Narkotikaprogram med domstolskontroll

Søknadsfrist 15. mars 2019 (utløpt)

Tildeling

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 15. mai 2019.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) var i perioden 2006-2015 et prøveprosjekt i Oslo og Bergen. I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt permanent etablering og utvidelse av ND som nasjonalt tiltak. 

Det ble i 2016 åpnet for å inkludere inntil tre nye kommuner i tilskuddsordningen. Dette videreføres i 2017, i tillegg til tilbudet i Oslo og Bergen. Større kommuner som søker tilskudd vil bli prioritert. I tillegg vil utvelgelsen av deltakende kommuner fremme hensynet til en best mulig nasjonal dekning.

**Relatert innhold skal hit**

Mål for ordningen

Forebygge kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Bidra til å styrke og samordne helse-, omsorgs- og behandlingstilbud for målgruppen gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

Målgruppe

Personer med rusmiddelproblemer som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet og hvor retten har satt som vilkår at den domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Tildelingskriterier

 • Skjønnsmessig vurdering - NB! Les om tilskuddsberegning med forklaring i regelverket.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Rapportering skal inneholde:

Måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere på måloppnåelse hvor tilskuddsmottaker beskriver gjennomførte tiltak og hvordan disse tiltakene har bidratt til måloppnåelse. Tilskuddsmottaker bes om å rapportere på rapporteringspunktene nevnt under punkt 6 "Kriterier for måloppnåelse". Tilskuddsmottaker bes særlig om å gi en kvalitativ beskrivelse av erfaringer knyttet til kommunens samarbeid med kriminalomsorgen, ulike tjenester i kommunene der de ND-domfelte bor og for de domfelte som har pasientrettigheter får tilbud om behandling i TSB med påfølgende samarbeid.

Tilskuddsmottaker må også i rapportering beskrive måloppnåelse i forhold til de kriterier som står gjengitt i tilskuddsbrevet og ifølge regelverket for ordningen.

 • Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.
 • Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

 • Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.
 • Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Via tilskuddsbrev/avslagsbrev

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 15.05.2019

 

Først publisert: 04.03.2019