Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

Søknad på tilskudd for 2019:
Det skal søkes på Altinn. Følgende tilleggsskjema (DOCX) fylles ut og legges ved søknaden.

Lønnsbudsjettet i søknaden skal ikke overstige Helsedirektoratets lønnstak ved tilskudd innen tannhelse (XLSX).

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket godt. Last ned regelverket (PDF) eller se kortversjonen nedenfor.

Rapportere på tilskudd
Årsrapportering for 2018 gjøres i Altinn. Fristen er 1. april 2019.

Følgende skjema fylles ut og legges ved årsrapporten i Altinn: Word-skjema og Excel-skjema

Statusrapport per 30.09.2019 sendes på e-post. Rapporten skal angi forventet mer- eller mindreforbruk. Det gis en kort begrunnelse på inntil en side.

Mål for ordningen

Overordnet mål: God tannhelse

Delmål:

 1. Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud (Tverrfaglig behandlerteam TOO* og Tannbehandlerteam TOO**) organisert i fylkeskommuner og/eller regionale odontologiske kompetansentre.
 2. Ventetider: 
  Maksimalt 8 uker fra henvisning til vurderingssamtale 
  Maksimalt 4 uker fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam
  Maksimalt 4 uker fra behandling i Tverrfaglig behandlerteam til behandling i Tannbehandlerteam
 3. Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589.
 4. Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen, tannhelsetilstand, tannhelsetilbud og kostnader.
 5. Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest, odontologiske læresteder og andre kompetansemiljø.
 6. Videreutvikling av nasjonalt faglig nettverk innen området; samordning av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder og koordinering av forskning (jfr. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027), Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Helse- og omsorgsdepartementet.

Tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer, spesialisthelsetjeneste).

* Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell.

** Tannbehandlerteam TOO: Når pasienten er i stand til å mestre tannbehandling henvises vedkommende til tannbehandlerteam, som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med. 

Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personer, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen. Behandlingen skal være i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589. Ved kjøp av tjenester av private forutsettes det at prisene for den enkelte behandling ikke er høyere enn prisene ved fylkeskommunens egen drift.

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO), jfr. Helsedirektoratets definisjoner i rapport IS-1855:

 • Torturoverlevere (pkt. 1.9.1, s. 21)
 • Overgrepsutsatte (pkt. 2.8.1, s. 29)
 • Odontofobi (pkt. 3.9.1, s. 47), samt blod-skade-injeksjonsfobi

Psykolog avgjør hvem som faller inn i målgruppene.

Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ikke målgrupper i tilskuddsordningen. Kostnadene for disse gruppene dekkes av fylkeskommunen, med unntak av gruppe d (personer 19-20 år) hvor pasientens egenandel på 25 prosent dekkes av tilskuddsmidlene. Det forutsettes at tilbudet også gis til disse gruppene. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet jfr. Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes etter skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

 • Lønns- og driftskostnader knyttet til opplæring av Tverrfaglig behandlingsteam TOO og Tannbehandlerteam TOO, systematisk kunnskapsoppbygging og fagutvikling, samt deltagelse i faglige nettverk.
 • Lønns- og driftskostnader knyttet til pasientbehandling/odontologisk rehabilitering
 • Kostnader knyttet til narkosetjenester
 • Pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykolog- og tannbehandling, med fratrekk av en egenandel tilsvarende egenandelen for reiseutgifter for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Pasienter i denne målgruppen skal ikke ha stønad fra folketrygden.

Det forutsettes at lønn som det søkes tilskudd til ikke overstiger Helsedirektoratets lønnstak ved tilskudd innen tannhelse.

Det gis ikke tilskudd til lønns- og driftsutgifter knyttet til forskning og andre kostnader knyttet til forskningsprosjekter. Her kan det søkes om midler via tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentra».

Tilskuddsberegning og vekting av kriterier

Tilrettelagt tilbud TOO (behandling og kunnskaps-utvikling) (40 prosent vekt)

 • Samarbeid mellom regionalt odontologisk kompetansesenter og fylkeskommunene: 
  I hvilken grad fungerer samarbeidet mellom fylkeskommunen og kompetansesenteret om systematisk kunnskapsoppbygging? Er det inngått avtale?
 • Desentralisering av tilbudet i fylkeskommunene etter befolkningens behov:
  I hvilken grad har fylkeskommunen etablert lokale Tverrfaglige behandlerteam og Tannbehandlerteam som dekker etterspørselen?
 • Samarbeid mellom kompetansesentrene og RVTS: 
  I hvilken grad er det samarbeid mellom regionalt odontologisk kompetansesenter og regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress? Er det inngått samarbeidsavtale
 • Samarbeid mellom kompetansesentrene og andre kompetansemiljø/øvrig helsetjeneste.

Søknad (30 prosent vekt)

 • Mål og kriterier for måloppnåelse:
  I hvilken grad viser søknaden til regelverkets mål og kriterier for måloppnåelse?
 • Forankring:
  Er søknaden forankret i ledelsen faglig/administrativt eller politisk?
 • Formelle og andre mangler ved søknaden:
  I hvilken grad oppfyller søknaden regelverkets formelle krav (eksempelvis signatur) og andre krav i regelverket?
 • Beskrivelse av kontrolltiltak:
  I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelige rutiner for å sikre at prosjektet gjennomføres mht. plan?

Budsjett (30 prosent vekt)

 • Klart og presist budsjett: 
  I hvilken grad gir budsjettet en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål:
  I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktiviteter: 
  I hvilken grad henger søknadsbeløpet sammen med aktivitetene? Er søknadsbeløpet rimelig?

Kriterier for måloppnåelse

Fra tilskuddsmottaker:

 • Antall behandlete pasienter i forhold til befolkningen i regionen/fylket, f.eks per 1000 innbyggere
 • Ventetid fra henvisning til vurderingssamtale
 • Ventetid fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam  og deretter til oppstart i Tannbehandlerteam
 • Kunnskap om målgruppene og behandlingsmetoder
 • Samhandling innad i tannhelsetjenesten og utad mot helsetjenesten for å sikre gode pasientforløp

Fra andre kilder:

 • Utvikling i målgruppenes tannhelse etter hvert som tilbudet bygges ut og blir tilgjengelig for befolkningen
 • Målgruppenes tannhelse sammenlignet med gjennomsnittet i den voksne befolkning

Tildelte midler i 2019

Last ned oversikt over tildeling av midler i 2018.
Last ned oversikt over utbetalinger i 2019 per 25.09.

Først publisert: 04.03.2019