Psykose IKA (P98)

  • Full sykmelding benyttes ved behov for skjerming og/eller innleggelse.
  • Remisjon inntrer vanligvis raskt, og en gradvis tilbakeføring til arbeid kan være en viktig del av rehabiliteringen.
  • Gradert sykmelding kan være nyttig i denne perioden.
  • Tilrettelegging av arbeid: Pasienten kan trenge hjelp til å få forklart arbeidsgiver at det er nødvendig å lette belastning, endre arbeidstid osv. Det er viktig å ivareta taushetsplikt og gi hjelp på pasientens premisser.
  • Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden vil vanligvis oppstå mens kvinnen mottar foreldrepenger. Dersom hun på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller er innlagt i helseinstitusjon, kan hun få sykmelding. Foreldrepengene blir da overført til partner eller utsatt.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.