Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bemanningsbehov i jordmortjenesten på helsestasjon

Verktøy for beregning av årsverk i jordmortjenesten i den kommunale svangerskaps- og barselomsorgen.

Trykk på «knappen», last ned skjema på egen maskin og aktiver redigering. Lagre deretter dokumentet på egen maskin, og gjerne med dato for kunne å følge med på historikk.

Kort presentasjon og gjennomgang av verktøyet

Se presentasjon (prezi.com)

Bakgrunn

Helsedirektoratet har utarbeidet et verktøy for beregning av årsverk for jordmortjenesten i helsestasjon. Verktøyet tar utgangspunkt i oppgaver som er pålagt gjennom lov, forskrift og nasjonale faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen.

Verktøyet kan benyttes nasjonalt, i kommunen, bydel eller helsestasjon. Målet er å bidra til et bedre grunnlag for virksomhetsplanlegging, samt synliggjøre og dokumentere innhold og tidsbruk i den kommunale jordmortjenesten. 

Basisprogrammet i retningslinje for svangerskapsomsorg, samt anbefaling om hjemmebesøk etter fødsel er utgangspunktet for tidsberegningene. Grunnlag for beregningene er antall gravide og barselkvinner som benytter tilbudet, og estimert tidsbruk ved anbefalte konsultasjoner og behov for ekstra oppfølging i svangerskaps- og barselomsorgen. I tillegg estimeres tid til kompetanseheving, administrativt og  befolkningsrettet arbeid. 

Når tjenestens tallgrunnlag er satt inn, vil verktøyet beregne et behov for jordmorårsverk og merkantilt personell. Hvert jordmorårsverk gir grunnlag for 0,20 årsverk merkantilt personell.

Merkantilt personell

Relevante oppgaver for merkantilt personell, er å bemanne resepsjonen, brukerstøtte for IKT, oppfølging av journalsystem og elektronisk kommunikasjon, økonomioppgaver mm. Oppgavene gjøres gjerne av en autorisert helsesekretær eller kontorfaglig personell.

Hva verktøyet ikke omfatter

Verktøyet omfatter ikke fag- og lederoppgaver og smittevern, fravær ved sykdom, velferdspermisjon og sykt barn og studentveiledning. Det omfatter ikke jordmors deltagelse i oppgaver utenfor basisprogrammet, som for eksempel følgetjeneste med vaktberedskap, helsestasjon for ungdom (HFU), helsetjeneste til asylsøkere og flyktninger og deltagelse i prosjekter.

Beregningsgrunnlag

En kilde til innsamling av data av antall gravide, nyfødte og barselkvinner kan være i tjenestens egne journalsystemer eller Statistisk sentralbyrå (SSB):

 • Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll
 • Hjemmebesøk av jordmor (Kommune stat rapportering (KOSTRA) og kommunalt pasient- og brukerregister (KPR))
 • Totalt antall fødsler i løpet av året i kommune/bydel som tilhører helsestasjon

Andel gravide i kommune/bydel som følges av jordmor

Svangerskapsoppfølging kan tilbys både privat, hos fastlege og av jordmor på helsestasjon. Antall gravide som følges på helsestasjonen blir derfor en andel av totalantallet gravide i kommunen/bydelen. I verktøyet fylles det ut antall gravide som følges på helsestasjonen.

Ved planlegging av drift kan antall gravide justeres dersom tjenesten forventer økning eller nedgang sammenlignet med tidligere år. Verktøyet kan også brukes til å beregne en ønsket økning av andel gravide som kan følges på helsestasjonen.

Hjemmebesøk av jordmor skal tilbys alle nyfødte i kommune/bydel, og verktøyet beregner den konsultasjonen utfra totalantallet fødte i kommunen.

Tidsberegning av konsultasjoner i basisprogrammet

Tidsberegningene er basert på forventet tidsbruk til å utføre konsultasjonene. Helsedirektoratets anbefalte beregninger av tidsbruk per konsultasjon er basert på gjennomsnittsberegninger av innspill fra fagmiljøene. Tjenestene oppfordres til en selvstendig vurdering av faktisk tidsbruk som gjenspeiler kommunens demografiske og geografiske forhold.

Verktøyet har følgende tidsberegninger som inkluderer for- og etterarbeid:

 • Standardkonsultasjon: 40 minutter
 • Første konsultasjon på helsestasjonen: 75 minutter
 • Faste temaer: 45 minutter, dvs 15 min à tre temaer *
 • Hjemmebesøk: 150 minutter inkludert reisevei 30 minutter hver vei

* Faste temaer er forberedelse til foreldreskap, fødsel og amming. Tiden til faste temaer kan evt. brukes til gruppekonsultasjon for eksempel fødsels- og foreldreforberedende kurs og ammeveiledning.

Ekstrabehov

Helsedirektoratet har utarbeidet en gjennomsnittstid på ekstrabehov som ekstrakonsultasjon, tolkesamtaler og innsetting av LARC. Tjenesten fyller ut antall utførte konsultasjoner per år. Tidsberegningen inkluderer for- og etterarbeid.

 • Ekstrakonsultasjon: 40 minutter.
 • Tolkesamtale: 57 minutter Ved bruk av tolk, beregnes 57 minutter ekstra per konsultasjoner. Tiden er et gjennomsnitt av alle konsultasjoner.
 • Innsetting av langtidsvirkende reversible prevensjonsmidler (LARC). 30 minutter legges til tiden på etterkontroll.

Andre oppgaver

Andre oppgaver er kompetanseheving, befolkningsrettet- og administrativt arbeid. Tidsbruk til disse oppgavene kan variere i perioder og ut fra hva den enkelte ansatte har ansvar for. Helsedirektoratet har anbefalt et tidsbruk på oppgavene per årsverk:

Andre oppgaverJordmor
Kompetanseheving5 prosent
Befolkningsrettet arbeid10 prosent
Administrative oppgaver20 prosent

Eksempler på kompetanseheving, befolkningsrettet arbeid og administrative oppgaver

Kompetanseheving

 • Faglig oppdatering, fagmøter
 • Utarbeide og oppdatere fagprosedyrer
 • Veiledning, kollegaveiledning
 • Kurs, videreutdanning, spesialisering
 • Erfaring- og kunnskapsoverføring
 • Prosjekter

Befolkningsrettet arbeid

 • Tilgjengelig tjeneste, eks «åpen dør»
 • Samarbeid med andre aktører
 • Informasjon om tjenesten
 • Brukermedvirkning

Administrative oppgaver

 • Henvisninger, registrering av nye gravide, oppfølging av prøvesvar og epikriser
 • Utarbeide meldinger, informasjonsskriv, attester og søknader
 • Tverrfaglig samarbeid, følge opp gravide med sammensatte og særskilte behov
 • Intern møtevirksomhet
 • Veilede og følge opp studenter

Resultat

Resultatet er veiledende.

Utregningen av antall årsverk i Helsedirektoratets kolonne er basert på gjennomsnittsberegninger av innspill fra fagmiljøene. Tjenesten må selv gjøre egne vurderinger av om det helhetlige helsetilbudet er tilstrekkelig når det gjelder oppgavene tjenesten er satt til å løse. Individuelle forhold til den gravide og erfaring hos jordmor kan påvirke konsultasjonens lengde. Der det mangler merkantilt personell, må tjenesten beregne økt ressurs hos jordmor for å dekke inn det behovet.

Forklaring av endelig resultat

Bemanning i henhold til anbefaling (blå kolonne større enn lilla og grønn kolonne)

Et slikt resultat kan tyde på at tjenesten er riktig bemannet FORUTSATT at "bufferen" mellom kolonne 3 og 2 er tilstrekkelig til å kunne dekke ytterligere bemanningsbehov (for eksempel leder- og faglederstillinger) og ekstra tidsbruk knyttet til lederoppgaver, ansattes lovpålagte rettigheter (fravær ved egen og barns sykdom, velferdspermisjoner, samfunnstjeneste mm), andre oppgaver (lokale satsninger og prosjekter mm.) og uforutsette hendelser (pandemi, flyktninger, mm.). En tilstrekkelig buffer er essensielt for å sikre at tjenesten kan gi et faglig forsvarlig tilbud under alle forhold.

Utilstrekkelig tidsbruk (grønn kolonne større enn lilla kolonne)

Et slikt resultat kan tyde på at tjenesten ikke følger anbefalingene i retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen, for eksempel ved å ikke gjennomføre alle anbefalte konsultasjoner i basisprogrammet eller ved å bruke mindre tid til oppgavene enn det som er anbefalt.

Utilstrekkelig bemanning (lilla kolonne større enn blå kolonne)

Et slikt resultat kan tyde på at tjenesten er underbemannet da kolonne 2 ikke ivareta ytterligere bemanningsbehov (for eksempel leder- og faglederstillinger) og ekstra tidsbruk knyttet til lederoppgaver, ansattes lovpålagte rettigheter (fravær ved egen og barns sykdom, velferdspermisjoner, samfunnstjeneste mm), andre oppgaver (lokale satsninger og prosjekter mm.) og uforutsette hendelser (pandemi, flyktninger, mm.).

Kritisk underbemanning (grønn kolonne større enn blå kolonne)

Et slikt resultat kan være et tegn på en kritisk underbemannet jordmortjeneste ift. til det som er anbefalt som et absolutt minimum.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med kristine.hartvedt@helsedir.no eller edle.fuglset.buer@helsedir.no

Først publisert: 23.06.2022 Sist faglig oppdatert: 09.11.2022 Se tidligere versjoner