Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Høring av veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 19. april 2024

Høringsinnspill

  Veilederen Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger var gjeldende fra publiseringsdato, men det ble likevel gjennomført en høring for å få innspill til å forbedre innholdet.

  Se høringsinnspill (ZIP).

  Helsedirektoratet ønsket tilbakemelding på:

  • om strukturen er hensiktsmessig for målgruppene
  • spørsmål som ikke er dekket av veiledningen
  • om veiledningen er forståelig
  • hva som bør veiledes på bedre

  Høringsbrev

  Bakgrunn

  Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 1. juli. Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften.

  Veilederen skal fremme enhetlig fortolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger.

  Målgrupper

  Veilederen retter seg primært mot barnehagen og skolens eier, elever, ansatte og foreldre, men også tilsynsmyndigheten og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

  Innhold

  Innholdet i veilederen er knyttet opp til de ulike bestemmelsene i forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

  Innholdet i veilederen er ikke rettslig bindende, men inneholder veiledning om hvordan regelverket skal tolkes og anbefalinger og råd for hvordan kravene i forskriften kan eller bør følges opp. Veiledningen inneholder også henvisninger til faglige anbefalinger, annet regelverk og andre myndigheter der det er relevant. Bestemmelsene i forskriften stiller krav til resultat og ikke krav til fremgangsmåte, og vil dermed være fleksible og gi rom for tilpasning til lokale forhold.

  Høringsinstanser

  Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.

  Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

  Høringsliste:  

  • Alle landets kommuner 
  • Alle landets fylkeskommuner 
  • Alle landets statsforvaltere 
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
  • Direktoratet for arbeidstilsynet 
  • Direktoratet for byggkvalitet 
  • Statens helsetilsyn 
  • Mattilsynet 
  • Miljødirektoratet 
  • Utdanningsdirektoratet 
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
  • Barneombudet 
  • Elevorganisasjonen 
  • Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
  • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 
  • Private barnehagers landsforbund (PBL) 
  • Folkehelseinstituttet (FHI) 
  • Læringsmiljøsenteret UiS 
  • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
  • Norges forskningsråd 
  • Statens arbeidsmiljøinstitutt 
  • Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Kommunenes sentralforbund (KS) 
  • Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) 
  • Nettverk for bedre uteområder i barnehager og skoler 
  • Folkehelseforeningen 
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen  
  • Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) 
  • Norges astma og allergiforbund 
  • Utdanningsforbundet 
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
  • Lederne 
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet 
  • Norsk kommunalteknisk forening (NKF) 

  Kontakt

  Mari Jonsrud Lindbekk

  Dorte Flaten Lysheim

  Først publisert: 30.06.2023 Siste faglige endring: 30.06.2023 Se tidligere versjoner