Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvar for legemidler når de har behandlingsansvar. Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept).

Legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for

Legemidler som RHF-ene har finansieringsansvar for vil framgå av vedlegg til blåreseptforskriften (se § 1b annet og tredje ledd) (lovdata.no). Du finner listen i søkbart excel-format her og vedtak om endring i listen her (PDF).

Vedlegget i blåreseptforskriften omfatter både pasientadministrerte legemidler og sykehusadministrerte legemidler. RHF-ene legger felles overordnede føringer for hvilke legemidler som kan forskrives på H-resept og hvilke som kun skal administreres av sykehusene.

Vedlegget i blåreseptforskriften kan også omfatte legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, og legemidler hvor Beslutningsforum i Nye Metoder ikke har tatt stilling om skal finansieres av RHF-ene ennå.

RHF-ene har i tillegg finansieringsansvar for annen legemiddelbehandling brukt utenfor sykehus som beskrevet her. 

Det ytes ikke stønad etter folketrygden for legemidler RHF-ene har finansieringsansvar for. Dette gjelder uavhengig av hvilken sykdom det aktuelle legemiddelet benyttes for. 

Plassering av finansieringsansvar for legemidler

For et nytt legemiddel, eller ny bruk av et legemiddel, beslutter Helsedirektoratet om det omfattes av blåreseptforskriften § 1b annet ledd. De regionale helseforetakene skal ha finansieringsansvaret hvis

  • initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten.

En rekke legemidler som omfattes av kriteriene over, finansieres allerede over blåreseptordningen. En prosess pågår for at finansieringsansvaret for disse legemidlene gradvis blir overført til RHF-ene. Det er Stortinget som beslutter om finansieringsansvaret for disse legemidlene skal overføres.

Det er per i dag en sak på høring som omhandler forslag om overføring av finansieringsansvar. 

Bruk av legemidler i den offentlige spesialisthelsetjenesten

Nye metoder (nyemetoder.no) skal sikre at innføring av legemidler som skal finansieres av RHF-ene skal være basert på prioriteringskriteriene; alvorlighet, nytte og ressursbruk.

Alle nye legemidler eller ny indikasjon for et legemiddel som RHF-ene har finansieringsansvar for, skal gjennom systemet Nye metoder. Et legemiddel som er under metodevurdering skal ikke tas i bruk i helseforetakene eller av institusjoner/leger som RHF-ene har avtale med, uten at det foreligger et godkjent unntak. 

I tilfeller hvor finansieringsansvaret overføres fra folketrygden til RHF-ene, tar RHF-ene stilling til om eventuelle eksisterende vilkår for blåreseptdekning for nye pasienter skal videreføres eller justeres. De vurderer også behov for metodevurderinger. Pasienter som står på behandling ved overføringstidspunktet skal få denne videreført så lenge det er medisinsk indikasjon for dette. Pasienter med gyldig blåresept eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.

Rekvirering av h-reseptlegemidler

Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (lovdata.no) regulerer rekvirering og utlevering, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret for aktuelle legemidler.

De regionale helseforetakene har besluttet at følgende leger kan rekvirere h-reseptlegemidler:

Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan forskrive h-reseptlegemidler er gjort tilgjengelig i legenes EPJ-systemer og i apotekenes reseptbehandlingssystem. Henvendelser angående godkjenning av privatpraktiserende spesialister må rettes til det aktuelle regionale helseforetaket.

Forskriften setter krav til at h-resepter skal inneholde bruksområde i form av en refusjonskode. RHF-ene har besluttet at legen må angi aktuell refusjonskode, basert på IDC-10 kodeverket.

Hvis ICD-10 kode ikke er angitt på resepten, har legen mulighet til å trekke aktuell resept tilbake fra reseptformidleren (dette er det funksjonalitet for i e-resept), fylle ut resepten på ny med korrekt ICD-10 kode og sende den til reseptformidleren. Når pasienten kommer på apoteket neste gang, blir den nye resepten som inneholder ICD-10 kode ekspedert, og korrekte opplysninger vil bli sendt til Norsk pasientregister (NPR) fra oppgjørsordningen for H-resept. Det er viktit at ICD-10 koden reflekterer indikasjon for behandling for den enkelte pasient.

EPJ-systemene på sykehus har tilrettelagt for elektronisk forskrivning av h-resept og bruk av refusjonskode. Ved forskrivning skal lege velge ”h-resept (refusjonshjemmel 950)”. Hvis dette ikke allerede er lagt inn når en lege skal fornye resept må legen velge ”forny med endring”.

Rapporteringsregler og innsatsstyrt finansiering (ISF) for legemiddelbehandling

Fra 2019 er data fra oppgjørsordningen for h-resept grunnlaget for ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling, jf ISF-regelverket. Data fra oppgjørsordningen inneholder informasjon om utleverte legemidler deriblant diagnose/refusjonskode fra utstedt resept. Disse dataene oversendes Norsk pasientregister (NPR) der de blir gruppert til STG (Særtjenestegrupper) ut fra informasjon om ATC-kode og indikasjon for behandling basert på ICD-10 kodeverket.

NPR får informasjon om alle utleverte resepter i løpet av året, og i grunnlaget for ISF sees alle resepter for pasienten i sammenheng. ISF-finansieringen gis til de regionale helseforetakene basert på antall pasienter per STG per år. RHF-ene har besluttet at legen må angi aktuell refusjonskode, basert på ICD-10 kodeverket. Hvis NPR har mottatt ICD-10 kode minimum en gang i løpet av året per indikasjonsområdet for en enkeltbruker så er det tilstrekkelig for ISF-formål. Det er viktig at ICD-10 koden reflekterer indikasjon for behandling for den enkelte pasient.

For mer informasjon om endringer i ISF-regelverket, se «grunnlagsdokumentet» som publiseres sammen med ISF-regelverket,  under Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet

KONTAKT

hresept@helsedir.no

 

 

 

Først publisert: 14.03.2019 Siste faglige endring: 08.07.2024 Se tidligere versjoner