Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Indikatoren viser andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt eller kirurgisk inntil utgangen av henholdsvis 9. og 12. svangerskapsuke.

Resultater   

95,3 prosent av alle aborter som ble utført før utgangen av 12. svangerskapsuke i 2021, ble utført medikamentelt. 4,7 prosent ble utført kirurgisk. I 2020 ble 94,0 prosent av abortene innen utgangen av 12. svangerskapsuke utført medikamentelt, mens 6,0 prosent ble utført kirurgisk.

Andelen av aborter innen 12. svangerskapsuke som blir utført medikamentelt, har økt gradvis over tid i alle de regionale helseforetakene. Helse Vest RHF hadde høyest andel medikamentelt utførte aborter innen utgangen av 12. svangerskapsuke i perioden 2012-2020, men andelen har gått minimalt ned de siste årene. I 2021 var andelen høyest i Helse Midt-Norge RHF med 97,3 prosent. Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel i 2021 med 94,3 prosent. 

84,5 prosent av alle selvbestemte aborter i 2021 ble utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke. Av disse ble 96,5 prosent gjennomført medikamentelt. 

Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel aborter utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke med 86,8 prosent, hvorav 95,7 prosent ble utført medikamentelt. Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel aborter utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke med 78,9 prosent, hvorav 97,8 prosent ble utført medikamentelt.

Forbehold ved tolkning

Forskjeller mellom helseforetak kan generelt ha mange forklaringer:

  • Tilfeldigheter
  • Variasjoner i registreringspraksis
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Variasjon i behandlingstilbud
  • Reelle forskjeller i kvalitet

Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Validiteten til data som inngår i denne indikatoren regnes som høy.

Om indikatoren

​Samfunnet skal så langt som mulig sikre betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmålene slik at antallet uønskede svangerskap blir lavest mulig. God reproduktiv og seksuell helse er et viktig mål for folkehelsearbeidet, som skal bidra til å fremme velferd og motvirke sosial ulikhet. Samfunnet har en overordnet forpliktelse til å forebygge uønsket svangerskap. Denne forpliktelsen, som er nedfelt i lov om svangerskapsavbrudd, innebærer at samfunnet skal sørge for at befolkningen får muligheter til å forvalte sin seksualitet og fertilitet gjennom kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om prevensjon.

Kvinner som fremsetter ønske om selvbestemt abort, skal få gjennomført dette så snart de ønsker og med den mest fordelaktige metoden ut i fra medisinske kriterier og de ønsker kvinnene selv har. Indikatoren gir en pekepinn om nasjonale forhold når det gjelder selvbestemt abort, valg av metode og tilgang på å få utført abort tidlig i svangerskapet.

Først publisert: 12.09.2019 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no