Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstendringer for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre behandlergrupper

Takst- og regelendringer for helsetjenester som dekkes etter folketrygdloven.

Endringer i takster for kiropraktorer fra 1. januar 2024

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vedtatt at folketrygdens stønad til kiropraktorbehandling skal kuttes med 100 millioner kroner. Det betyr at takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor blir vesentlig redusert fra 1. januar 2024.

Fra 1. januar 2024 blir takstene endret slik:

Takstkode

Refusjonsbeløp fra 1. juli 2023

Refusjonsbeløp fra 1. januar 2024

K1

176

107

K2

81

46

K3a

413

344

K3b

413

344

K4

68

45

K5

75

UTGÅR

K6

81

46

Endringer i takster for leger fra 1. juli 2023

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. juli 2023. Disse fremkommer av forskrift om stønad til dekning av utgifter undersøkelse og behandling hos lege.

Den økonomiske rammen er på 6,96 prosent fra 1. juli 2023. Dette gjelder både for fastlegene og avtalespesialistene. Pasienttilpasset basistilskudd utgjør 841,8 kroner som nasjonal gjennomsnittssats fra samme dato. Avtalespesialistenes driftstilskudd er fra 1. juli oppjustert til følgende satser:

KlasseBeløp per år fra 1. juli 2023
1kroner 1 093 100,-
2kroner 1 270 150,-
3kroner 1 627 900,-

Det har vært en egenandelsjustering på 3%.

For avtaleperioden 2023-2024 avsettes 17 millioner kroner til IKT-utvikling i legekontorene.

Følgende endringer er gjort i takster og merknader i stønadsforskriften for leger med virkning fra 1. juli 2023

En rekke enkle kontakter, konsultasjonstakster og prosedyretakster har fått økt honoraret.

Endringer i stønadsforskriften ellers fremkommer i kulepunktene under:

 • Egenandelen på kroner 10,- knyttet til tidstaksten 2cd er fjernet.
 • I takst 1f er "optiker" føyd til. I tillegg er "annet helsepersonell med delegert behandlingsansvar" føyd til.
 • Det er inntatt en ny takst 1k for beslutningsstøtte. Dette har vært en lenge ønsket takst for at ambulansepersonell lettere skal kunne få bistand fra fastlegen ved at dette arbeidet nå honoreres.
 • Det er innført ny takst for e-konsultasjon etter kl. 16.00 – takst 2aef. Merk at egenandelen og refusjonen på denne taksten avviker fra egenandelen og refusjonen på de øvrige e-konsultasjonstakstene. Se merknad D1 i forskriften om at det er krav til samtykke fra pasienten for bruk av denne taksten.
 • 2p er begrenset til kun å gjelde "der legen fortsatt driver allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk" forskning eller forskningsveiledning.
 • Forbruksmateriell i takst 10; her er alle honorarene økt.
 • Se takst 11f hvor det er foretatt enkelte justeringer i takstkombinasjonene.
 • I takst 14 ble det inntatt en ønsket presisering i siste strekpunkt vedrørende når taksten ikke kan tas: "– ved samhandling internt i legepraksisen der helsepersonell har felles ansvar for pasientene"
 • Ny merknad E10 til takst K01a. Det er nå åpnet opp for at øyelege kan ta betalt for mellomlegget mellom standard linse og mer avansert/spesial linse.
 • Det er foretatt enkelte endringer/presiseringer i takst 105.
 • I takst 124 er det lagt til at spesialister i fysikalsk medisin kan ta taksten.
 • Takst 143 er skrevet helt om i et forsøk på å presisere rammene for bruk.
 • I takst 177k er det lagt til "Provokasjon mot mistenkt allergi mot medikament"
 • Takst 212a er omskrevet og omfatter "portiobiopsier og/eller cervikal abrasio/corpus abrasio".
 • Takst 218 er utvidet til også å omfatte "PMDD (premenstrual dysphoric disorder)
 • Takst 259 kan nå også tas av nevrologer
 • Takst 600 kan nå også kreves av spesialist i endokrinologi ved full indremedisinsk undersøkelse
 • Takst 618 er utvidet; "eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten." Da det er et krav om at spesialisthelsetjenesten skal forespørre, mener partene at kravet til behandling i hovedsak er oppfylt.
 • I takst 651 er "Psoriasis" tatt inn
 • Flere av merknadene er endret. Se merknadene B3, B9, ny merknad E10.

Når det gjelder andre endringer i takster og honorarer vises det til forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2023

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning økes innenfor en ramme på 6,94 prosent fra 1. juli 2023. Egenandelene øker med 3 prosent fra samme dato.

Driftstilskuddet er fastsatt til 531 360 kroner for avtaleåret 2023-24.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 240 780 kroner for 2023.

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. juni 2023 ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Endringer i takster og merknader

Takst E50 – presisering

Det er tatt inn en presisering i takst E50 om at taksten gjelder "planlagt" samarbeidsmøte. Takst E50a gis følgende ordlyd (endring i kursiv):

"Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.
Takst E50a og E50b kan ikke benyttes:
• ved samtidig konsultasjon
• når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L-takster.
• dersom møtet blir avlyst
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50b"

Takst E51b – presisering i ordlyd og innlemming av merknad E2 i taksten

Takst E51b gis følgende ordlyd (endring i kursiv):

Skriving av epikrise eller tilbakemelding til fastlege og til henvisende instans dersom pasienten er henvist, når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad E2 utgår.

Takst A3a, A8a og A9a - føye til “inntil 20 minutter”

Takstene A3a, A8a og A9a gis følgende ordlyd (endring i kursiv):

Takst A3a: Behandling hos fysioterapeut, inntil 20 minutter

Takst A8a: Behandling hos manuellterapeut, inntil 20 minutter

Takst A9a: Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi, inntil 20 minutter

Endringene gjelder tilsvarende for takstene B1a, B2a og B3a, og A3at og B1at.

Takst F21 og F22 Reisetillegg – presisering

Takst F21 gis følgende ordlyd:

Reisetillegg (godtgjørelse for reisetid) er kilometer, for reise med bil, motorsykkel, tog.

Takst F22 gis følgende ordlyd:

Reisetillegg (godtgjørelse for reisetid) for reise med annet transportmiddel (herunder til fots), for hver påbegynte halvtime.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2023

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2023.

Takstene er oppjustert innenfor en ramme på 6,94 prosent.

Endringene framgår av disse endringsforskriftene:

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 344 kroner til 368 kroner.

For logopeder/audiopedagoger og kiropraktorer er det i tillegg til beløpsendringer tatt inn en presisering i takst for møtegodtgjørelse. Det er presisert i takst A5a for logopeder og audiopedagoger, og i takst K3a for kiropraktorer at taksten gjelder deltakelse i "planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient".

Endring i takster for psykologer fra 1. juli 2023

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har ført forhandlinger med Norsk psykologforening. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 5,54 prosent fra 1. juli 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2023 gitt forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

I tillegg til endringer i beløp, er det gjort følgende endringer i takster og merknader:

Takst 27 kan også benyttes for nyhenviste pasienter til gruppebehandling.

Taksten krever samtidig bruk av takstene:

 • 10a–d eller f, 21a–i, 22a–f, 23a–f, 24b og d, 25a–f, 28b og d.

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt:

 • 10a–f, 11–19, 21a–i, 22a–f, 23a–f, 24b og d 25a–f, 28b og d 40a, 51, 52a–b.

Tillegger gjelder for de 6 første konsultasjonene for nyhenviste pasienter og kan utløses på nytt dersom pasienten henvises på nytt og det har vært et opphold i behandlingen på minimum seks måneder.

Takstene 11-13 og 18-19: Det er gjort endringer i merknadene B2-B6 som tydeliggjør hvilke takster merknadene er knyttet til.

Merknad B2

I takst 11 honoreres det samlede arbeidet med intelligens-/evnevurderingen, uavhengig av hvilke kartleggingsmetoder som benyttes, eller om det benyttes flere kartleggingsmetoder.

Takst 11 kan benyttes inntil to ganger per kalenderår.

Merknad B3

Takst 12 gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter. Dette er ikke til hinder for at samme funksjon kan utredes på nytt etter en tid, dersom dette er nødvendig i forbindelse med behandlingen.

Takst 12 kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Merknad B4

Takst 13 kan benyttes inntil fire ganger per kalenderår.

Merknad B5

I takst 18 honoreres det samlede arbeidet med personlighetsvurderingen, uavhengig av om det benyttes en eller flere kartleggingsmetoder eller tester.

Takst 18 kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår.

Merknad B6

For å kunne utløse takst 19 må det foreligge mistanke om nevropsykologisk/kortikal funksjonssvikt og/eller hjerneskade.

Takst 19 kan benyttes inntil to ganger per kalenderår.

Endringer i takster for leger fra 1. juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. juli 2022.

Basistilskudd for fastleger og driftstilskudd for avtalespesialister, samt avsetning til fond økes innenfor en ramme på 3, 4 % fra 1. juli 2022.

Fra 1. juli 2022 utgjør basistilskuddet 675 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opptil 2500 utgjør basistilskuddet 544 kroner pr listeinnbygger.

Driftstilskuddet for avtalespesialister økes til:

 • Klasse 1: kroner 1 022 000,-
 • Klasse 2: kroner 1 187 500,-
 • Klasse 3: kroner 1 522 000,-

For avtaleperioden 2022-2023 avsettes 17 millioner kroner til IKT-utvikling i legekontorene.

Alle koronatilpasningene er tatt ut av forskriften.

Det er gjort en del forenklinger når det gjelder enkle kontakttakster. Takst 1 f er endret. Takst 14 er endret. Takstene 100, 105 og 106 er endret i struktur, og omfatter enkelte prosedyrer som før var egne takster.

Når det gjelder andre endringer i takster og honorarer vises det til forskriften. (Forskriften er ikke tilgjengelig på Lovdata per 1. juli).

Endring i takster for fysioterapeuter fra 1. juli 2022

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning økes innenfor en ramme på 4,48 prosent fra 1. juli 2022.

Driftstilskuddet er fastsatt til 496 800 kroner for avtaleåret 2022-23.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 227 880 kroner for 2022.

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2022 forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Endringer i takster og merknader

Takster for gruppebehandling – presisering ved ulik tidsbruk innenfor samme gruppe

Det innføres en tilføyelse i merknad C1. Endringen er merket med kursiv:

Merknad C1

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:

 1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.
 2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen.
 3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

En gruppe skal i utgangspunktet ha samme definerte tidsbruk for alle deltakerne i gruppen. Unntaksvis kan en pasient ha kortere behandlingstid. I slike tilfeller skal takst for kortere behandlingstid benyttes for denne pasienten. Takstbruken må også samsvare med rett antall personer i gruppen.

Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften.

Egenandel hos turnuskandidater – nye takstkoder

Det følger av stønadsforskriften § 5 4. ledd at " Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd.

For å legge til rette for praktisk gjennomføring, innføres det nye takstkoder for egenandeler ved undersøkelse og behandling hos turnuskandidat hos avtalefysioterapeut. Egenandelene er de samme som for avtalefysioterapeuter, men for turnuskandidater består takstene kun av egenandel og har 0 i refusjon.

Det tas inn en taksttabell til slutt i kapittel II med følgende takstkoder:A1at, A1dt, A3at, A3bt, A10t, B0at, B1at, B1bt, Cg hos lege (lovdata.no)

De viktigste endringene i takster og merknader

Generelt

Covid-takstene som ble opprettet etter utbruddet av pandemien er generelt avviklet fra 1. juli 2021. Takst for e-konsultasjon når det benyttes telefon er likevel videreført. Telefonkonsultasjon skal i utgangspunktet være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Endringene fremkommer av merknadene B3 og B9.

Radiologitakstene 801-818 er samlet i ny takst 800.

Takster som er fjernet - fastlegeområdet:

 • Takstene 2af, 2afd og 2afdd, tverrfaglig konsultasjon
 • Takst 6, systematisk risikokartlegging
 • § 3 pkt. 9, egenandelsfritak for oppsøkende helsehjelp
 • Takst 11gd, second opinion
 • Takst 506, bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet
 • Takstene 108a108f samlet i ny takst 108

Nye takster - fastlegeområdet:

 • Åpnet for at takst 2aek kan utløses i kontorpraksis der pasienten har samtykket i bruk av ekonsultasjon etter klokken 16 – se merknad D1.
 • Takst 100 har fått et nytt strekpunkt: Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år. (Kan kun kreves av barneleger).
 • Takst 108 (tidligere takstene 108a108f)

Se forskriften for utfyllende ordlyd i taksttekstene.

Nye takster – spesialistområdet:

 • Takst 3ae, ekonsultasjon hos spesialist. Se ny tekst i merknad B3
 • 1f, taksten skal også kunne kreves av avtalespesialist
 • Ny takst 206, utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter
 • Ny takst 217e, rhesusimmunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1. september 2021.
 • Ny takst 602, utredning og behandling av bindevevssykdommer mm.
 • Ny takst 620, førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri
 • Videreføring av ekonsultasjoner på diverse 600-takster – se merknad E5
 • Se ellers endringer i takstene 115c, 124, 125b, 129 c, 139c, 215

Se forskriften for utfyllende ordlyd i taksttekstene.

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2021

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 4,8 prosent fra 1. juli 2021.

Det gis en engangskompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av pandemien for avtaleårene 2019-20 og 2020-21 på 40 millioner kroner. Kompensasjonen gis i form av en ny takst H10.

Driftstilskuddet er fastsatt til 475 500 kroner for avtaleåret 2021-22.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 217 800 kroner for 2021.

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 24. juni 2021 forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no)

Endringer i takster og merknader

Ny takst H10

Det innføres en ny takst H10 med følgende ordlyd:

Kompensasjon for mindreinntekt som følge av Covid-19-pandemien. Fysioterapeut med driftsavtale kan kreve taksten én gang i perioden 1.7.2021 til og med 31.12.2021, og dette gjelder uavhengig av om fysioterapeuten har en eller flere driftsavtaler. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31.12.21.

Ugyldig takstkombinasjon: AIle

Honorar: 12446 kroner

Videotakstene gjøres permanente - endring i merknad B1

Merknad B1 gis følgende ordlyd (endring i kursiv):

Bruk av takstene B0a-f, B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

B-takstene benyttes i stedet for tilsvarende A-takster når undersøkelse og behandling skjer via video, og merknadene til A-takstene gjelder tilsvarende for B-takstene så langt de passer. Takstene B0a, B0c, B0d og B0f benyttes ved undersøkelse via video, mens B1a-b, B2a-b og B3a-b benyttes ved behandling via video. Takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b kan også benyttes ved behandling via telefon når det på forhånd er avtalt med pasienten at behandling skal skje via telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Takst E50 – ny ordlyd i takst for samarbeidsmøte

Takst E50 gis følgende ordlyd:

Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst E50a og E50b kan ikke benyttes:

 • ved samtidig konsultasjon
 • når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker

og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.

 • dersom møtet blir avlyst

Endret ordlyd i merknad E1:

Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Takst E51 a - presisering

Ny ordlyd takst E51a (endring i kursiv):

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Taksten kan ikke benyttes ved mottak og lesing av tilsendt dokumentasjon som epikriser, henvisninger, svar på røntgenundersøkelser mv.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Takst E51b - ny merknad E2:

Det gis en ny merknad E2 til takst E51b:

Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen.

Takst E51c - presisering (endring i kursiv):

Det gjøres følgende endringer i takst E51c:

Skriving av henvisninger og rekvisisjoner til spesialisthelsetjenesten når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan også benyttes når fysioterapeut med spesialkompetanse i fysikalsk lymfødembehandling og samarbeidsavtale med helseforetak søker om kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfødem. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Takst A2g utgår

Takst A2g utgår og midlene fordeles på A3, A8 og A9 etter faktisk bruk av takst A2g i henhold til siste takstbrukundersøkelse.

Takst D40 - presisering

Det tas inn en presisering om at taksten krever samtidig bruk av takst for undersøkelse eller behandling (endring i kursiv):

Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker.

Takst D40 forutsetter samtidig bruk av en av takstene A1a, A1d, A3a, A8a, A9a, B0a,

B0d, B1a, B2a, B3a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f

Ugyldig takstkombinasjon: A4, A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52

Takst H2a – endring i merknad H1

Merknad H1 endres slik at takst H2a og H2b ikke lenger er forbeholdt fysioterapeuter med driftsavtale og utdanningskandidater, men takstene kan også benyttes av vikarer som samhandler elektronisk via Helsenettet og sender oppgjør via Helsenettet til Helfo.

Avgrensningen til "per hjemmel" er fjernet, og det betyr at fysioterapeuter som har flere avtalehjemler ikke lenger kan utløse takstene per hjemmel, men kun én gang per måned og 12 ganger per kalenderår.

Merknad H1 har nå følgende ordlyd:

Taksten kan benyttes en gang per kalendermåned og maksimalt 12 ganger per kalenderår når oppgjør sendes elektronisk via Helsenettet.

Takst H2b - ny merknad H2

Det er tatt inn en ny merknad H2 til takst H2b med følgende ordlyd:

Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Inntak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke retten til å kreve H2b.

Endring i takster for psykologer fra 1. juli 2021

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har ført forhandlinger med Norsk psykologforening. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 2,3 prosent fra 1. juli 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet har 18. juni 2021 gitt en endringsforskrift, og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog er nå oppdatert.

Endringer i takster og merknader

I tillegg til endringer i beløp, er det gjort følgende endringer i takster og merknader:

Takst 33a – ny ordlyd

Møtegodtgjørelse med reisetid når psykologen deltar i tverrfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst 33a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst 33b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene 33a og 33b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst 33a og 33b kan ikke benyttes ved samtidig konsultasjon eller dersom møtet blir avlyst.

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33b.

Endring i merknad A2

Det er tatt inn en presisering om at e-konsultasjoner skal utføres fra psykologens faste kontor eller fra annet egnet sted, og at e-konsultasjon må være avtalt med pasienten på forhånd.

Ny ordlyd i merknad A2 er:

Ved behov kan takstene benyttes ved e-konsultasjon. Med e-konsultasjon menes at mange helsetjenester kan finne sted basert på telefon- eller videokonsultasjon eller annen digital kommunikasjonsteknologi som gjør at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke er påkrevet. E-konsultasjoner skal utføres fra psykologens faste kontor eller fra annet egnet sted, og det er en forutsetning at e-konsultasjon er avtalt med pasienten på forhånd.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr eller andre betalinger fra pasientene enn de fastsatte egenandeler. Bruk av taksten forutsetter at e-konsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Endring i merknad B3

Det er satt en absolutt grense for hvor mange ganger takst 12 kan utløses per kalenderår for samme pasient. Taksten kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Ny ordlyd i merknad B3 er:

Taksten gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter.

Taksten kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Merknad C2 utgår

Merknad C2 åpnet for at takst 22a og 22b kunne benyttes ved terapeutisk arbeid pr. telefon eller pr. brev ved pågående behandlingsopplegg. Merknaden oppheves fordi den ikke lenger er nødvendig, jf. at merknad A2 åpner for at takstene kan benyttes ved e-konsultasjon.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2021

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2021.

Endringene framgår av disse endringsforskriftene (lenke kommer når forskriftene er publisert på Lovdata):

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset ble det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner for flere behandlergrupper.

De midlertidige videotakstene videreføres permanent fra 1. juli 2021 med noen endringer.

For logopeder og audiopedagoger videreføres takstene til 31. desember 2021, dvs. fram til ny forskrift trer i kraft fra 1. januar 2022.

Endringer for kiropraktor

Takst K3a og K3b– ny ordlyd

"Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst K3a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst K3b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene K3a og K3b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst K3a og K3b kan ikke benyttes:

 • ved samtidig konsultasjon 
 • når kiropraktor deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.
 • dersom møtet blir avlyst 

Takst K5 – presisering (endring i kursiv)

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.  Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, for eksempel ved bestilling av time. Bruk av taksten forutsetter at det gis konkret råd eller veiledning som dokumenteres i journal.

Takst K6  - presisering  (endring i kursiv) 

Videokonsultasjon i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Videokonsultasjon må være avtalt med pasienten på forhånd. 

Merknad til takstene K4, K5 og K6 - utgår

Endringer for jordmødre

Takst 1a kan ikke lenger benyttes ved telefon- eller videokonsultasjon, og det tas inn en ny presisering i merknad A1 annet ledd (i kursiv):

Takstene 1b og 1c kan benyttes ved telefonkonsultasjoner og ved videokonsultasjoner. Det er et vilkår at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Video- og telefonkonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd. Video- og telefonkonsultasjoner erstatter ikke fysiske konsultasjoner fullt ut, men kan brukes som supplement etter individuell vurdering.

Endringer for logopeder og audiopedagoger

Merknad til takstene A7a-A7c - endret ordlyd (endring i kursiv)

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 31. desember 2021.

Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Logopeden eller audiopedagogen må kunne dokumentere sine vurderinger og hvilken behandling som er gitt. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bruk av video er egnet. Videokonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd.

Takst A7c kan kun benyttes når logoped eller audiopedagog gir konkret veiledning om oppfølging til pårørende eller personell som følger opp pasienten i det daglige, for eksempel personell i hjemmetjenesten eller i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Takstene A7a, A7b og A7c kan ikke kombineres med andre takster.

Endring i retningslinjer for bidrag til ridefysioterapi

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 314 kroner til 329 kroner.

Det er innført større endringer i retningslinjene for bidrag. De viktigste endringene er:

 • krav om henvisning fra lege, kiropraktor og manuellterapeut fjernes
 • krav om skriftlig godkjenning av ridested fra kommunen ved oppstart og hvert annet år fjernes
 • takst T99 kan benyttes til én individuell undersøkelse ved oppstart av behandling. Undersøkelsen inngår i de 30 behandlingene det kan gis bidrag til per kalenderår.
 • det kreves direkte og digitale oppgjør med Helfo

Nye retningslinjer for bidrag til ridefysioterapi framgår av rundskriv til folketrygdloven § 5-22.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter fra 1. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter fra 1. november 2020.

Takstene justeres normalt fra 1. juli hvert år, men på grunn av koronasituasjonen ble årets takstoppgjør for leger, psykologer og fysioterapeuter utsatt til høsten. Resultatene fra takstoppgjøret legger føringer på takstjusteringer også for andre grupper.

Takstene for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter endres i to omganger, fra 1. november 2020 og fra 1. januar 2021. Økningen på takstene fra 1. november 2020 er høyere enn økningen fra 1. januar 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember.

Dette betyr at takstene som trer i kraft 1. november 2020 gjelder til og med 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 reduseres takstene til det beløpet de skulle hatt dersom endringene hadde trådt i kraft 1. juli 2020.

Helsedirektoratet vil informere om nye takstbeløp fra 1. januar 2021 i god tid før disse trer i kraft.

Videreføring av takster for videokonsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset er det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner for flere av behandlergruppene.

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Endringer i takstbeløp

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 310 kroner til 322 kroner.

Nye takstbeløp for øvrige grupper framgår av følgende endringsforskrifter:

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist

Vedlegg 1 til rundskriv til folketrygdloven § 5-10

Endring i psykologtakster fra 1. november 2020

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 1,9 prosent fra 1.november 2020.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har 23.oktober 2020 gitt ny forskrift om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

Gruppe A. Utredende samtaler hos psykolog (takst 10a – 10f)

Disse takstene kan også kombineres med takst 40 b – tillegg for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk.

E-konsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 ble det i mars 2020 innført midlertidige endringer i stønadsforskriften som åpnet for langt større bruk av e-konsultasjon. Dette videreføres nå permanent med noen endringer.

Endringer i Merknad A2

E-konsultasjoner skal som hovedregel utføres fra psykologens faste kontor, jf. driftstilskuddsavtalen. Dersom psykologen er i karantene grunnet Covid-19, kan takstene benyttes ved e-konsultasjon fra annet egnet sted.

Bruk av taksten forutsetter at e-konsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Endringer i Merknad B1

Hjelpepersonell kan bare foreta testing og scoring på psykologens faste kontor, jf. driftstilskuddsavtalen, ved bruk av takstene.

F. Takster for e-konsultasjoner (takst 60-80)

Disse takstene utgår.

Endring i legetakster fra 1. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. november 2020.

Takstene justeres normalt fra 1. juli hvert år, men på grunn av koronasituasjonen ble årets takstoppgjør for leger utsatt, og endringene trer først i kraft fra 1. november 2020. 

Videreføring og endring av takster for e-konsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset er det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner på legeområdet.

De midlertidige e-konsultasjonstakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Takst 624a og b vil i tillegg også kunne utløses ved e-konsultasjon frem til 1. juli 2021.

Refusjonstakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond

Refusjonstakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond videreføres nominelt uendret. Det innebærer at det ikke ble noen prosentvis økning av rammen.

Endring i fysioterapitakster fra 1. november 2020

Endringer i takster, driftstilskudd og fond for etter- og videreutdanning reguleres vanligvis i tråd med resultat fra forhandlinger mellom staten og KS på den ene siden, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre siden. Ved årets forhandlinger brøt de tre organisasjonene forhandlingene, og Staten og Ks har derfor fastsatt endringene ensidig.

Endringer i takster, driftstilskudd og avsetning til fond iverksettes vanligvis fra 1. juli. På grunn av koronasituasjonen ble årets forhandlinger utsatt, og endringene trer først i kraft fra 1. november 2020. 

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 1,34 prosent fra 1. juli 2020. I tillegg er det gitt en ekstra kompensasjon for mindreinntektsutvikling i perioden 2014-2018 på 34 millioner kroner. Det er fordelt til sammen 68,3 millioner kroner på takstene, inkludert midler til ny takst for diagnostisk ultralyd.

Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for avtaleåret 2020-2021. Kommunene vil etterbetale tillegget som skulle har vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 210 600 kroner for 2020. 

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. oktober 2020 ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no)

Endringer i takster

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Det innføres en ny tilleggstakst A1i for diagnostisk ultralyd med følgende ordlyd:

A1i

Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager. Indikasjon og resultat må framgå av journalnotat. Taksten dekker utgifter til gel mv. Taksten krever samtidig bruk av A1a eller A1d. Taksten kan benyttes inntil 2 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, D40

200,-

100,-

100,-

 

0

Taksten gis et honorar på 200 kroner fordelt på 100 kroner i refusjon og 100 kroner i egenandel. Det forutsettes at diagnostisk ultralyd kombineres med klinisk undersøkelse. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme sykdom/skade per kalenderår. Det er ikke hjemmel i forskriften for å kreve pasientbetaling utover egenandelen på 100 kroner.

Helsedirektoratet vil følge særskilt med på bruken av den nye taksten. Det er lagt til grunn en frekvens på 30 000 på årsbasis. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget på frekvens, og det tas forbehold om endringer i takstbeløp og innretning på taksten dersom frekvensen avviker vesentlig fra det som er lagt til grunn. Videre vil det fram mot neste års forhandlinger bli vurdert om det skal stilles kompetansekrav til bruk av taksten. 

Takstene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Denne løsningen er valgt for å unngå stort overheng som binder midler i forhold til forhandlinger neste år og som også gir risiko for negativt takstoppgjør ved disse forhandlingene.

Fra 1. november 2020 er det følgende endringer i takstbeløp:

Takstnr

Økning honorar

Honorar fra 1. nov. 2020

Refusjon fra 1. nov. 2020

Egenandel

A1a

30

339

154

185

A1c

14

164

164

0

A1d

32

425

240

185

A1f

15

200

200

0

A1g

9

114

114

0

A1h

5

75

75

0

A1i

Ny

200

100

100

A2g

0

20

7

13

A2k

4

54

54

0

A3a

14

174

43

131

A3b

6

82

42

40

A4

5

68

68

0

A8a

20

281

107

174

A8b

9

119

56

63

A9a

16

218

87

131

A9b

8

105

63

42

A10

2

32

5

27

B0a

30

339

154

185

B0c

14

164

164

0

B0d

32

425

240

185

B0f

15

200

200

0

B1a

14

174

43

131

B1b

6

82

42

40

B2a

20

281

107

174

B2b

9

119

56

63

B3a

16

218

87

131

B3b

8

105

63

42

C33a

20

275

275

0

C33b

15

205

205

0

C34a

6

78

19

59

C34b

2

61

2

59

C34c

12

143

41

102

C34d

4

106

4

102

C34e

17

208

61

147

C34f

9

156

9

147

C34g

3

40

16

24

C34h

2

27

27

0

D40

0

17

17

0

E50a

27

355

355

0

E50b

27

355

355

0

E51a

11

143

143

0

E51b

18

241

241

0

E51c

18

241

241

0

E52

10

158

158

0

F1

11

145

145

0

F21

0

9

9

0

F22

0

71

71

0

F23

0

71

71

0

H2a

0

926

926

0

H2b

0

888

888

0

Fra 1. januar 2021 er det følgende endringer i takstbeløp (ut fra takstene som gjaldt før 1. november 2020): 

Takstnr

Økning honorar

Honorar fra 1. jan. 2021

Refusjon fra 1. jan. 2021

Egenandel

A1a

8

317

132

185

A1c

4

154

154

0

A1d

9

402

217

185

A1f

4

189

189

0

A1g

0

105

105

0

A1h

1

71

71

0

A1i

Ny

200

100

100

A2g

0

20

7

13

A2k

2

52

52

0

A3a

5

165

34

131

A3b

2

78

38

40

A4

1

64

64

0

A8a

6

267

93

174

A8b

3

113

50

63

A9a

5

207

76

131

A9b

3

100

58

42

A10

0

30

3

27

B0a

8

317

132

185

B0c

4

154

154

0

B0d

9

402

217

185

B0f

4

189

189

0

B1a

5

165

34

131

B1b

2

78

38

40

B2a

6

267

93

174

B2b

3

113

50

63

B3a

5

207

76

131

B3b

3

100

58

42

C33a

2

257

257

0

C33b

2

192

192

0

C34a

2

74

15

59

C34b

0

59

0

59

C34c

4

135

33

102

C34d

0

102

0

102

C34e

6

197

50

147

C34f

0

147

0

147

C34g

0

37

13

24

C34h

0

25

25

0

D40

0

17

17

0

E50a

3

331

331

0

E50b

3

331

331

0

E51a

1

133

133

0

E51b

2

225

225

0

E51c

2

225

225

0

E52

1

149

149

0

F1

3

137

137

0

F21

0

9

9

0

F22

0

71

71

0

F23

0

71

71

0

H2a

0

926

926

0

H2b

0

888

888

0

Endring i regler for pasientbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i kapittel III etter høring våren 2020. Endringene tydeliggjør i hvilke tilfeller fysioterapeuter kan kreve pasientbetaling. 

Nytt kapittel III lyder slik (endringer i kursiv):

"Kapittel III. Egenandeler og pasientbetaling

Det framgår av takstene i kapittel II hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer. 

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser for pasientbetaling, og både egenandel og pasientbetaling skal være spesifisert på pasientens kvittering.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. 

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Fysioterapeuten kan ikke kreve gebyr for bruk av elektronisk timebestillingssystem, bekreftelse eller påminnelse på sms, betaling med kort via betalingsautomat og lignende. Dette gjelder selv om det ikke er behandler som mottar inntektene ved dette. 

Betaling for forbruksmateriell, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3."

Endring i takster for leger, psykologer og fysioterapeuter fra 1. juli 2020

I forbindelse med utbruddet av Sars-Cov-2 er de årlige takstforhandlingene utsatt til høsten, og eventuelle endringer i takster vil tre i kraft fra 1. november 2020.

Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2020 at egenandelene skal øke med 6,85 prosent fra 1. juli. Dette har medført endringer i forholdet mellom refusjon og egenandel, og flere takstbeløp er endret.

Endringene for psykologer og fysioterapeuter trer i kraft 1. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrifter:

Endringene for leger trer i kraft 6. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrift:

Først publisert: 19.02.2019 Siste faglige endring: 06.03.2023 Se tidligere versjoner