Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Høring av veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Ute på høring
Høringsfrist: 15. oktober 2023

Høring av veileder

Veilederen er gjeldende fra publiseringsdato, men det er ønskelig med innspill for å forbedre innholdet. Se veileder: Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Høringsinnspill

Innspill merkes med saksnummer 23/14000 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Helsedirektoratet ønsker innspill til veilederen for å gjøre den best mulig for målgruppene. Vi ønsker tilbakemelding på:

 • om strukturen er hensiktsmessig for målgruppene
 • spørsmål som ikke er dekket av veiledningen
 • om veiledningen er forståelig
 • hva som bør veiledes på bedre

Høringsbrev

Bakgrunn

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 1. juli. Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften.

Veilederen skal fremme enhetlig fortolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger.

Målgrupper

Veilederen retter seg primært mot barnehagen og skolens eier, elever, ansatte og foreldre, men også tilsynsmyndigheten og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Innhold

Innholdet i veilederen er knyttet opp til de ulike bestemmelsene i forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Innholdet i veilederen er ikke rettslig bindende, men inneholder veiledning om hvordan regelverket skal tolkes og anbefalinger og råd for hvordan kravene i forskriften kan eller bør følges opp. Veiledningen inneholder også henvisninger til faglige anbefalinger, annet regelverk og andre myndigheter der det er relevant. Bestemmelsene i forskriften stiller krav til resultat og ikke krav til fremgangsmåte, og vil dermed være fleksible og gi rom for tilpasning til lokale forhold.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.

Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Høringsliste:  

 • Alle landets kommuner 
 • Alle landets fylkeskommuner 
 • Alle landets statsforvaltere 
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
 • Direktoratet for arbeidstilsynet 
 • Direktoratet for byggkvalitet 
 • Statens helsetilsyn 
 • Mattilsynet 
 • Miljødirektoratet 
 • Utdanningsdirektoratet 
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
 • Barneombudet 
 • Elevorganisasjonen 
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 
 • Private barnehagers landsforbund (PBL) 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) 
 • Læringsmiljøsenteret UiS 
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
 • Norges forskningsråd 
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt 
 • Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Kommunenes sentralforbund (KS) 
 • Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) 
 • Nettverk for bedre uteområder i barnehager og skoler 
 • Folkehelseforeningen 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen  
 • Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) 
 • Norges astma og allergiforbund 
 • Utdanningsforbundet 
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • Lederne 
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet 
 • Norsk kommunalteknisk forening (NKF) 

Kontakt

Mari Jonsrud Lindbekk

Dorte Flaten Lysheim

Først publisert: 30.06.2023 Sist faglig oppdatert: 30.06.2023 Se tidligere versjoner