Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Kiropraktor som veileder nyutdannede turnuskandidater i praktisk tjeneste (turnustjeneste) kan søke om tilskudd. Tilskuddet skal kompensere for deler av veileders kostnader ifb. turnustjenesten.

Søknadsfrist 16. november 2020

NB! Kopi av bevitnelse på gjennomført turnustjeneste (DOC) må vedlegges søknaden. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Tilskuddsordningens formål er å stimulere privatpraktiserende kiropraktorer til å ta i mot turnuskandidater.

Målgruppe

For å stimulere privatpraktiserende kiropraktorer til å ta imot turnuskandidater, gis et tilskudd for å kompensere for noe av veileders kostnader.

Tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier.

Det gis tilskudd til:

 • Tilskuddet gis for den faktiske veiledningsperioden som godkjennes i forbindelse med søknad om autorisjon.
 • Tilskuddet er en godtgjørelse for kostnader knyttet til turnusveiledningen.
 • Det gis ikke tilskudd til turnusveiledning hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie.

Tilskuddsutmåling:

 • Veiledergodtgjørelsen er et fast beløp per turnuskandidat per år som fastsettes av Stortinget ved behandling av statsbudsjettet.
 • Dersom turnus er delt mellom flere veiledere vil beløpet deles mellom veilederne i forhold til periode.
 • Dersom turnus hos en veileder varer mindre enn 2 måneder, vil veilederen ikke innvilges tilskudd.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organsiasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til

Søknad sendes inn på eget skjema. For en raskere behandling av søknaden kan kopi av bevitnelsesskjema for gjennomført turnustjeneste vedlegges søknaden.
Søknader sendes inn fortløpende etter gjennomført turnus.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Via tilskuddsbrev/avslagsbrev

Søknader behandles fortløpende gjennom året fram til søknadsfristen.

 

Regelverk og satser

Turnustjeneste for kiropraktor er regulert i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no).

I 2020 er det årlige tilskuddet 29.900 kroner per år per turnuskandidat.

 • Søknader sendes fortløpende etter gjennomført turnustjeneste.
 • Dersom turnustjenesten hos en veileder varer mindre enn 2 måneder, vil veileder ikke få innvilget tilskudd.
 • Det gis ikke tilskudd til veiledningen hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie.
 • Tilskuddet overføres til det oppførte bankkontonummer.
 • Vennligst ikke send faktura. Eventuelle registrerte fakturaer eller purringer må krediteres før saken behandles.

 

Først publisert: 01.03.2019 Sist faglig oppdatert: 30.09.2019

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no