Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.7. Mobbing og konflikt på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering (plaging, fornærmelser, negativ særbehandling) er et problem ved noen arbeidsplasser og for noen arbeidstakere. For at noe skal kunne kalles mobbing eller trakassering, må den negative særbehandlingen forekomme flere ganger over et tidsrom, og personen som er utsatt må ha hatt vanskeligheter med å forsvare seg.

Mobbing er klart forbudt etter Arbeidsmiljøloven § 4–3. Se også arbeidstakers medvirkningsplikt § 2-3. Andre ledd punkt d omhandler plikt til å varsle dersom man observerer trakassering av andre på arbeidsplassen.

Man regner det ikke som mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke, er i konflikt med hverandre. Det samme gjelder dersom det bare er snakk om en enkeltstående episode. Konflikter er vanlige i arbeidslivet og er i utgangspunktet ikke et helseproblem.

Sykmelding ved mobbing og konflikter

Mobbing, varsling, seksuell trakassering og konflikter gir ikke rett til sykemelding (Z-diagnose – Z05). Men sykdom kan være en konsekvens og gi grunnlag for sykmelding.

Kjente konsekvenser er søvnvansker, depresjon, angstlidelser og symptomer på posttraumatisk stressyndrom og psykosomatiske lidelser. Kortvarig sykmelding bør vurderes ved klar funksjonssvikt. Ved alvorligere helsesvikt kan lengre sykmelding være aktuelt, men vurder gradert sykmelding for å unngå utstøting og unnvikelse som mestringsstrategi.

Behandleren sitter ofte kun med den ene siden av saken, derfor bør ikke behandler konkludere overfor arbeidsgiver at mobbing har foregått.

Mobbesaken er i prinsippet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En mulig tilnærming for allmennlegen overfor arbeidsgiver kan være at man, i samråd med pasienten, skriver på sykmeldingens merknadsfelt til arbeidsgiver: «Sykmeldingen har sammenheng med forhold på arbeidsplassen. Jeg vil foreslå at man innleder en dialog med arbeidstaker». I dialog med arbeidsgiver har arbeidstakeren rett til å ha med seg en kollega, en tillitsvalgt, verneombud, en ansatt i bedriftshelsetjenesten eller en annen person.

Pasienten bør finne seg en støttespiller. Dette kan være en ansatt med HMS-ansvar, en tillitsvalgt, en person fra bedriftshelsetjenesten eller en kollega.

Pasienten kan i noen fastlåste situasjoner vurdere skifte av arbeidssted eller arbeidsgiver.

Siste faglige endring: 28. november 2016