederen gir anbefalinger i tråd med lovkravene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6. I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide veileder, vektlegges mål som er beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, og avtalen mellom regjeringen og KS fra 2019 om etablering av helsefellesskap. Veiledningen om innholdet i avtalen bygger derfor både på nasjonale prioriterte mål og tiltak, evalueringer og lokale erfaringer med samarbeidsavtaler.

Formålet med veilederen er å utdype lovkravene og gi praktisk veiledning til kommuner og helseforetak i prosessen med å utarbeide og følge opp samarbeidsavtalene. Et overordnet mål er at et strukturert samarbeid mellom kommuner og helseforetak skal fremme samhandling som bidrar til at pasienter og brukere opplever helhetlige og trygge tjenester.

Det er forsøkt å utarbeide en tydelig og enkel veileder som baserer seg på den erfaring og kunnskap som kommuner og helseforetak har etter 10 år med samarbeidsavtaler.

I deler av arbeidsprosessen ble det også lagt vekt på at veilederen også skulle inneholde råd og eksempler til tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivåene. Dette området er tatt ut av utkast til Veileder, og vil evt. bli ivaretatt i en annen formidlingsform enn i en normerende veileder.

Innhold

Veilederen inneholder to kapitler. Veiledning til lov og forskrift omfatter både organisering av samarbeidet og innholdet i samarbeidsavtalene. Det er viktig at dette sees som en helhet for at ønsket effekt skal oppnås.

For anbefalinger om samarbeid på mer detaljert, klinisk nivå henvises til andre normerende produkter som veiledere og nasjonale faglige retningslinjer. Det henvises til slike og andre relevante dokumenter under hvert lovpålagt område i samarbeidsavtalen.

Arbeidsprosess

Helsedirektoratet har ledet arbeidet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner og relevante fagmiljø har gitt innspill gjennom deltakelse i møter og workshops.

Målgrupper for veilederen

Veilederen retter seg først og fremst til ledere i kommuner og helseforetak som er ansvarlig for utforming og inngåelse av samarbeidsavtaler. Det er imidlertid viktig at fagpersonell som yter helse- og omsorgstjenester og som derfor i stor grad blir ansvarlige for å implementere og operasjonalisere samarbeidsavtalene, gjennom denne veilederen får innsikt i bakgrunn og innhold i samarbeidsavtalene, slik at de kan bidra til god samhandling både på system- og individnivå.

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Kommunene
 • Statsforvaltere
 • Pasient- og brukerombudene
 • Barneombudet
 • Statens helsetilsyn
 • Direktoratet for e-helse
 • Folkehelseinstituttet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir)

Helseforetak

 • Regionale helseforetak
 • Helseforetak
 • Private, ideelle virksomheter med driftsavtaler med Regionale helseforetak

Pasient- , bruker- og pårørendeorganisasjoner

 • FFO
 • SAFO
 • Kreftforeningen
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste)
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Pårørendealliansen

Fag- og interesseorganisasjoner

 • KS
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk psykologforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Delta

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkomne til å komme med innspill.

Kontakt

Rolf.J.Windspoll@helsedir.no

Først publisert: 12.12.2022 Sist faglig oppdatert: 12.12.2022 Se tidligere versjoner