Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi

Søknadsfrist 14. februar 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

MERK: Første setning side 2 i regelverket viser til Rundskriv I-23/99 som ikke lenger er gjeldende. Det er erstattet av  Nasjonal veileder IS-1022  "Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Beløp: 87 millioner kroner i 2020

Referanse: Kap.post 0770.70 St. prp 1S Helse- og omsorgsdeparetmentet

Mål for ordningen

Overordnet mål: God tannhelse

Delmål:

 1. Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud (Tverrfaglig behandlerteam TOO* og Tannbehandlerteam TOO**) organisert i fylkeskommuner og/eller regionale odontologiske kompetansentre.
 2. Ventetider: 
  Maksimalt 8 uker fra henvisning til vurderingssamtale 
  Maksimalt 4 uker fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam
  Maksimalt 4 uker fra behandling i Tverrfaglig behandlerteam til behandling i Tannbehandlerteam
 3. Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589.
 4. Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen, tannhelsetilstand, tannhelsetilbud og kostnader.
 5. Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest, odontologiske læresteder og andre kompetansemiljø.
 6. Videreutvikling av nasjonalt faglig nettverk innen området; samordning av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder og koordinering av forskning (jfr. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027), Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Helse- og omsorgsdepartementet.

Tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer, spesialisthelsetjeneste).

* Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell.

** Tannbehandlerteam TOO: Når pasienten er i stand til å mestre tannbehandling henvises vedkommende til tannbehandlerteam, som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med. 

Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personer, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen. Behandlingen skal være i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589. Ved kjøp av tjenester av private forutsettes det at prisene for den enkelte behandling ikke er høyere enn prisene ved fylkeskommunens egen drift.

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO), jfr. Helsedirektoratets definisjoner i rapport IS-1855:

 • Torturoverlevere (pkt. 1.9.1, s. 21)
 • Overgrepsutsatte (pkt. 2.8.1, s. 29)
 • Odontofobi (pkt. 3.9.1, s. 47), samt blod-skade-injeksjonsfobi

Psykolog avgjør hvem som faller inn i målgruppene.

Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ikke målgrupper i tilskuddsordningen. Kostnadene for disse gruppene dekkes av fylkeskommunen, med unntak av gruppe d (personer 19-20 år) hvor pasientens egenandel på 25 prosent dekkes av tilskuddsmidlene. Det forutsettes at tilbudet også gis til disse gruppene. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet jfr. Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet.

Hvem kan søke?

Regionale odontologiske kompetansesentre og fylkeskommuner (FK)

For sammenslåtte fylkeskommuner: Nye fylkeskommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

I tillegg til Altinn-skjemaet skal også eget søknadsskjema benyttes. 

Lønnstak (PDF)

Tildelingskriterier

Søker bes lese regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte fylkeskommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt fylkeskommuner som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått fylkeskommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

I tillegg til Altinn-skjema skal følgende skjema fylles ut og vedlegges:

Tilleggskjema 1 (XLSX)

Tilleggskjema 2 (WORD)

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

For sammenslåtte fylkeskommuner: Den opphørte fylkeskommunens organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt fylkeskommune.

Frist for statusrapport per 30.09.2020, er 15.oktober 2020

Rapporten skal angi forventet mer- eller mindreforbruk og størrelsen på dette. Det skal gis en kort begrunnelse på inntil en side. Statusrapporten sendes på e-post.

 

Tildelte midler i 2019 (xlsx)

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 06.05.2020

Kontakt

Ragnhild.Elin.Nordengen@helsedir.no