Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overføring av legemidler mot tuberkulose til RHF-ene i 2025

Regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) den 14. mai 2024. Det foreslås å overføre finansieringsansvaret for legemidler mot tuberkulose til de regionale helseforetakene.

Ute på høring
Høringsfrist: 15. juli 2024

En nærmere konkretisering av legemidler og beløp som skal overføres vil fremgå senere av de årlige budsjettfremlegg i Prop. 1 S (2024-2025). Imidlertid varsles dette nå i forbindelse med RNB, slik at de regionale helseforetakene får tilstrekkelig tid til å forberede seg til aktuell overføring i 2025.

Høringsnotat

overføring av legemidler mot tuberkulose til RHF-ene i 2025

Høringsinnspill

Helsedirektoratet har fått delegert ansvar med å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i revidert nasjonalbudsjett. Forslaget presenteres i det vedlagte høringsnotatet.

Det bes om innspill på utvalget av legemidler.

Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret betinger at Stortinget vedtar forslaget i Prop. 1 S (2024-2025). Det er også åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill.

Høringen og alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

ringssvar kan sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no.

Merk med referanse 24/17044-1.

Høringsinstanser

2care4

Apotekforeningen

Bayer AS Norge

DEN NORSKE LEGEFORENING

Direktoratet for medisinske produkter

Esteve

Eurocept international

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Hameln Pharma ApS Norway

Helfo - Helseøkonomiforvaltningen

JANSSEN-CILAG AS

LEGEMIDDELINDUSTRIEN

NAF seviceproduksjon

Novartis Norge AS

Orion

Pfizer AS

Sandoz

Sanofi

Sykehusinnkjøp HF avd LIS

Teva Norway AS

HELSE VEST RHF
HELSE MIDT-NORGE RHF
HELSE NORD RHF
HELSE SØR-ØST RHF

 

Kontakt: Ingvild Grendstad

Først publisert: 31.05.2024 Siste faglige endring: 03.06.2024 Se tidligere versjoner