3.7. Klinikknær forskning med bruk av genetiske undersøkelser

Den som skal drive klinikknær forskning med bruk av genetiske undersøkelser, må undersøke/vurdere hvilket regelverk som gjelder for forskningen.

I helseforskningsloven § 4 defineres medisinsk og helsefaglig forskning som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom».

Mer om forskning med bruk av genetiske undersøkelser finnes i Nasjonal forskningsetisk komité for medisins (NEM) Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning (01.07.20).

Se også: Forus, A. og Cordt-Hansen, K. (2015). Re: Hvor går grensen mellom diagnostikk og forskning? Tidsskr Nor Legeforen 135, 1713.

Sist faglig oppdatert: 17. juli 2020