Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Beløp: Ca. 185 millioner kroner i 2020, med forbehold om endringer.

Tilskuddsordningen skal sees i sammenheng med tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging" på samme kapittel og post.  

Referanse: Kapittel 765 post 60 Prop.1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål:

 • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak. 
 • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).
 • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Målgruppe: 

Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov ble opprettet gjennom at fem ulike tilskuddsordninger ble samlet i 2015.

I 2018 ble tilskuddsordningen revidert for å bidra til økt etablering og implementering av kunnskapsbaserte tjenestemodeller, herunder ACT- og FACT-team, understøtte etablering av prioriterte tiltak i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), samt bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse- rus-, og voldsfeltet. Tilskuddsordningen Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov ble i fjor også tidsavgrenset til maksimum fire år med tilskudd til samme tiltak.

Fra og med 2019 er tilskuddsordningen delt inn i to tilskuddsordninger:

 • Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/ sammensatt oppfølging.
 • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Endringene i innretningen av tilskuddsordningen i 2018 videreføres for de to nyopprettede ordningene. Tilskuddsordningene skal sees i sammenheng og samlet bevilgning i 2020 er på til sammen 232 millioner kroner. 

Tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet, samt knyttes opp til:

Helsedirektoratet vil legge til rette for opplæring og annen implementeringsstøtte for ACT- og FACT-team i samarbeid med Fylkesmannen og kompetansemiljøeneNasjonal kompetansetjeneste ROP  og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).  Kostnader knyttet til deltakelse i opplæring/annen implementeringsstøtte forutsettes dekket av teamene gjennom tilskuddsmidler.

Estimerte kostnader for deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram (totalt fem samlinger av to dagers varighet) er satt til 20 000 kr per deltaker (eks. reiseutgifter).

Faglige ressurser

Hvem kan søke?

Kommuner, statlige foretak /f.eks RHF/HF), kommuner og helseforetak i fellesskap

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Statsforvalteren forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2020 sendes Statsforvalteren

 1. Fyll ut søknadsskjema
 2. Send søknadsskjema til ditt statsforvalterembete
 • Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak.
 • Dersom helseforetaket står som hovedsøker skal søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket.

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene under pkt. 4 i regelverket skal oppfylles.

Ved søknad om ACT- og FACT-team og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak. Samarbeidsavtalen skal vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes.

Ledelsesforankring i kommunen og helseforetak må framgå av søknaden som underskrives av partene.

Tildelingskriterier

Prioriterte tiltak 1 

Det gis tilskudd til delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT). I DPS- regioner med et mindre befolkningsgrunnlag enn om lag 15 000 innbyggere, kan det gis tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester.

Det vises også til rapporten om Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge (Rapport nr. 3/ 2017: Napha.no)


Tilskuddet kan benyttes til drift (inkl. lønnsutgifter), opplæring av teamansatte, evaluering og annen implementeringsstøtte herunder interne og eksterne kostnader knyttet til kvalitetsmålinger (fidelity-vurderinger/ intern audit).

Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester, og partene må selv bli enige om hvordan midlene skal benyttes i teametableringen.

Prioriterte tiltak 2

Det gis tilskudd til følgende prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020):

 • Etablering av mottaks- og oppfølgingsentre (MO-sentre)
 • Lavterskel substitusjonsbehandlingstilbud, f.eks. etter modell av LASSO
 • Behandlingsforberedende tiltak
 • Housing First-tiltak

Prioriterte tiltak 3

Det gis tilskudd til utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Beregningsregler

Det gis tilskudd i inntil fire år til nye tiltak/prosjekter, med gradvis skjønnsbasert nedtrapping og økt grad av egenfinansiering.

Det gis et tilskudd på inntil 300 000 per 100 % stillingsressurs i behandlingsteamet de to første årene. Det gis kun tilskudd til inntil 10 100 % stillinger per ACT-team eller FACT-team, maksimalt 3 mill. kroner i tilskudd per team.

Som et ledd i implementering i ordinær drift, reduseres midlene som beskrevet under:

 • År 1: Kr 300 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 2: Kr 300 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 3: Kr 250 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 4: Kr 200 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)

Ut fra en skjønnsmessig vurdering kan det i tillegg gis tilskudd på inntil kroner 600 000 til forprosjekt. Tilskuddsperioden vil da bli maksimalt fem år.

For tiltak/prosjekter som ikke faller inn under kategorien tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam, tildeles midlene skjønnsmessig og med en gradvis reduksjon.

Overgangsregler

 • Etablerte ACT-team og FACT-team som har mottatt tilskudd i 2 år eller mer forventes integrert i ordinær drift i fra og med 2020
 • Fylkesmannen kan skjønnsmessig beregne beløpets størrelse eller hvor på stigen den enkelte tilskuddsmottaker skal plasseres etter hvor lenge de har mottatt tilskudd over ordningen og tidligere mottatt beløp 
 • For tiltak/ prosjekter som ikke faller inn under regelverket for ordningen kan det gis tilskudd i inntil 1 år

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Statsforvalteren
 • Innstilling skal godkjennes av: Statsforvalteren
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Statsforvalteren
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev
 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Rapportere på tilskudd for 2019

Det skal rapporteres på tilskudd for 2019 til Statsforvalteren. Frist for rapportering er 1. mars 2020 (hvis ikke annet er oppgitt i tilskuddsbrevet fra Statsforvalteren). Revisorattestert regnskap kan ettersendes innen 31.mars 2020.Vedlagte rapporteringsskjema skal benyttes:

Rapportering 2019 (DOC)

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 14.01.2020