Sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskap

Søknadsfrist 16. november 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF).

Beløp: 9,5 mill. kroner

Referanse: Det er bevilget 9,5 mill. kroner i Prop. 1 S (2020-2021), over Helse- og omsorgsdepartementet budsjett 761, post 67 Utviklingstiltak  for å videreføre tilskuddsordning for sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefelleskapene. Tilskuddet skal dekke lønnskostnader for personen som ansettes i sekretariatfunksjonen. Tilskuddsordningen  forvaltes av Helsedirektoratet . Se for øvrig vedlagt regelverket.

Mål for ordningen

Målet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felles sekretariatsfunksjon. Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse-og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser).

Målgruppen for ordningen er kommunene som tilhører et helsefellesskap.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Det vises til regelverket.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet:

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 05.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no