Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.8. Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis som ytelse til friske gravide der det er risiko for fosterskade. Et tilleggsvilkår er at arbeidsgiver har dokumentert at det ikke er mulig å omplassere den gravide til annet arbeid.

Svangerskapspenger kan ikke brukes der det dreier seg om plager hos den gravide, kun der fosteret er i risiko.   

Hovedregelen er at arbeidstaker og arbeidsgiver skal prøve å finne løsninger som gjør det mulig for den gravide å være i arbeid under graviditeten, uten at dette fører til risiko for kvinnen selv eller det ufødte barnet.

Når tilrettelegging ikke er mulig

Dersom kvinnen har et arbeid som gjør at legen eller jordmoren mener at det er risiko for skade på fosteret og det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging på betryggende måte, kan kvinnen ha rett til svangerskapspenger.

Dette kan for eksempel gjelde arbeid med visse kjemiske stoffer, ioniserende stråling, støy, særlig fysisk tungt arbeid eller arbeid som medfører stor stressbelastning. I denne situasjonen er kvinnen i utgangspunktet ikke syk og har ikke rett til sykepenger. Les mer om graviditet og arbeid.

Om svangerskapspenger

Svangerskapspenger ved et slikt midlertidig opphold i arbeidet på grunn av graviditet, utgjør det samme som sykepenger og betales av NAV. Kvinnen må ha vært i arbeid i minst fire uker forut for dette avbruddet i arbeidet for å ha rett til svangerskapspenger. Ordningen gjelder tilsvarende for selvstendig næringsdrivende. Det kan gis graderte svangerskapspenger, for eksempel når deler av arbeidet kan være fosterskadelig, eller når tilretteleggingsmulighetene er begrenset.

For at kvinnen skal ha rett til svangerskapspenger, må inntekten på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). Svangerskapspenger gis fra det tidspunktet arbeidet må avbrytes, og fram til tre uker før forventet fødsel.

Attestasjon på at arbeidet må avbrytes skriver du på skjema 474b eller i fritekst. Etterpå utbetales foreldrepenger, hvis man har opptjent rett til det.  

Lege/jordmor fyller ut sin del av skjemaet. Skjemaet tas med til arbeidsgiver.

Skjema for tilrettelegging eller omplassering på grunn av graviditet (arbeidstilsynet.no)

Dersom arbeidsgiveren ikke kan bidra til omplassering, skal han dokumentere dette i sin del av skjemaet før det sendes til det lokale NAV-kontor.

Pasientinformasjon 

Siste faglige endring: 09. juni 2021