Psykisk helse i skolen

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Psykisk helse i skolen er en tilskuddsordning som har som mål å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.

Tilskuddsregelverket er oppdatert i tråd med Stortingets behandling av RNB 2019. Det er gjort endringer i mål og målgrupper for ordningen.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (pdf)

Beløp: 23,3 mill. kroner

Referanse: Kap. 714, post 79 Helse- og omsorgsdepartementet

Evalueringsrapport fra NIFU

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte NIFU i 2019 en evaluering som skulle gi kunnskap om i hvilken grad kommuner og skoler benytter programmene i tilskuddsordningen, og i hvilken grad programmene inngår i kommunenes systematiske og helhetlige arbeid for barn og unges psykiske helse. Se rapporten fra denne evalueringen. Evalueringen vil bli fulgt opp i samarbeid med utdanningsmyndighetene.

Mål for ordningen

 1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser.
 2. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.
 3. Bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta egen psykiske helse og ha kunnskap om hva de kan gjøre dersom de selv eller venner/nære opplever psykiske vansker.
 4. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen.
 5. Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse.
 6. Gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid.

Målgrupper

Primærmålgruppe: Alle elever og elever med psykiske vansker og lidelser spesielt, lærere og skoleledelse.

Sekundærmålgruppe: Lokale helsetjenesten og foresatte.

Tertiærmålgruppe: Psykologistudenter

Hvem kan søke?

Stiftelser, Organisasjoner, høgskoler og universiteter og statlige foretak.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket (pdf).

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering. Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse opp mot målene for tilskuddsordningen. 

I tildelingen vil det bli lagt vekt på å få bredde i tiltakene for å få erfaringer og kunnskap om ulike metodiske tilnærminger. Programeiere som har vært med i første fase av Psykisk helse i skolen vil bli prioritert ved tildeling. 

Se regelverket (pdf) for presisering av tildelingskriterier.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Ved tilsendt brev eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 01.04.2020.

Tildelte midler i 2019

For 2018 ble det bevilget i overkant av 23,9 mill. kroner gjennom tilskuddsordningen (inkludert tilleggsbevilgning på 3 mill. kroner fra RNB 2019 og overføringer fra 2018). Helsedirektoratet mottok 32 søknader på totalt 61,3. mill. kroner.  14 prosjekter fikk innvilget støtte.

Oversikt over tildelte midler 2019 (excel)

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Kontakt

Siv-Lise Bendixen Stærk - sivlise.staerk@helsedir.no

Først publisert: 04.03.2019