Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rettslige rammer for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten

Ute på høring
Høringsfrist: 15. oktober 2024

Høringsutkast

Her finner du høringsutkast til nytt rundskriv om de rettslige rammene for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten.

Høringsinnspill

Vi ber om innspill på rundskrivets struktur og innhold, og forslag til forbedringer som kan øke nytteverdien for helse- og omsorgstjenesten. Ellers er alle innspill velkomne. Strukturer gjerne innspillet etter kapitlene og overskriftene i utkastet.

Høringsinnspill kan sendes på epost til postmottak@helsedir.no. I emnefeltet skriver du «Rundskriv om de rettslige rammene for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten – Høringsinnspill – Saksnr. 24/11544».

Bakgrunn og formål

Norske myndighetene har over mange år gitt føringer om styrket samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og frivilligheten.

Parallelt med føringene om styrket samarbeid med frivillige har Helsedirektoratet fått henvendelser både fra frivilligheten og fra helse- og omsorgstjenestene med ulike spørsmål mv. knyttet til hvilke regler som gjelder for samarbeidet. Det er mye usikkerhet om regelverket når helse- og omsorgstjenesten samarbeider med frivillige.

Ved samarbeid på helse- og omsorgstjenestenes område, og særlig der pasienten eller brukeren har alvorlig demens eller andre omfattende hjelpebehov, kan forholdet til regelverket bli utfordret. 

Helsedirektoratet ønsker gjennom rundskrivet å bidra til god overholdelse av regelverket i samarbeidet med frivilligheten. Rundskrivet beskriver og klargjør de rettslige rammene for samarbeidet og gir et grunnlag for utarbeidelse av lokale rutiner i kommuner og sykehus. 

Målgrupper

• virksomheter og ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten

• private tjenesteytere, herunder frivillige og ideelle organisasjoner, som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med kommunen eller regionalt helseforetak, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 siste ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a 7. ledd (lovdata.no).

Høringsinstanser

Høringen er åpen, og alle har anledning til å sende inn høringsinnspill. Listen under over høringsinstanser er ikke uttømmende. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettside for høringer.

Stat og kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Folkehelseinstituttet
 • Landets kommuner og KS
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets helseforetak
 • Landets Statsforvaltere
 • Landets universiteter og høyskoler
 • Pasient- og brukerombudet
 • Statens helsetilsyn
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Kompetansesentre og -tjenester

 • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Regionale kompetansesentre på rusfeltet
 • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge
 • Regionale kompetansesentre for lindrende behandling og omsorg
 • Regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus)
 • Verdighetssenteret – tverrfaglig nasjonalt kompetansesenter om eldreomsorg

Foreninger og organisasjoner

 • Akademikerforbundet
 • Allmennlegeforeningen
 • ALS-foreningen Alltid litt sterkere
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnelegeforeningen
 • Blindeforbundet
 • Blå Kors Norge
 • Cerebral Parese Foreningen
 • Den norske legeforening
 • Den norske psykologforening
 • Delta
 • Down Syndrom Norge
 • Epilepsiforbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen FO
 • Foreningen for barnepalliasjon
 • Foreningen for helhetlig ruspolitikk
 • Foreningen for muskelsyke
 • Fransiskushjelpen
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hospiceforum Norge
 • Hørselshemmedes landsforbund
 • Kirkens bymisjon
 • Kirkens SOS
 • Klokkeklovnene
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Landsforeningen for slagrammede
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Likestillingssentrene
 • LHL
 • Mental helse
 • Mental helse ungdom
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for palliativ medisin
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk forening for geriatri
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk palliativ forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk nettverk for Downs syndrom
 • Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Norsk sykepleieforbund
 • Pensjonistforbundet
 • Pårørendealliansen
 • Pårørendesenteret
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Senior Norge
 • Stiftelsen SOR
 • Stiftelsen ALS Norge
 • Tros- og livssynssamfunn
 • Unge funksjonshemmede
 • Vernepleierforbundet i Delta
 • Ønsketransporten

Kontaktinformasjon

E-post: therese.opsahl.holte@helsedir.no

Først publisert: 26.06.2024 Siste faglige endring: 26.06.2024 Se tidligere versjoner