Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen er en tilskuddsordning som har som mål å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.

Søknadsfrist 18. august 2019 (utløpt)

Tilskuddet ble utlyst og fordelt på de første fem målene i mars/april 2019. Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, Innst. 391 S (2018-2019), er 3 mill. kroner knyttet til formålet å gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid flyttet til tilskuddsordningen. Tilskuddsregelverket er oppdatert i tråd med Stortingets behandling av RNB og 3 mill. kroner knyttet til formål 6 lyses ut.

Hvem kan søke: Stiftelser, Organisasjoner, høgskoler og universiteter og statlige foretak.

Beløp: 3 mill. kroner

Referanse: Kap. 714, post 79 Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsfrist: 18.08.2019

Det gjøres oppmerksom på at andre utlysning kun gjelder søknader knyttet til formål 6 om å gi psykologistudenter kunnskap om og erfaring med ungdoms psykiske helse og sosiale hverdag, og forebyggende arbeid i skolen, og at søknader som ikke retter seg mot dette formålet vil bli avvist.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Helsedirektoratet gjennomfører i 2019 en evaluering som skal gi kunnskap om i hvilken grad kommuner og skoler benytter programmene i tilskuddsordningen, og i hvilken grad programmene inngår i kommunenes systematiske og helhetlige arbeid for barn og unges psykiske helse.

Mål for ordningen

 1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser.
 2. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.
 3. Bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta egen psykiske helse og ha kunnskap om hva de kan gjøre dersom de selv eller venner/nære opplever psykiske vansker.
 4. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen.
 5. Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse.
 6. Gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid.

Målgrupper

Primærmålgruppe: Alle elever og elever med psykiske vansker og lidelser spesielt, lærere og skoleledelse.

Sekundærmålgruppe: Lokale helsetjenesten og foresatte.

Tertiærmålgruppe: Psykologistudenter

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering. Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. 

I tildelingen vil det bli lagt vekt på å få bredde i tiltakene for å få erfaringer og kunnskap om ulike metodiske tilnærminger. Programeiere som har vært med i første fase av Psykisk helse i skolen vil bli prioritert ved tildeling. Dette gjelder ikke for øremerkede midler i tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett, formål 6.

Se regelverk (PDF) for presisering av tildelingskriterier.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

 •  
 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Krav til søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Ved tilsendt brev eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen uke 37 i 2019.

Tildelte midler i 2018

For 2018 ble det bevilget i overkant av 21 mill. kroner gjennom tilskuddsordningen (inkludert overføringer fra 2017). Helsedirektoratet mottok 35 søknader på totalt ca 52. mill. kroner.  14 prosjekter fikk innvilget støtte.

Oversikt over tildelte midler 2018 (excel).