Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Indikatoren viser andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt eller kirurgisk inntil utgangen av henholdsvis 9. og 12. svangerskapsuke.

Resultater

94,8 prosent av alle selvbestemte aborter som ble utført før utgangen av 12. svangerskapsuke i 2022, ble utført medikamentelt. Resten ble utført kirurgisk (5,2 prosent).

Medikamentell behandling har tatt over som behandlingsmetode de siste 20 årene. I 1998 var andelen aborter som ble behandlet medikamentelt på under 10 prosent (Rapport om svangerskapsavbrot 2022, FHI).

Økningen i medikamentell behandling har skjedd gradvis over tid i alle de regionale helseforetakene, og er i tråd med faglige anbefalinger fra Legeforeningen som anbefaler den som tryggest for pasienten. Helse Vest RHF hadde høyest andel medikamentelt utførte aborter innen utgangen av 12. svangerskapsuke i 2022 med 96,9 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel i 2022 med 93,9 prosent.

84,4 prosent av alle selvbestemte aborter (medikamentell og kirurgisk) i 2022 ble utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke. Av disse ble 95,8 prosent gjennomført medikamentelt.

Forbehold ved tolkning

Forskjeller mellom helseforetak kan generelt ha mange forklaringer:

  • Tilfeldigheter
  • Variasjoner i registreringspraksis
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Variasjon i behandlingstilbud
  • Reelle forskjeller i kvalitet

Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Validiteten til data som inngår i denne indikatoren regnes som høy.

Om indikatoren

Samfunnet skal så langt som mulig sikre betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmålene slik at antallet uønskede svangerskap blir lavest mulig. God reproduktiv og seksuell helse er et viktig mål for folkehelsearbeidet, som skal bidra til å fremme velferd og motvirke sosial ulikhet. Samfunnet har en overordnet forpliktelse til å forebygge uønsket svangerskap. Denne forpliktelsen, som er nedfelt i lov om svangerskapsavbrudd, innebærer at samfunnet skal sørge for at befolkningen får muligheter til å forvalte sin seksualitet og fertilitet gjennom kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om prevensjon.

Kvinner som fremsetter ønske om selvbestemt abort, skal få gjennomført dette så snart de ønsker, og med den mest fordelaktige metoden ut ifra medisinske kriterier og de ønsker kvinnene selv har. Indikatoren gir en pekepinn om nasjonale forhold når det gjelder selvbestemt abort, valg av metode og tilgang på å få utført abort tidlig i svangerskapet.

Først publisert: 12.09.2019 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no