Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet revidert rundskriv IS-5/2012 som gjelder helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke.

Ute på høring
Høringsfrist: 31. mai 2023

Her finner du høringsutkastet

Høringsutkast til rundskriv om helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke.

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no og merkes sak 21/36000.

Det er dessverre ikke mulig å gi utsatt høringsfrist på grunn av kort tidsfrist for ferdigstillelse av rundskrivet.

Høringsbrev

Det foreligger nå et utkast til revidert rundskriv som vi med dette sender til helsetjenesten og andre sentrale helseaktører for eventuelle innspill. Politidirektoratet sørger for utsendelse av utkastet til relevante aktører i politiet.  

Sentrale temaer i utkast til revidert rundskriv

 • Politiets bistandsplikt til helsetjenesten og nødvendighetskravet 
 • Politiets varslingsplikt til helsetjenesten og begjæring om tvungent psykisk helsevern
 • Informasjonsutveksling mellom helsetjenesten og politiet/PST 

Når det gjelder bistandsplikten bygger utkastet på føringer gitt av JD i brev 10.oktober 2022 (PDF).

Vi ønsker særlig at høringsinstansene gir tilbakemelding på om noe av innholdet i utkastet er uklart. 

Vedlagt utkastet følger mal for bistandsanmodning og eksempelsamling. Det vil være flere vedlegg til rundskrivet, men disse jobbes det fortsatt med.

Målgrupper for veilederen i helsetjenesten/ høringsinstanser

 • RHF
 • HF
 • Landets kommuner ved kommuneoverlegene
 • Mental Helse
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Den norske legeforening
 • Psykologforeningen
 • Sykepleierforbundet
 • Kompetansesenteret for frivillighet og tvang (tidligere Tvangsforsk)
 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Kontakt

Først publisert: 05.05.2023 Sist faglig oppdatert: 12.05.2023 Se tidligere versjoner