Opplysningsplikt til nødetater og avvergingsplikt: Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen og avverge at straffbare handlinger blir begått

Opplysningsplikt til politi og brannvesen

Helsepersonell skal på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, jf. helsepersonelloven § 31.[14]

Les mer om denne plikten i Rundskriv IS-9/2015 Helsepersonells rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet.

 

Avvergingsplikt etter straffeloven

Helsepersonell har plikt til å hindre at straffbare handlinger blir begått, jf. straffeloven § 196.[51]

For å hindre at den straffbare handlingen skjer, kan helsepersonell anmelde det aktuelle forholdet til politiet eller på annen måte søke å hindre at handlingen blir begått.

Denne plikten gjelder så lenge det fortsatt er mulig å avverge den straffbare handlingen, og der det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli begått.

Avvergingsplikten gjelder blant annet følgende straffbare forhold som også kan ha relasjon til opplysningsplikten til barnevernet:
  • Strl. § 274 - Grov kroppsskade
  • Strl. § 282 - Mishandling i nære relasjoner
  • Strl. § 283 - Grov mishandling i nære relasjoner
  • Strl. § 312 – Incest
  • Strl. § 314 - Seksuell omgang med andre nærstående

Også andre lovbrudd som er ramset opp i straffeloven § 196 kan være relevante.

 

Avvergingsplikt ved kjønnslemlestelse

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal avverge kjønnslemlestelse, jf. straffeloven § 284.[51] Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.

Se også Helsedirektoratets veileder om Forebygging av kjønnslemlestelse - Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse.