Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Sykmelding for særskilte grupper

For særskilte grupper kan det gjelde spesielle regler og praksis for sykmelding. Her får du mer informasjon om følgende grupper:

 • ekstravakter uten fast arbeidsforhold
 • ekstravakter for deltidsansatte
 • studenter
 • fiskere
 • sjømenn
 • jordbrukere og reindriftsutøvere
 • selvstendig næringsdrivende
 • offshorearbeidere
 • kontraktsbundne idrettsutøvere
 • uføretrygdede med arbeid
 • alderspensjonister med arbeid
 • personer ansatt i arbeidsmarkedsbedrifter
 • utenlandske arbeidstakere

Dette er ikke en fullstendig oversikt, men beskriver noen utfordringer du som lege vil kunne møte fra tid til annen.

Ekstravakter uten fast arbeidsforhold

Hvis en person har vakter med en frekvens på minst én hver tredje uke, vil NAV vurdere om hun har rett til sykepenger etter å ha innhentet inntektsopplysninger fra arbeidsgiveren.

Du kan sykmelde 100 prosent uten å ta hensyn til omfanget av vaktene.

Er det aktuelt med gradert sykmelding, må det framgå hvor mye pasienten kan arbeide, for eksempel hvor mange vakter eller halve vakter i uka. NAV vil i etterkant regne ut riktige sykepenger.

Ekstravakter for deltidsansatte

Du kan sykmelde 100 prosent uten å ta hensyn til omfanget av vaktene.

Er det aktuelt med gradert sykmelding, må det framgå hvor mye pasienten kan arbeide, for eksempel hvor mange vakter eller halve vakter i uka. Når du skal angi prosentsats, må summen av den faste stillingen og ekstravaktene (hos samme arbeidsgiver) komme fram, altså hva du sykmelder fra.

NAV vil i etterkant regne ut riktige sykepenger etter å ha innhentet inntektsopplysninger fra arbeidsgiveren .

Studenter

Studenter som er ansatt i hel- eller deltidsstilling, har rett til sykepenger ved sykdom i likhet med andre arbeidstakere. Noen studenter kan ha ekstravakter uten fast arbeidsforhold eller være deltidsansatt og ta ekstravakter. Se «Ekstravakter uten fast arbeidsforhold» eller «Ekstravakter for deltidsansatte». Det er en forutsetning at det er sykdommen som gjør arbeidet umulig. Behov for å få frigjort tid til lesing, for eksempel i en eksamensperiode, må løses på andre måter.

Studenter som faller ut av studiet på grunn av sykdom, kan ha rett til å få omgjort lån og stipend til sykestipend. Nærmere informasjon finnes på lanekassen.no. Studenter kan i noen tilfeller ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det anbefales å kontakte NAV for informasjon om regelverket. Det kan være nyttig å minne studenter med langvarig sykdom som også berører studiene, om å melde fra til studiested og Lånekassen.

Fiskere

Ved sykmelding av en fisker skal du – som for andre grupper – sykmelde og friskmelde etter vurdering av sykdom og funksjonsevne/arbeidsevne. Praktiske forhold faller utenfor, som for eksempel at fiskefartøyet befinner seg på feltet når pasienten er frisk nok til å arbeide. I slike tilfeller kan fiskeren kontakte Garantikassen for fiskere.

For fiskere som er tatt opp på blad B i fiskermanntallet gjelder ikke regler om opptjeningstid. Det vil si at man ikke må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før man ble arbeidsufør.

Sjømenn

Ved sykmelding av sjømenn skal du – som for andre grupper – sykmelde og friskmelde etter vurdering av sykdom og funksjonsevne/arbeidsevne.

For sjømenn på norske skip gjelder ikke regler om opptjeningstid. Det vil si at man ikke må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før man ble arbeidsufør.

For sjømenn i utenriksfart gjelder ikke aktivitetskravet i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Arbeidsgiver har ikke krav på seg med hensyn på oppfølgingsplan eller dialogmøte 1. Det er også unntak for kravet om generell arbeidsuførhet .

Jordbrukere og reindriftsutøvere

Jordbrukere (herunder reindriftsutøvere) og andre selvstendig næringsdrivende får sykepenger etter særskilte regler. Sykepenger utbetales normalt fra 17. sykefraværsdag. Opplysninger om sykepengedekning og sykepengegrunnlag får pasienten hos NAV. Som selvstendig næringsdrivende kan jordbrukere og reindriftsutøvere tegne en forsikring for tillegg til sykepenger for å få høyere dekning av inntektstapet.

Når jordbrukeren har behov for avløser/landbruksvikar ved egen sykdom, må det foreligge en sykmelding for at han eller hun skal få refusjon fra kommunens landbruksforvaltning .

Selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. De første 16 dagene telles fra det tidspunktet man oppsøker lege eller når NAV får melding om arbeidsuførheten. Sykepengene blir beregnet etter særskilte regler. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan tegne en forsikring for tillegg til sykepenger for å få høyere dekning av inntektstapet.

Offshorearbeidere

Sykmelding skal skrives for den perioden pasienten er arbeidsufør. Offshoreturnuser er ofte lagt opp slik at personen arbeider 14 dager, for så å være en lengre periode på land.

Sykmelding bør skrives til den datoen du som lege mener personen ville kunne arbeidet, uavhengig av om pasienten faktisk skal på arbeid.

Gradert sykmelding kan være mer utfordrende for dem som arbeider offshore, og krever god samhandling og tilrettelegging fra arbeidsgiver .

Kontraktsbundne idrettsutøvere

Kontraktsbundne idrettsutøvere med lønn over ½ G kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også der utøveren har en annen (hoved)jobb, og lønnen fra idrett er en bistilling. Sykmelding vurderes og skrives separat for hvert enkelt arbeidsforhold.

Arbeidsuførhet (sykmelding) for denne gruppen må vurderes opp mot all forpliktet tid og alle aktiviteter som er inntektsgivende ifølge kontrakten. Det vil si trening, kamper, deltakelse i konkurranser, spillermøter osv.

Sykmelderen kan bare utstede full sykmelding hvis det er sykdom eller skade (altså rent medisinske årsaker) som hindrer utøveren i å delta i de forpliktende aktivitetene som kontrakten tilsier. Det vil si at en utøver som av helsemessige årsaker verken kan delta i kamp/konkurranse, trening eller noen av de øvrige aktivitetene som framgår av kontrakten, vil kunne ha rett til fulle sykepenger.

Hvis utøverens helsetilstand (sykdom eller skade) gjør ham/henne i stand til å oppfylle enkelte, men ikke alle, forpliktelsene, kan gradert sykmelding være aktuelt. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis en utøver på grunn av skade ikke kan spille kamp/delta i konkurranse, men likevel kan trene (noe), delta i spillermøter, markedsføringsarrangement eller andre kontraktfestede oppgaver .

Uføretrygdede med arbeid

Personer som mottar 100 prosent uføretrygd og har arbeid i tillegg, kan ha rett til sykepenger ut fra den arbeidsinntekten vedkommende har i tillegg til uføretrygden. Selv om deltakelsen i arbeidslivet økes, vil man beholde uføregraden., Sykepengene vil kunne redusere utbetalingen av uføretrygd på samme måte som arbeidsinntekten gjør.

Alderspensjonister med arbeid

Hvorvidt man mottar alderspensjon eller ikke, påvirker ikke retten til sykepenger, men alder og inntektsgrunnlag gjør det.

 • Det gis sykepenger etter de vanlige reglene frem til 67 år.
 • Mellom 67 og 70 år har man en begrenset sykepengerettighet. Dersom inntektsgrunnlaget overstiger to ganger grunnbeløpet, ytes det sykepenger fra folketrygden i opptil 60 sykedager. Disse arbeidstakerne kan imidlertid ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i henhold til tariffavtale.
 • Det ytes ikke sykepenger til medlemmer som har fylt 70 år.

Personer ansatt i arbeidsmarkedsbedrifter

Personer som deltar i kvalifiseringstiltak i arbeidsmarkedsbedrift (KIA), regnes som midlertidig ansatte og har sykepengerett etter reglene for arbeidstakere så lenge tiltaket varer.

Deltakere i tiltaket varig lønnstilskudd (tidligere tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift) , anses som fast ansatt i bedriften og har de samme rettigheter som andre arbeidstakere.

Utenlandsk arbeidstaker

NAVs kontaktnummer for spørsmål om utenlandsk arbeidstaker og sykmelding: 21 07 37 00

Bostedsadresse i utlandet

Personer som er bosatt i et annet EU/EØS-land kan ha rett til sykepenger fra Norge dersom de har arbeidet i Norge. Det er ikke krav til søknad om å beholde sykepenger under utenlandsopphold ved opphold eller bosted i EU/EØS for EØS-borgere.

For opphold utenfor EU/EØS gjelder egne regler om medlemskap i folketrygdloven som pasienten kan få informasjon om på nav.no og via NAVs kontaktnummer for internasjonale spørsmål 21 07 37 00.

Ansatt i bedrift i Norge

En utenlandsk arbeider som ikke har meldt flytting til Norge, men som er fast eller midlertidig ansatt i en bedrift i Norge, vil være medlem av folketrygden og ha de samme rettighetene som en norsk arbeidstaker. Du skriver sykmelding som vanlig og sender den til NAV.

Pasientens sykepengekrav

Dersom den sykmeldte er fast bosatt i utlandet, skal pasienten sende sykepengekravet (sykmeldingens del D) til:

NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Se nav.no: Sykepenger til særskilte grupper

Midlertidig arbeid i Norge

Dersom den utenlandske arbeideren jobber midlertidig i Norge for en utenlandsk arbeidsgiver, vil vedkommende ikke være medlem av folketrygden – og dermed ikke ha rett til sykepenger. Han kan likevel ha et behov for å få attestert sin sykdom. Du kan eventuelt bistå ham ved å skrive en legeattest i fritekst.

Siste faglige endring: 06. januar 2019