Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.7.2. Dekning av utgifter til tannbehandling for pasienter som ikke har rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten

Hovedregel om betaling

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som verken omfattes av gruppene som er listet opp i tannhelsetjenesteloven § 1-3 eller som Stortinget har gitt rettigheter til tannhelsehjelp gjennom budsjettvedtak mv., har ikke rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten.

Disse pasientene må selv oppsøke tannlege og dekke utgiftene til tannbehandling selv. Tannhelsepersonellet bør informere pasienten om dette ved kontakt. Mottakene skal informere beboere i mottaket.

Når pasienten eller mottaket henvender seg til tannklinikken for timeavtale, bør pasientens eventuelle behov for tolk, og på hvilket språk, oppgis. Det bør også opplyses om at tolkeutgifter må dekkes av pasienten. Se kapittelet Bruk av tolk i forbindelse med tannbehandling.

Tannhelsepersonalet bør oppfordre pasienten til å ta med seg nødvendig informasjon til konsultasjonen. Dette omfatter personalia (navn, fødselsdato og D-nummer) og oversikt over egne helseopplysninger og eventuelle medisiner.

Tannbehandling skal som hovedregel betales av pasienten på stedet, men ved behov kan det utstedes faktura til pasienten.

Tilleggsytelser etter søknad for beboere i mottak

Beboere som oppholder seg mottak , og som har behov for nødvendig tannbehandling, kan få innvilget søknad om såkalte tilleggsytelser til tannbehandling fra UDI. Tilleggsytelser er subsidiære, og reguleres av UDIs pengereglement. Søknader om tilleggsytelser vurderes individuelt, ytelsene er stønader, og det må søkes om ytelser i hvert enkelt tilfelle. Vilkåret for å motta tilleggsytelser er at tannbehandlingen er nødvendig for beboerens liv og helse.

Tannhelsehjelp som omfattes av ordningen

 • De første seks måneder etter registrering i Norge: Beboeren kan søke om tilleggsytelser til akutt tannbehandling, forebyggende tiltak og behandling for å begrense skadeutvikling.
 • Opphold i Norge i mer enn seks måneder: Beboeren kan søke om tilleggsytelser til nødvendig tannbehandling.
 • Beboere med endelig avslag på asylsøknaden kan kun få støtte til akutt tannbehandling, uavhengig av oppholdstid i Norge.

Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589) skal ligge til grunn for valg av behandling dersom behandlingen skal dekkes gjennom tilleggsytelser fra UDI.

Søknad om tilleggsytelser til behandling med fast protetikk i form av kroner og broer vurderes på individuell basis. Fronttenner og de fremste jeksler prioriteres. For erstatning av tapte tenner vil det primært gis støtte til avtakbare proteser. Omfattende protetisk behandling med flere kroner, større broer, implantater eller tannregulering omfattes ikke av ordningen med søknad om tilleggsytelser. Slik behandling må pasienten dekke selv.

Prosedyrer for tilleggsytelser etter søknad

Akutt tannbehandling

Det er ikke krav om forhåndsgodkjenning av søknad om tilleggsytelser før akutt annbehandling utføres. Etter utført akutt tannbehandling, utsteder tannlegen faktura til pasienten, og pasienten kan søke om tilleggsytelser fra UDI i etterkant av behandlingen.

Forebyggende tiltak, tiltak for å begrense skadeutvikling og nødvendig tannbehandling

For at tannlegen skal kunne være sikker på å få betalt for utført tannbehandling, kan ikke forebyggende tiltak, tiltak for å begrense skadeutvikling og annen nødvendig tannbehandling, settes i gang før vedtak om innvilget søknad om tilleggsytelser foreligger fra UDI.

Ved søknad om tilleggsytelser skal følgende prosedyre følges:

 1. Tannlegen utarbeider et behandlingsforslag og kostnadsoverslag som leveres pasienten.
  Krav til behandlingsforslag og kostnadsoverslag:
  • Behandlingsforslaget skal inneholde presisering om behandlingen omfatter akutthjelp, forebyggende tiltak, behandling for å begrense skadeutvikling eller annen nødvendig tannbehandling. Behandlingsforslaget skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige og relevante for å vurdere behandlingsforslaget og kostnadsoverslaget, og dokumenteres med statusbeskrivelse og røntgenbilder.
  • Kostnadsoverslaget skal være basert på offentlige takster i den aktuelle fylkeskommunen. Dersom pasienten har rettigheter etter folketrygdloven § 5-6 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, skal dette fremgå og iberegnes i kostnadsoverslaget.
  • Ved behov for tolketjenester skal utgifter til dette fremkomme av kostnadsoverslaget. For nærmere veiledning om bestilling og bruk av tolk, se Helsedirektoratets veileder om kommunikasjon via tolk (IS-1924).
  • Utgifter til undersøkelse, diagnose og diskusjon om behandlingsalternativer, og utgifter til utarbeidelse av behandlingsforslag og kostnadsoverslag skal inngå i kostnadsoverslaget Dette gjelder også eventuelle utgifter til tolk i den sammenheng.
 2. Pasienten sender søknad om tilleggsytelser, vedlagt tannlegens behandlingsforslag og kostnadsoverslag til UDIs regionskontor
 3. UDIs regionskontor behandler søknaden. UDI kan forelegge behandlingsforslag og kostnadsoverslag for fylkestannlegen/fylkestannhelsesjefen/direktører for tannhelsetjenesten/tannhelsesektoren (heretter kun nevnt ved fylkestannlegen) for vurdering.
 4. Fylkestannlegen vurderer om behandlingsforslaget og kostnadsoverslaget er i samsvar med med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, og om kostnadsoverslaget er i tråd med offentlige takster. Fylkestannlegen sender sin vurdering til UDI innen 3 uker. Fylkestannlegen kan kreve vederlag etter takster i fylkeskommunen for tid benyttet til vurdering av behandlingsforslag og kostnadsoverslag. Som hovedregel brukes fast sats for 30 min. Ved særlige behov faktureres det etter medgått tid. Regningen sendes til UDIs aktuelle regionskontor.
 5. Eventuelt på bakgrunn av vurdering fra fylkestannlegen sender UDI svar til beboeren.
 6. Pasienten tar kontakt med tannlege for behandling. Behandling utføres i tråd med godkjent behandlingsforslag og kostnadsoverslag. Dersom tannlegen underveis i behandlingen ser at det vil påløpe kostnader utover tidligere godkjent kostnadsoverslag, må tannlegen utarbeide et revidert kostnadsoverslag og pasienten må søke UDI om å få dekket de økte kostnadene.
 7. Etter endt behandling utsteder tannlegen faktura til pasienten for utført tannbehandling. Pasienten (beboeren) er selv ansvarlig for å videreformidle faktura til rette vedkommende for betaling.

Sist faglig oppdatert: 10. oktober 2018