Narkotikaprogram med domstolskontroll

Søknadsfrist 15. november 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket

Beløp: 4,5 millioner kr i 2021

Referanse: kap. 762, post 61, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet. 

Merk: ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge kriminalitet, fremme domfeltes rehabilitering, samt bidra til å styrke og samordne helse, omsorgs- og behandlingstilbud for målgruppen gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med rusproblemer som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet og hvor retten har satt som vilkår at den domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll. Straffen er et alternativ til ubetinget fengsel for lovbrytere som ønsker å gjøre en innsats for å bryte et negativt handlingsmønster.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Se pkt. 4 i regelverket for ytterligere informasjon.

Tildelinger i 2020

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid: innen utgangen av januar 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 12.10.2020

Kontakt

Rune Fenne
rune.fenne@helsedir.no
980 17 341