Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Søknadsfrist 16. november 2021

​​​​​​​Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 1,2 millioner kr i 2021

Referanse: kap.post 783.79 Prp 1 S Helse- og omsorgsdepartementet 

Mål for ordningen

Formålet er å stimulere privatpraktiserende kiropraktorer til å ta imot turnuskandidater.
Målgruppen er kiropraktorkandidater i turnustjeneste under veiledning hos en privatpraktiserende kiropraktor.

Hvem kan søke?

Bedrifter

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til. Kopi av bevitnelsesskjema for gjennomført turnustjeneste skal vedlegges søknaden. Søknader sendes inn fortløpende etter gjennomført turnus. Se regelverket.
 

Tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier:

  • Turnustjeneste for kiropraktor er regulert i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no)
  • Tilskuddet er en godtgjørelse for kostnader knyttet til turnusveiledningen og gis for den faktiske veiledningsperioden på 12 måneder som godkjennes i forbindelse med søknad om autorisasjon
  • Det gis ikke tilskudd til turnusveiledning hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie
  • Veiledergodtgjørelsen er et fast beløp per turnuskandidat per år som fastsettes av Helsedirektoratet på bakgrunn av statsbudsjettet og fremkommer av den årlige utlysningen
  • Dersom turnus er delt mellom flere veiledere vil beløpet deles mellom veilederne i forhold til periode. Den enkelte veileder søker individuelt ved å sende separat søknad
  • Dersom turnus hos en veileder varer mindre enn 2 måneder, vil veilederen ikke innvilges tilskudd
  • I 2021 er det årlige tilskuddet 30 300 kroner per år per turnuskandidat

 Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende gjennom året fram til søknadsfristen.   
 

Rapportering

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.
 

 

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 11.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no