Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Smart mosjon i arbeidslivet

For arbeidsgivere er det bra at arbeidstakerne står bedre rustet til å tåle de belastningene de har i jobben. De ansatte kan bruke et gratis, skreddersydd og forskningsbasert treningsprogram tilpasset sin arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager.

Hvorfor individuell tilpasning

Det vi gjør på jobb påvirker helsa vår. Med Smart mosjon i arbeidslivet kan fysisk aktivitet individuelt tilpasses med utgangspunkt i den belastningen som den enkelte utsettes for på arbeid og egne forutsetninger. En person som har en kontorjobb og har vondt i nakken bør trene på en annen måte enn en renholdsarbeider som går mye og som har vondt i nedre del av ryggen og et kne.

Med få tastetrykk kan de ansatte med Smart mosjon i arbeidslivet få et gratis, skreddersydd og forskningsbasert treningsprogram som er tilpasset deres arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager.

Animasjon som forklarer nærmere hva Smart mosjon i arbeidslivet er:

Smart mosjon er utviklet med bakgrunn i omfattende forskning. Effekten er at arbeidstakerne står bedre rustet til å tåle de belastningene de har i jobben. For å kunne tilpasse fysisk aktivitet til den enkelte arbeidstaker må man først kartlegge den enkeltes forutsetninger og deretter tilpasse treningen til den enkeltes forutsetninger og hverdag. Treningen kan være en del av den ukentlige fysiske aktiviteten (se våre råd om fysisk aktivitet for voksne og eldre).

Film med kortversjon av registrering av personopplysninger og hvordan et treningsprogram kan se ut:

Informasjon til brukerne (helsenorge.no) hvor de finner lenke til digital løsning med mulighet for å skreddersy treningsprogram. Personvern ivaretas, og ved å bruke Helsenorgeappen vil påloggingen gjøres enklere etter første gangs registrering.

Modellen

Smart mosjon i arbeidslivet baserer seg på en modell der belastingen tilpasses arbeidssituasjonen, fysisk form og eventuelle plager. Nedenfor er en forenklet modell av Smart mosjon i arbeidslivet.

Før treningen gjennomføres er det viktig med en individuell kartlegging. Kartleggingen bør si noe om type arbeidsoppgaver og fysisk kapasitet, herunder kondisjon, styrke og balanse. Andre relevante helseparametere, blant annet kroppssammensetning og plager i bevegelsesapparatet.

Med bakgrunn i kartleggingen legges det opp til tre hovedmomenter i treningen.

 1. Oppvarming
 2. Arbeidsprofiltrening
 3. Individuell profil
Figur. Smart mosjon
Figur. Smart mosjon

Modellen for smart mosjon er oppdelt etter tre ulike yrkesgrupper:

 • personer med stort sett stillesittende arbeid
 • de med stående eller gående arbeid
 • de med tungt arbeid.

Modellen er noe forenklet. Det er også utarbeidet en litt mer nyansert figur med tanke på belastning og type øvelser (PDF).

Treningen

Etter oppvarming er det én del med arbeidsprofiltrening som er målrettet i forhold til hvilken type arbeid som rapporteres, mens den andre delen er en individuell profil som tar utgangspunkt i eventuelle plager.

Treningen er en kombinasjon mellom kondisjons- og styrketrening. Treningen kan i utgangspunktet utføres uten hjelpemidler eller kun med en strikk. Det er i løsningen mulig å bytte til øvelser med f.eks. manualer.

Treningen kan gjennomføres med stor fleksibilitet, med og uten veiledning, på arbeidsplassen, i tilknytning til jobben, på et treningssenter, hjemme, eller i en kombinasjon.

Trening kan gjennomføres på 50 minutter og kan gjøres én gang i uka eller deles opp i eksempelvis 2x25 minutter eller 5x10 minutter. Treningen skal gjøres med høy intensitet, slik at brukeren blir sliten. Dersom styrketreningen skal utføres i 10 repetisjoner, så skal belastningen være så tung at det ikke er mulig å gjøre 12 repetisjoner.

Et av de viktigste elementene for å oppnå positiv effekt, er den totale treningsmengden. Det viktigste er at treningen gjennomføres.

Organisering og oppfølging

Virksomhetene må vurdere hvordan man ønsker å ta i bruk Smart mosjon i arbeidslivet i det systematiske HMS-arbeidet. En viktig faktor for å få etablert og opprettholde innsatsen over tid er at ledere, mellomledere og medarbeidere i alle avdelinger i virksomheten blir involvert. Dette gjelder ikke minst for den praktiske tilretteleggingen av hvor, når og på hvilke betingelser treningen kan gjennomføres. Treningen kan gjennomføre på arbeid, i tilslutning til arbeid eller hjemme. Hvordan det jobbes i praksis, vil kunne variere mellom ulike bransjer og virksomheter.

For de ansatte er det viktig at ledelsen er tydelig på at de støtter opp om trening som vedlikeholder arbeidsevnen. Mellomlederne har en viktig rolle da det ofte er de som vet best hvordan jobben organiseres rent praktisk. Dermed kan de være med på å sikre en gjennomtenkt plan for hvordan treningen tilrettelegges uten at det påvirker produktiviteten negativt. Det bør sikres god veiledning i oppstartsfasen og oppfølging underveis.

Forskningen bak

Sammen med Arbeidstilsynet, STAMI, Sjøfartsdirektoratet, LO, NHO, Spekter og Virke har Helsedirektoratet bestilt rapporten Intelligent motion. Rapport til udarbejdelse af 'smart mosjon i arbejdslivet' (sdu.dk) av Syddansk universitet. Rapporten baserer seg på et omfattende litteratursøk og til sammen over 70 vitenskapelige artikler, de fleste randomiserte kontrollerte studier. Algoritmen fra rapporten ligger til grunn for den digitale webapplikasjonen.

Kort oppsummert viser det seg at personer som trener målrettet og regelmessig, rapporterer bedre helse og mindre plager. En rekke virksomheter rapporterer blant annet bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og høyere nærvær.

Forskningen er gjennomført på den generelle befolkningen. For personer som er gravide eller har funksjonsnedsettelser, søk råd og veiledning av fagpersoner som kan skreddersy treninger nærmere.

Helsefremmende fysisk aktivitet for arbeidstakerne

Vår atferd på arbeid påvirker helsa vår, og arbeidsplassen er derfor en viktig arena for fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet eller fravær av fysisk aktivitet i arbeidslivet kan ha helsemessige konsekvenser for arbeidstakeren og for virksomheten. Konsekvensene for den enkelte kan være slitasje på grunn av for stor arbeidsbelastning og langvarige ensidige gjentatte belastninger eller livsstilssykdommer grunnet ensformig aktivitet eller fravær av fysisk aktivitet. For dem som sitter store deler av dagen, vil passivitet være en økt helserisiko dersom de ikke er aktive. De som har smerter i nakke, skulder og korsrygg kan redusere smertene og få bedre helse med målrettet trening. For personer som har lav fysisk form vil et fysisk krevende arbeid kunne være helseskadelig over tid. Da må man se på organisering av arbeidet og andre forhold i tillegg.

Ingen arbeidsplasser er like, og ulike bransjer ser helt forskjellig ut. Derfor bør arbeidsgiver og ansatte sammen gjennom systematisk HMS-arbeid finne fram til en ordning som passer akkurat deres arbeidsplass og de ulike belastningene som de ansatte blir utsatt for der.

En som sitter hele dagen på kontor, trenger kanskje å bryte opp stillesittingen med mer aktive pauser og målrettet trening. En som legger tak eller har et annet fysisk krevende arbeid, trenger kanskje tid til å trene kondisjon og styrke for å forebygge skader.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeid med fysisk aktivitet i en virksomhet skal ikke gå på bekostning av det som kan forebygges og tilrettelegges på arbeidsplassen, det vil si det systematiske og forebyggende HMS-arbeidet. Smart mosjon i arbeidslivet kan være et kompliment til det systematiske HMS-arbeidet.

Det forebyggende og systematisk forebyggende HMS-arbeidet er avgjørende for å ha en helsefremmende arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske eller psykiske skadevirkninger. Nedenfor er det listet noen ting som arbeidsgiver kan bidra med når det gjelder fysisk aktivitet:

 • Få ledelsen og arbeidsmiljøutvalget (AMU) med på arbeidet
 • Sørg for arbeidet med trening og aktivitet passer inn i bedriftens langsiktige plan
 • Tenk på aktivitet ved transport til og fra jobb, i tillegg til på selve arbeidsplassen
 • Sørg for lavterskeltilbud som er frivillig og som inkluderer alle ansatte
 • Hent innspill fra de som ikke er ivrige mosjonister fra før
 • Inkluder tilbud som ikke krever klesskift eller dusj
 • Finn ut hvordan virksomheten på sikt skal bygge en kultur med helsefremmende fysisk aktivitet
 • Evaluer arbeidet, og utvikle tilbudet basert på erfaringene

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger (§ 1 første ledd). Videre sier loven at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne (lovdata.no). Dette skal gjøres systematisk gjennom bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (§3-4). Se mer om fysisk aktivitet og arbeidsliv på sidene til Arbeidstilsynet.

Eksempler på fysisk aktivitet på arbeidsplassen

Hvordan kan arbeidsplassen bli en mer helsefremmende arena med tanke på fysisk aktivitet?

Gjør det lett å velge sykkel

Gjør det lett å velge sykkel, gange eller kollektivtransport til og fra jobb. Tilby låsbar sykkelparkering for ansatte og gjester. Virksomheten kan tilby lånesykler som kan brukes ved møter eller utlån.

Bedrifter bør ha 0,3–0,5 parkeringsplasser for sykkel per ansatt, i tillegg til sykkelparkering for gjester. I sykkelhåndboka (vegvesen.no) finner du tips til hvordan du kan tilpasse arbeidsplassen for sykler.

Trivelige trapper

Aktiviteter for å få flere til å ta trappa er dokumentert som en av de mest effektive måtene til å få folk til å være litt mer fysisk aktive i hverdagen.

Gjør trappene til hyggelige steder, slik at folk får lyst til å bruke dem i stedet for heis. Dere kan for eksempel:

 • spille lav musikk i trappeoppgangene
 • henge opp bilder
 • sette frem frukt og vann hvis det er plass

Hvis dere trenger å pusse opp trappeløpene, snakk sammen om hvordan de skal se ut. Husk også å merke trappene godt så det er lett å finne dem.

Pauser med aktivitet

Legg inn korte pauser gjennom hele arbeidsdagen hvor ansatte kan stå opp og røre litt på seg. Dere kan også legge inn treningspauser på 10–15 minutter med enkle treningsøvelser.

Sett gjerne av tid til et par korte gåturer i løpet av dagen. Disse kan være på bare et par minutter, og vil være en revolusjon for kroppen for dem som vanligvis sitter hele dagen. Mange virksomheter har gåmøter.

Trening i arbeidstiden

Tilby ansatte å trene én eller to timer i arbeidstiden i løpet av uken, mot at de også trener tilsvarende på fritiden. Alternativt kan det legges til rette for fysisk aktivitet eller trening i anslutning til arbeidsplassen.

Hvis dere er en større virksomhet, kan dere i tillegg lage et trimrom og garderobeanlegg med dusj. Da kan dere selv organisere treningsaktiviteter, og eventuelt leie inn instruktør for å få veiledning og inspirasjon.

Sunnere stoler og bord på kontoret

For dem som jobber i kontor, kan hev- og senkbare pulter redusere tiden i ro og gjøre arbeidsdagen mer variert og minske slitasjen over tid.

Andre tips

Først publisert: 03.11.2021 Siste faglige endring: 03.11.2021 Se tidligere versjoner