Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Kilder

Blåreseptforskriften §§ 1b og §§ 5-14

Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing av European Medicines Agency

Direktoratet for e-helse. Helsenorge.no. Kliniske studier. 

Folketrygdloven § 5-1. 

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)

Helseforskningsloven

Helsepersonelloven

ISF-regelverket

Legemiddelforsikringen (Felleskatalogen)

Lov om medisinsk utstyr

Meld St. 10 (2012-2013) pkt. 8.2.5 om utprøvende behandling til enkeltpasienter

Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. 

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester

Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse. Om klinisk bruk av legemidler.

Melding om prioritering (Prioriteringsmeldingen)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasientjournalforskriften

Prioriteringsforskriften

Prioriteringsmeldingen

Prp. St. nr 1 kap 732 post 78

Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December on medical products for paediatric use and amending Regulation (EEC)

Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down 

Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC

RHFenes retningslinjer for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (2018)

Rundskriv om pasient- og brukerrettighetsloven

Rundskriv til blåreseptforskriften § 5-14

Skjema for reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskningsformål (Folkehelseinstituttet)

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Statens legemiddelverk. Søknad om compassionate use. http://legemiddelverket.no/

Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak for legemidler til mennesker . http://legemiddelverket.no/

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Sist faglig oppdatert: 05. november 2019