Takstendringer for leger, psykologer og fysioterapeuter

Takst- og regelendringer for helsetjenester som dekkes etter folketrygdloven.

Endring i takster for leger, psykologer og fysioterapeuter fra 1. juli 2020

I forbindelse med utbruddet av Sars-Cov-2 er de årlige takstforhandlingene utsatt til høsten, og eventuelle endringer i takster vil tre i kraft fra 1. november 2020.

Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2020 at egenandelene skal øke med 6,85 prosent fra 1. juli. Dette har medført endringer i forholdet mellom refusjon og egenandel, og flere takstbeløp er endret.

Endringene for psykologer og fysioterapeuter trer i kraft 1. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrifter:

Endringene for leger trer i kraft 6. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrift:

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2019

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 0,7 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 447 720 kroner for avtaleåret 2019-2020.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 209 200 kroner for 2019.

Fra 1.7.2019 er det følgende endringer i takster og merknader:

Merknad A4 – ny presisering i siste avsnitt 

"Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, kan benytte takstene A8a og A8b i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen."

Ny merknad C3

Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i takstene C33a-b og C34a-f når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Endringer i honorar og refusjon på enkelte takster fra 1. juli 2019:

​Økning

honorar

​Honorar

​Refusjon

Egenandel​

​A1a

2

​309

​136

​173

​A1c

1

​150

​150

​0

​A1d

3

​393

​220

​173

​A1f

2

​185

​185

​0

A1h

1

70

70

0

A3a

1

160

37

123

A3b

1

76

39

37

A8a

1

261

98

163

A8b

1

110

51

59

A9a

1

202

79

123

A9b

1

97

58

39

​E50a

3

​328

​328

​0

​E50b

3

​328

​328

​0

​E51a

1

​132

​132

​0

​E51b

2

​223

​223

​0

​E51c

2

​223

​223

​0

H2a

5

926

926

0

H2b

5

888

888

0

 

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og KS på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).

Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endringer i forskriften kapittel I Regler og kapittel III Pasientbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet har etter høring vedtatt følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut:

§§ 2 og 4 utgår, og § 5 gis følgende ordlyd:

Stønad til fysioterapi ytes etter takstene i kapittel II. Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13. Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling av barn under 16 år.

Den enkelte fysioterapeut er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8. Enhver undersøkelse og behandling skal være innenfor rammen av nødvendig og faglig forsvarlig fysioterapi. Det gis ikke stønad til alternativ behandling, jf. lov om alternativ behandling av sykdom mv § 2 tredje ledd.

Fysioterapeuten må i journal dokumentere refusjonskravet, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd.

I kapittel III utgår fjerde avsnitt: "Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12."

Videre utgår også "utskrift av journal" i siste avsnitt som får følgende ordlyd:

Betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.    

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2019

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 2,7 prosent fra 1.juli 2019.

Antall deltakere i gruppeterapi for voksne og barn er økt fra inntil 8 til inntil 10 deltagere per gruppe. Tilleggstakst 27 for de 6 første konsultasjonene for nyhenviste pasienter, kan i de tilfeller det er nødvendig, kombineres med tilleggstakster for reisetillegg ved undersøkelse eller behandling i pasientens hjem takst 51 og 52a/b.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2019 gitt ny forskrift om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (lovdata.no)  

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2018

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 5,6 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 444 600 kroner for avtaleåret 2018-2019.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 203 000 kroner for 2018.

Egenandelene er økt med gjennomsnittlig 1,8 prosent.

Fra 1.juli 2018 gjelder følgende endringer i takster og merknader

Takst A1a og A1d – endring i ordlyd og merknad A2

Takst A1a: Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Takst A1d: Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Merknad A2: Bruk av takst A1a og A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Merknad A3: ny presisering er merket i kursiv

Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Dette gjelder også nødvendig tilpasning, veiledning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler. Ved lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten.

Ny takst A4 – enkel pasientkontakt

Det innføres en ny takst A4 med følgende ordlyd:
Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad A7 til takst A4: 
Taksten kan bare utløses dersom pasienten har vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

Takst B22 (Aktiv oppvarming)

Taksten utgår og honoraret innlemmes i takstene A2a-f og i A9.

Takst C34g (Tillegg for behandling i basseng)

Taksten kan kombineres med C33a og b.

Merknad E1 – ny presisering er merket med kursiv

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Merknad E2

Følgende merknad utgår:
Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Endringer i takstbeløp fra 1. juli 2018:

​Økning honorar ​honorar ​refusjon ​egenandel
​A1a ​9 ​307 ​134 ​173
​A1c ​7 ​149 ​149 ​0
​A1d ​12 ​390 ​217 ​173
​A1f ​7 ​183 ​183 ​0
​A1g ​5 ​105 ​105 ​0
​A1h ​5 ​69 ​69 ​0
​A2a ​25 ​159 ​36 ​123
​A2b ​23 ​234 ​74 ​160
​A2c ​39 ​309 ​112 ​197
​A2e ​36 ​459 ​188 ​271
​A2f ​79 ​684 ​302 ​382
​A2g ​0 ​20 ​8 ​12
​A2k ​5 ​50 ​50 ​0
​A4 ​Ny takst 63​ ​63 ​0
​A8a ​10 ​260 ​97 ​163
​A8b ​5 ​109 ​50 ​59
​A9a ​15 ​201 ​78 ​123
​A9b ​5 ​96 ​57 ​39
​C33a ​5 ​255 ​255 ​0
​C34a ​3 ​73 ​18 ​55
​C34c ​4 ​133 ​36 ​97
​C34e ​6 ​196 ​58 ​138
​C34g ​3 ​37 ​13 ​24
​E50a ​15 ​325 ​325 ​0
​E50b ​15 ​325 ​325 ​0
​E51a ​6 ​131 ​131 ​0
​E51b ​11 ​221 ​221 ​0
​E51c ​11 ​221 ​221 ​0
​E52 ​8 ​148 ​148 ​0
​F1 ​10 ​134 ​134 ​0
​F22 ​4 ​71 ​71 ​0
​F23 ​4 ​71 ​71 ​0
​H2a ​75 ​921 ​921 ​0
​H2b ​375 ​883 ​883 ​0

Takstene A2a-f

Fra 1.oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og b: 
A3a: Behandling hos fysioterapeut 
A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF). 
Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i legetakster fra 1. juli 2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift med takster ved behandling hos lege og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2018:

 • For fastlegene blir nytt per capitatilskudd kr. 486,-
 • For avtalespesialistene vil nytt driftstilskudd for 2017/18 bli følgende:
  Klasse 1: kr. 914 880,-
  Klasse 2: kr. 1 063 080
  Klasse 3: kr. 1 362 600

Fondet økes med 3, 86 %. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble økt med 1.8 % av rammen.

De viktigste endringene i takster

 • Ny takst 1ad2 - prøvetaking for ekstern rekvirent, uten samtidig råd/veiledning. Honorar kr. 75 -. Med en egenandel på kr. 56,-
 • Presisering i takst 1be - taksten forutsettes at det gis råd/veiledning.
 • Presisering i takst 1f - taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner.
 • Presisering i takst 2ae - taksten kan kun kombineres med takstene 2dd og 2p.
 • Presisering av at møtetaksten - takst 14 og 14d, ikke kan kreves dersom møtet avlyses eller er initiert av NAV. Den kan heller ikke benyttes av legevakt.
 • Nye takster 109a og 109b – diabetestakster.

Forhandlingspartene

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2018

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning tilsvarende 3,44 prosent fra 1. juli 2018.

Det er opprettet særskilte takster for e-konsultasjon (utredning og behandling). Tilleggstakst for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk, takst 40b, kan fra og med 1.7. kreves sammen med takst 13. Taksten kunne fra før kreves sammen med takstene 11, 18 og 19.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre. 
Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2018 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (lovdata.no).

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester fra 1. januar 2018

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten.

Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som trer i kraft 1.1.2018. Dette gjelder:

Endringene er nærmere omtalt i rundskriv I– 7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra 1.1.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som følge av Stortingets vedtak om bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi og som følge av fastsettelse av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Endringer som følge av bortfall av krav til henvisning

Disse reglene er fjernet fra forskriften og gjelder ikke lenger fra 1.1.2018:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut

 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen.
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
 • Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for.

I forbindelse med krav til henvisning har begrepet «behandlingsserie» vært knyttet til 24 behandlinger, som er det antall behandlinger en henvisning gjelder for. Begrepet «behandlingsserie» er brukt i takstene A1a og A1d. Det er ikke endringer i disse takstene fra nyttår. Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Endringer som følge av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1.1.2018 og som følge av dette er det gjort følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi:

 • Definisjonen av manuellterapeut i stønadsforskriften § 1 er endret og flyttet til merknad A4.
 • Krav til å sende epikrise er regulert i ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 10, og § 2 femte ledd i stønadsforskriften utgår: «Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling».
 • § 10 første ledd er flyttet til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 21, andre ledd, og utgår i stønadsforskriften
  «Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.»
 • Unntaksbestemmelsen i § 10 andre ledd opphører 
  «Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.»

Presisering om ridefysioterapi

Bortfall av krav til henvisning gjelder ikke for ridefysioterapi. For å få bidrag til ridefysioterapi etter folketrygdloven § 5-22 må pasienten fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Spørsmålet om i hvilken grad bortfall av krav til henvisning for avtalefysioterapi skal få konsekvenser også for ridefysioterapi er under vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.

For mer informasjon om refusjon til helseaktører se helfo.no

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 02.07.2020