Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsinformasjon helsefellesskap

Informasjon om pasientgruppenes bruk av helse- og omsorgstjenester.

Formålet med styringsinformasjonen til helsefellesskapene, er å legge grunnlag for en god og likeverdig dialog som gir rom for lokale tilpasninger og fleksible løsninger. Grunnlaget for et godt samarbeid, er at partnerne har en felles forståelse av situasjonen. En måte å få til dette på, er å sammenligne seg med andre helsefellesskap.

Helsefellesskapene involverer helse- og omsorgstjenester på alle nivå og mange ulike aktører. I styringsinformasjonen har vi lagt vekt på å utvikle informasjon om tjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Vår ambisjon er at tallene skal være nyttige for helsefellesskapene.

Rapporter

Forløp etter døgnbehandling i psykisk helsevern for pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Forløp etter døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge

Styringsinformasjon til helsefellesskapene - del III: Pasienter med alvorlige psykiske lidelser (PDF)

Styringsinformasjon til helsefellesskapene - del II: Barn og unge med langvarige og/eller omfattende behov for helse- og omsorgstjenester (PDF)

Styringsinformasjon til helsefellesskapene - del I: Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer

Andre relevante data fra Helsedirektoratet

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Oversikt over alle nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten, allmennlegetjenester, og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Oversikt NKI

Kommunalt pasient- og brukerregister

Allmennlegedata

Data om konsultasjoner hos fastlege, bruk av tidstakst, tverrfaglig samarbeid, e-konsultasjoner, blodtrykksmåling, legemiddelgjennomgang, bruk av takst for nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten 

Statistikk om allmennlegetjenester

Tall for kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, sykehjemsopphold

Helse- og omsorgstjenester (IPLOS)

Norsk pasientregister

Oversikt over statistikk fra norsk pasientregister

 • Aktivitet i somatiske sykehus
 • Ventetider og pasientrettigheter
 • Pakkeforløp psykisk helse og rus
 • Pakkeforløp kreft
 • Tid til tjenestestart m.m.

Oversikt over statistikk fra Norsk pasientregister

SAMDATA spesialist-helsetjenesten

Oversikt over statistikk fra SAMDATA

 • Somatikk
  • Bruk av tjenester
  • Aktivitet og profiler
  • Produktivitet
 • Psykisk helsevern
  • Bruk av tjenester etter institusjonstype
  • Døgnplasser
  • Kapasitet
  • Oppfølging etter utskrivning
  • Poliklinisk og ambulant personell
  • Produktivitet
 • TSB (rusbehandling)
  • Bruk av tjenester
  • Aktivitet og profiler
  • Døgnplasser
  • Produktivitet
 • Kostnader og produktivitet
 • Den gyldne regel
 • Rehabilitering
 • Bruk av tvang

Andre relevante data fra Folkehelseinstituttet

Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk helsevern

Kontinuerlige målinger av brukererfaringer med døgnopphold. Data presenteres per sykehus, helseforetak og RHF

Brukererfaringer i psykisk helsevern

Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kontinuerlige målinger av brukererfaringer med døgnopphold.  Data presenteres per sykehus, helseforetak og RHF

Brukererfaringer i TSB

Folkehelseprofiler

Statistikk og vurdering av temaområdene befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand

Folkehelseprofiler 2020 - FHI

Oppvekstprofiler

Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

Oppvekstprofiler - FHI

Reinnleggelser og 30 dagers overlevelse

Reinnleggelser og 30-dagers overlevelse - FHI

 • Reinnleggelser av eldre 67 år og over som har vært innlagt for tilstander tilhørende elleve hoveddiagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerne-slag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt. Data presenteres per sykehus, HF og RHF. Inngår også i Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer.
 • 30 dagers overlevelse for pasienter som har vært innlagt med førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Data presenteres per sykehus, HF og RHF. Inngår også i Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer.

Les også

Samhandlingsbarometeret

Først publisert: 04.05.2021 Siste faglige endring: 30.01.2024 Se tidligere versjoner