Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Om veilederen

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) handler først og fremst om hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves. Primær målgruppe for veilederen er medlemmer i primærnemndene og sentral klagenemnd, men også helsepersonell som kommer i kontakt med abortsøkende kvinner bør gjøre seg kjent med innholdet.

Formålet med veilederen er å bidra til felles forståelse av abortforskriften (lovdata.no). Selv om veilederen i hovedsak gjelder abortforskriftens bestemmelser, gir den også veiledning til bestemmelser i abortloven (lovdata.no). Målet er at det blir gitt et forsvarlig og likeverdig tilbud til abortsøkende kvinner i alle deler av landet. Veilederen erstatter Håndbok for abortnemndarbeid (IS-1496).

Forskriften har bestemmelser om:

 • fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd
 • saksbehandlingsregler for primær- og klagenemnd
 • oppnevning av nemndene
 • bestemmelser om helsepersonells fritak av samvittighetsgrunner

Loven har bestemmelser om:

 • vilkår for svangerskapsavbrudd
 • begjæring om svangerskapsavbrudd
 • nemndas vedtak
 • automatisk klageordning
 • oppnevning av klagenemnd
 • saksbehandling i klagenemnda
 • avbrytelse av svangerskap som trenger samtykke fra fylkesmannen
 • avbrytelse av svangerskap på grunn av fare for kvinnens liv eller helse
 • innhenting av taushetsbelagte opplysninger

Det er vist til relevant lovtekst under omtalen av forskriftens bestemmelser. Kommentarer til abortloven §§ 2, 2a og 10 (lovdata.no) om vilkår for abort etter 12. svangerskapsuke og om fosterreduksjon står i kapittel 7.

Generell informasjon om abort finnes på helsenorge.no:

Veilederen er organisert etter paragrafene. Lov, forskrift og veileder bør leses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av regelverket.

For hver paragraf kan det være opptil tre underfaner:

 • Forskriftstekst
 • Kommentarer (presisering av forskriftsteksten)
 • Veiledning (eksempler på hvordan ulike oppgaver kan løses)
 • Rettslig grunnlag: Lov- eller forskriftskrav som teksten er forankret i, og kilder og lenker til relevant dokumentasjon

Fremskyndelse av fødsel faller i utgangspunktet utenfor regelverket om abort. Spørsmålet om grensen mellom abort og indusert fødsel oppstår hvis det i siste trimester er klart at fosterets tilstand er uforenlig med liv på grunn av alvorlig utviklingsavvik.

Utgangspunktet ved vurderingen er hensikten med inngrepet. Dersom fødselen fremskyndes sent i svangerskapet på grunn av utviklingsavvik som er uforenlig med liv, anses inngrepet som et svangerskapsavbrudd og reguleres av regelverket om abort.

I likhet med abortloven og abortforskriften bruker også denne veilederen «svangerskapsavbrudd» og «abort» som synonyme begrep.

Innholdet i rundskriv til abortloven og abortforskriften er tatt inn i veilederen, og oppheves når veilederen publiseres. Dette gjelder rundskriv:

 • I-4/2006: presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven) og forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)
 • I-40/2001. Indikasjon for innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke - retningslinjer for abortnemndenes skjønnsutøvelse
 • I-41/2001: Grensen mellom indusert fødsel og abort
 • I-42/2001: Selektiv fosterreduksjon etter lov om svangerskapsavbrudd § 2 tredje ledd bokstav c
 • I-43/2001: Lov om svangerskapsavbrudd § 10 - svangerskapsavbrudd på vital indikasjon

Siste faglige endring: 20. desember 2019