Forbud mot kjønnslemlestelse

Inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, kan straffes med inntil seks års fengsel. Det gjelder også for helsepersonell. Samtykke fritar ikke for straff. Rekonstruksjon av tidligere kjønnslemlestelse straffes på samme måte.

Ved grov kjønnslemlestelse kan den som utfører inngrepet, straffes med fengsel i inntil 15 år. For å avgjøre om det er en grov kjønnslemlestelse skal det særlig legges vekt på om inngrepet har ført til sykdom eller arbeidsudyktighet, en uhelbredelig lyte, feil/skade, død eller betydelig skade på kropp eller helse.

Ifølge straffeloven § 5 nr. 5 gjelder bestemmelsene også for kjønnslemlestelse foretatt i utlandet av norsk statsborger eller person med bosted i Norge.

Ansatte og yrkesutøvere i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn har plikt til å prøve å avverge en kjønnslemlestelse. Brudd på avvergelsesplikten kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.