Ivareta pårørende i akutte situasjoner eller kriser

I akutte situasjoner og kriser bør helsepersonell bidra med psykososial støtte og informasjon. Akutte situasjoner kan for eksempel være akutt sykdom, nylig informasjon om alvorlig diagnose, tvangsinnleggelse, en ulykke eller overdose. I akutte situasjoner og kriser bør helsepersonell jobbe etter følgende hovedprinsipper i møte med pårørende:

 • skape trygghet og dempe uro
 • bidra til mestring, samhørighet og håp
 • aktiv bruk av sosiale nettverk

I akutte situasjoner må helsepersonell så raskt som mulig identifisere berørte barn, ungdom og voksne og avklare hvem som er nærmeste pårørende. Pårørende i krise vil ikke alltid vite hva de skal spørre om og kan på grunn av krisereaksjoner ha nedsatt evne til å ta inn informasjon.

 • Vær rolig, bruk tid og gi tilpasset generell informasjon i situasjonen.
 • Informer om pasientens tilstand, behandling og eventuell innleggelse, når dette allerede er kjent for pårørende, når pasienten samtykker (bevisst eller antatt samtykke) eller når forholdene tilsier det
 • Legg til rette for samvær med pasienten når dette er mulig og ønskelig
 • Etterspør hva pårørende har opplevd og hvilke behov de har
 • Hjelp nærmeste pårørende med å ta kontakt med andre berørte
 • Bidra til organisering av praktisk hjelp, som pass av barn
 • Snakk om vanlige krisereaksjoner
 • Gi råd om hva det er lurt å fokusere på de første dagene etter hendelsen
 • Ha skriftlig informasjon om krisereaksjoner og kontaktinformasjon til relevante helse- og omsorgstjenester tilgjengelig
 • Gjør avtaler om videre kontakt