Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Metode og prosess

Ekstern høring:

Bakgrunn 

"Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak" erstatter "Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak" fra 2011, og gir veiledning til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6. I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide en veileder, vektlegges mål og tiltak beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2020-2023 (regjeringen.no) og avtalen mellom regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) (2019) om etablering av helsefellesskap. 

Rapporten Samhandling mellom kommuner og sykehus (SINTEF 2020) tydeliggjør behov for å styrke kommunikasjon og bedre samhandlingsløsninger knyttet til pasientenes/brukernes bevegelse mellom nivåene. Kommuner og helseforetak trenger kunnskap om hverandres kompetanse og muligheter når de sammen skal sikre gode overganger i et forløp og som er til det beste for pasienten. 

Hva er nytt? 

Stortinget har vedtatt å styrke felles planlegging mellom kommuner og helseforetak, jf. Prop. 102 L (2020 – 2021). Det har tilkommet to nye punkt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 1.ledd: punkt 12 og 13, med virkning fra 1. august 2022. Punkt 12 har betydning for hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge, utvikle og følge opp tjenester. 

Punkt 13 er en styrking av krav til samarbeid til barn og unge med sammensatte behov som mottar tjenester fra ulike nivåer.

Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser prioriteres i inngåelse av samarbeidsavtalene, jf. NHSP (2020-2023) (regjeringen.no). 

Formål 

Formålet med veilederen er å utdype lovkravene og å gi praktisk veiledning til kommuner og helseforetak i prosessen med å utarbeide og følge opp samarbeidsavtalene. Dette kan bidra til et strukturert samarbeid mellom kommuner og helseforetak som fremmer samhandlingen, slik at pasienter og brukere opplever tjenestene som: 

 • faglig gode 
 • samordnede og helhetlige 
 • trygge og forutsigbare 
 • preget av kontinuitet 
 • kostnadseffektive 

Målgruppe

Veilederen retter seg først og fremst til ledere i kommuner og helseforetak som er ansvarlig for utforming og inngåelse av samarbeidsavtaler. Det er imidlertid viktig at fagpersonell som yter helse- og omsorgstjenester får innsikt i bakgrunn og innhold i samarbeidsavtalene, slik at de kan bidra til god samhandling både på system- og individnivå. 

Tilstøtende normerende publikasjoner: 

Veilederen viser til et utvalg av lover og forskrifter, normerende produkter og nettsider som gir mer informasjon. For anbefalinger om samarbeid  på mer detaljert, klinisk nivå henvises det til andre normerende produkter i tillegg til andre relevante dokumenter under hvert lovpålagt område i samarbeidsavtalen.

Grad av normering

 • Når Helsedirektoratet sier "skal", betyr det at anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller når det er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt. 
 • Når det står "bør" eller "anbefaler" er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste og det er sterke grunner til ikke å følge anbefalingen.  
 • Når det står "kan" eller "foreslår" er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for ulike pasienter. 

Arbeidsprosess 

Helsedirektoratet har ledet arbeidet og fått innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner og relevante fagmiljø. Det er utført innspillsrunder med digitale møter og workshops gjennom hele oppdragsperioden. 

Intern arbeidsgruppe:

 • Rolf J. Windspoll, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
 • Wenche Charlotte Hansen, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
 • Lasse Frantzen, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
 • Atle Aunaas, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
 • Ann-Kristin Wassvik, Avdeling helserett og bioteknologi
 • Mona Svanteson, Avdeling retningslinjer og fagutvikling
 • Kari Annette Os, Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Kathrine Syse, Avdeling folkesykdommer

Ekstern arbeidsgruppe:

 •  Sigrid Askum, KS  
 • Torun Risnes, KS  
 • Øyvind Renslo, KS  
 • Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF 
 • Tor Jo Nilsen, Helse Midt RHF 
 • Kristian Onarheim, Helse Midt RHF 
 • Hilde Rudlang, Helse Vest RHF  
 • Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst RHF  
 • Gunvor M Øfsti, Helse Sør-Øst RHF 
 • Jonas Sjømæling, Steinkjer kommune
 • Guro Steine Letting, Fredrikstad kommune  
 • Elin Sørbotten, Sunnfjord kommune  
 • Stine Wågsås, Oslo Kommune
 • Jon Storås, FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk  
 •  Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen  
 • Sissel Karin Haavaag, Epilepsiforbundet  
 • Fanghol Kristian, Helse Nord RHF  

Sist faglig oppdatert: 06. februar 2023