Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstendringer for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre behandlergrupper

Takst- og regelendringer for helsetjenester som dekkes etter folketrygdloven.

Endringer i takster for leger fra 1. juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. juli 2022.

Basistilskudd for fastleger og driftstilskudd for avtalespesialister, samt avsetning til fond økes innenfor en ramme på 3, 4 % fra 1. juli 2022.

Fra 1. juli 2022 utgjør basistilskuddet 675 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opptil 2500 utgjør basistilskuddet 544 kroner pr listeinnbygger.

Driftstilskuddet for avtalespesialister økes til:

 • Klasse 1: kroner 1 022 000,-
 • Klasse 2: kroner 1 187 500,-
 • Klasse 3: kroner 1 522 000,-

For avtaleperioden 2022-2023 avsettes 17 millioner kroner til IKT-utvikling i legekontorene.

Alle koronatilpasningene er tatt ut av forskriften.

Det er gjort en del forenklinger når det gjelder enkle kontakttakster. Takst 1 f er endret. Takst 14 er endret. Takstene 100, 105 og 106 er endret i struktur, og omfatter enkelte prosedyrer som før var egne takster.

Når det gjelder andre endringer i takster og honorarer vises det til forskriften. (Forskriften er ikke tilgjengelig på Lovdata per 1. juli).

Endring i takster for fysioterapeuter fra 1. juli 2022

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning økes innenfor en ramme på 4,48 prosent fra 1. juli 2022.

Driftstilskuddet er fastsatt til 496 800 kroner for avtaleåret 2022-23.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 227 880 kroner for 2022.

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2022 forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Endringer i takster og merknader

Takster for gruppebehandling – presisering ved ulik tidsbruk innenfor samme gruppe

Det innføres en tilføyelse i merknad C1. Endringen er merket med kursiv:

Merknad C1

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:

 1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.
 2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen.
 3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

En gruppe skal i utgangspunktet ha samme definerte tidsbruk for alle deltakerne i gruppen. Unntaksvis kan en pasient ha kortere behandlingstid. I slike tilfeller skal takst for kortere behandlingstid benyttes for denne pasienten. Takstbruken må også samsvare med rett antall personer i gruppen.

Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften.

Egenandel hos turnuskandidater – nye takstkoder

Det følger av stønadsforskriften § 5 4. ledd at " Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd.

For å legge til rette for praktisk gjennomføring, innføres det nye takstkoder for egenandeler ved undersøkelse og behandling hos turnuskandidat hos avtalefysioterapeut. Egenandelene er de samme som for avtalefysioterapeuter, men for turnuskandidater består takstene kun av egenandel og har 0 i refusjon.

Det tas inn en taksttabell til slutt i kapittel II med følgende takstkoder:

A1at, A1dt, A3at, A3bt, A10t, B0at, B1at, B1bt, C34at, C34bt, C34ct, C34dt, C34et, C34ft, C34gt.

Takstene har følgende merknad:

Merknad T1:

Takstene gjelder egenandeler for undersøkelse og behandling utført av turnuskandidat og kan benyttes av avtalefysioterapeut som tar imot turnuskandidat, jf. denne forskriften § 5 fjerde ledd. Avtalefysioterapeuten må informere Helfo om inntak av turnuskandidat, oppgi turnuskandidatens HPR-nummer og i hvilken periode turnuskandidaten skal ha turnustjeneste ved instituttet. Avtalefysioterapeuten har det overordnede ansvaret for undersøkelse og behandling gitt av turnuskandidaten og står ansvarlig for kravet overfor Helfo.

Endring i takster for psykologer fra 1. juli 2022

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har ført forhandlinger med Norsk psykologforening. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 5,2 prosent fra 1. juli 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet har 28. juni 2022 gitt forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

I tillegg til endringer i beløp, er det gjort følgende endringer i takster og merknader:

Takst 12: Det er gjort en tilføyelse i merknad B3 (endring i kursiv):

Taksten gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter. Dette er ikke til hinder for at samme funksjon kan utredes på nytt etter en tid, dersom dette er nødvendig i forbindelse med behandlingen.

Taksten kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2022.

Takstene er oppjustert innenfor en ramme på 4,48 prosent.

Endringene framgår av disse endringsforskriftene:

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 329 kroner til 344 kroner.

For ortoptister er takstkodene som benyttes ved oppgjør med Helfo tatt inn i forskriften § 4:

 • Takst A1: Ortoptisk behandling av voksne og barn over 12 år
 • Takst A2: Ortoptisk behandling av barn under 12 år

For logopeder og audiopedagoger er det i tillegg til beløpsendringer vedtatt følgende endringer:

 • Antall repetisjoner på takstene A2b og A7b utvides til 5
 • Det åpnes for inntil 8 deltakere i gruppebehandling, mot tidligere inntil 5 (gjelder takstene A3ab og A4a-b)
 • Det tas inn følgende presisering i takst A6:
  Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten
 • Det tas inn følgende tilføyelse i takst A7c:
  Faglig råd og veiledning via fysisk fremmøte, telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 minutter. Taksten kan også benyttes ved skriftlig veiledning når denne er utformet spesifikt for pasienten det gis faglig råd og veiledning om. Taksten kan repeteres ved tidsbruk ut over 15 minutter. 

Endringer i legetakster fra 1. juli 2021

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. juli 2021.

Honorartakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond reguleres med 5,5 pst. per 1. juli 2021.

Ut over den økonomiske rammen tilføres 20 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger og 40 mill. kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i avtaleåret 2021/22.

Innenfor rammen avsettes det 4 mill. kroner til premiereguleringsfondet. I denne forbindelse omdisponeres 2 mill. kroner fra refusjonstakstene.

Basistilskuddet utgjør 642 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opptil 2500 utgjør basistilskuddet 526 kroner per listeinnbygger.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 25. juni 2021 ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no)

De viktigste endringene i takster og merknader

Generelt

Covid-takstene som ble opprettet etter utbruddet av pandemien er generelt avviklet fra 1. juli 2021. Takst for e-konsultasjon når det benyttes telefon er likevel videreført. Telefonkonsultasjon skal i utgangspunktet være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Endringene fremkommer av merknadene B3 og B9.

Radiologitakstene 801-818 er samlet i ny takst 800.

Takster som er fjernet - fastlegeområdet:

 • Takstene 2af, 2afd og 2afdd, tverrfaglig konsultasjon
 • Takst 6, systematisk risikokartlegging
 • § 3 pkt. 9, egenandelsfritak for oppsøkende helsehjelp
 • Takst 11gd, second opinion
 • Takst 506, bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet
 • Takstene 108a108f samlet i ny takst 108

Nye takster - fastlegeområdet:

 • Åpnet for at takst 2aek kan utløses i kontorpraksis der pasienten har samtykket i bruk av ekonsultasjon etter klokken 16 – se merknad D1.
 • Takst 100 har fått et nytt strekpunkt: Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år. (Kan kun kreves av barneleger).
 • Takst 108 (tidligere takstene 108a108f)

Se forskriften for utfyllende ordlyd i taksttekstene.

Nye takster – spesialistområdet:

 • Takst 3ae, ekonsultasjon hos spesialist. Se ny tekst i merknad B3
 • 1f, taksten skal også kunne kreves av avtalespesialist
 • Ny takst 206, utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter
 • Ny takst 217e, rhesusimmunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1. september 2021.
 • Ny takst 602, utredning og behandling av bindevevssykdommer mm.
 • Ny takst 620, førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri
 • Videreføring av ekonsultasjoner på diverse 600-takster – se merknad E5
 • Se ellers endringer i takstene 115c, 124, 125b, 129 c, 139c, 215

Se forskriften for utfyllende ordlyd i taksttekstene.

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2021

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 4,8 prosent fra 1. juli 2021.

Det gis en engangskompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av pandemien for avtaleårene 2019-20 og 2020-21 på 40 millioner kroner. Kompensasjonen gis i form av en ny takst H10.

Driftstilskuddet er fastsatt til 475 500 kroner for avtaleåret 2021-22.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 217 800 kroner for 2021.

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 24. juni 2021 forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no)

Endringer i takster og merknader

Ny takst H10

Det innføres en ny takst H10 med følgende ordlyd:

Kompensasjon for mindreinntekt som følge av Covid-19-pandemien. Fysioterapeut med driftsavtale kan kreve taksten én gang i perioden 1.7.2021 til og med 31.12.2021, og dette gjelder uavhengig av om fysioterapeuten har en eller flere driftsavtaler. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31.12.21.

Ugyldig takstkombinasjon: AIle

Honorar: 12446 kroner

Videotakstene gjøres permanente - endring i merknad B1

Merknad B1 gis følgende ordlyd (endring i kursiv):

Bruk av takstene B0a-f, B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

B-takstene benyttes i stedet for tilsvarende A-takster når undersøkelse og behandling skjer via video, og merknadene til A-takstene gjelder tilsvarende for B-takstene så langt de passer. Takstene B0a, B0c, B0d og B0f benyttes ved undersøkelse via video, mens B1a-b, B2a-b og B3a-b benyttes ved behandling via video. Takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b kan også benyttes ved behandling via telefon når det på forhånd er avtalt med pasienten at behandling skal skje via telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Takst E50 – ny ordlyd i takst for samarbeidsmøte

Takst E50 gis følgende ordlyd:

Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst E50a og E50b kan ikke benyttes:

 • ved samtidig konsultasjon
 • når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker

og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.

 • dersom møtet blir avlyst

Endret ordlyd i merknad E1:

Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Takst E51 a - presisering

Ny ordlyd takst E51a (endring i kursiv):

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Taksten kan ikke benyttes ved mottak og lesing av tilsendt dokumentasjon som epikriser, henvisninger, svar på røntgenundersøkelser mv.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Takst E51b - ny merknad E2:

Det gis en ny merknad E2 til takst E51b:

Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen.

Takst E51c - presisering (endring i kursiv):

Det gjøres følgende endringer i takst E51c:

Skriving av henvisninger og rekvisisjoner til spesialisthelsetjenesten når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan også benyttes når fysioterapeut med spesialkompetanse i fysikalsk lymfødembehandling og samarbeidsavtale med helseforetak søker om kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfødem. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Takst A2g utgår

Takst A2g utgår og midlene fordeles på A3, A8 og A9 etter faktisk bruk av takst A2g i henhold til siste takstbrukundersøkelse.

Takst D40 - presisering

Det tas inn en presisering om at taksten krever samtidig bruk av takst for undersøkelse eller behandling (endring i kursiv):

Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker.

Takst D40 forutsetter samtidig bruk av en av takstene A1a, A1d, A3a, A8a, A9a, B0a,

B0d, B1a, B2a, B3a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f

Ugyldig takstkombinasjon: A4, A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52

Takst H2a – endring i merknad H1

Merknad H1 endres slik at takst H2a og H2b ikke lenger er forbeholdt fysioterapeuter med driftsavtale og utdanningskandidater, men takstene kan også benyttes av vikarer som samhandler elektronisk via Helsenettet og sender oppgjør via Helsenettet til Helfo.

Avgrensningen til "per hjemmel" er fjernet, og det betyr at fysioterapeuter som har flere avtalehjemler ikke lenger kan utløse takstene per hjemmel, men kun én gang per måned og 12 ganger per kalenderår.

Merknad H1 har nå følgende ordlyd:

Taksten kan benyttes en gang per kalendermåned og maksimalt 12 ganger per kalenderår når oppgjør sendes elektronisk via Helsenettet.

Takst H2b - ny merknad H2

Det er tatt inn en ny merknad H2 til takst H2b med følgende ordlyd:

Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Inntak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke retten til å kreve H2b.

Endring i takster for psykologer fra 1. juli 2021

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har ført forhandlinger med Norsk psykologforening. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 2,3 prosent fra 1. juli 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet har 18. juni 2021 gitt en endringsforskrift, og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog er nå oppdatert.

Endringer i takster og merknader

I tillegg til endringer i beløp, er det gjort følgende endringer i takster og merknader:

Takst 33a – ny ordlyd

Møtegodtgjørelse med reisetid når psykologen deltar i tverrfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst 33a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst 33b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene 33a og 33b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst 33a og 33b kan ikke benyttes ved samtidig konsultasjon eller dersom møtet blir avlyst.

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33b.

Endring i merknad A2

Det er tatt inn en presisering om at e-konsultasjoner skal utføres fra psykologens faste kontor eller fra annet egnet sted, og at e-konsultasjon må være avtalt med pasienten på forhånd.

Ny ordlyd i merknad A2 er:

Ved behov kan takstene benyttes ved e-konsultasjon. Med e-konsultasjon menes at mange helsetjenester kan finne sted basert på telefon- eller videokonsultasjon eller annen digital kommunikasjonsteknologi som gjør at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke er påkrevet. E-konsultasjoner skal utføres fra psykologens faste kontor eller fra annet egnet sted, og det er en forutsetning at e-konsultasjon er avtalt med pasienten på forhånd.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr eller andre betalinger fra pasientene enn de fastsatte egenandeler. Bruk av taksten forutsetter at e-konsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Endring i merknad B3

Det er satt en absolutt grense for hvor mange ganger takst 12 kan utløses per kalenderår for samme pasient. Taksten kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Ny ordlyd i merknad B3 er:

Taksten gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter.

Taksten kan benyttes inntil åtte ganger per kalenderår.

Merknad C2 utgår

Merknad C2 åpnet for at takst 22a og 22b kunne benyttes ved terapeutisk arbeid pr. telefon eller pr. brev ved pågående behandlingsopplegg. Merknaden oppheves fordi den ikke lenger er nødvendig, jf. at merknad A2 åpner for at takstene kan benyttes ved e-konsultasjon.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2021

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger, ortoptister og ridefysioterapeuter fra 1. juli 2021.

Endringene framgår av disse endringsforskriftene (lenke kommer når forskriftene er publisert på Lovdata):

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset ble det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner for flere behandlergrupper.

De midlertidige videotakstene videreføres permanent fra 1. juli 2021 med noen endringer.

For logopeder og audiopedagoger videreføres takstene til 31. desember 2021, dvs. fram til ny forskrift trer i kraft fra 1. januar 2022.

Endringer for kiropraktor

Takst K3a og K3b– ny ordlyd

"Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst K3a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst K3b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene K3a og K3b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst K3a og K3b kan ikke benyttes:

 • ved samtidig konsultasjon 
 • når kiropraktor deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.
 • dersom møtet blir avlyst            

Takst K5 – presisering (endring i kursiv)

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.  Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, for eksempel ved bestilling av time. Bruk av taksten forutsetter at det gis konkret råd eller veiledning som dokumenteres i journal.

Takst K6  - presisering  (endring i kursiv)  

Videokonsultasjon i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Videokonsultasjon må være avtalt med pasienten på forhånd.  

Merknad til takstene K4, K5 og K6 - utgår

Endringer for jordmødre

Takst 1a kan ikke lenger benyttes ved telefon- eller videokonsultasjon, og det tas inn en ny presisering i merknad A1 annet ledd (i kursiv):

Takstene 1b og 1c kan benyttes ved telefonkonsultasjoner og ved videokonsultasjoner. Det er et vilkår at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Video- og telefonkonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd. Video- og telefonkonsultasjoner erstatter ikke fysiske konsultasjoner fullt ut, men kan brukes som supplement etter individuell vurdering.

Endringer for logopeder og audiopedagoger

Merknad til takstene A7a-A7c - endret ordlyd (endring i kursiv)

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 31. desember 2021.

Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Logopeden eller audiopedagogen må kunne dokumentere sine vurderinger og hvilken behandling som er gitt. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bruk av video er egnet. Videokonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd.

Takst A7c kan kun benyttes når logoped eller audiopedagog gir konkret veiledning om oppfølging til pårørende eller personell som følger opp pasienten i det daglige, for eksempel personell i hjemmetjenesten eller i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Takstene A7a, A7b og A7c kan ikke kombineres med andre takster.

Endring i retningslinjer for bidrag til ridefysioterapi

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 314 kroner til 329 kroner.

Det er innført større endringer i retningslinjene for bidrag. De viktigste endringene er:

 • krav om henvisning fra lege, kiropraktor og manuellterapeut fjernes
 • krav om skriftlig godkjenning av ridested fra kommunen ved oppstart og hvert annet år fjernes
 • takst T99 kan benyttes til én individuell undersøkelse ved oppstart av behandling. Undersøkelsen inngår i de 30 behandlingene det kan gis bidrag til per kalenderår.
 • det kreves direkte og digitale oppgjør med Helfo

Nye retningslinjer for bidrag til ridefysioterapi framgår av rundskriv til folketrygdloven § 5-22.

Endring i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter fra 1. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter fra 1. november 2020.

Takstene justeres normalt fra 1. juli hvert år, men på grunn av koronasituasjonen ble årets takstoppgjør for leger, psykologer og fysioterapeuter utsatt til høsten. Resultatene fra takstoppgjøret legger føringer på takstjusteringer også for andre grupper.

Takstene for kiropraktorer, jordmødre, logopeder, audiopedagoger og ridefysioterapeuter endres i to omganger, fra 1. november 2020 og fra 1. januar 2021. Økningen på takstene fra 1. november 2020 er høyere enn økningen fra 1. januar 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember.

Dette betyr at takstene som trer i kraft 1. november 2020 gjelder til og med 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 reduseres takstene til det beløpet de skulle hatt dersom endringene hadde trådt i kraft 1. juli 2020.

Helsedirektoratet vil informere om nye takstbeløp fra 1. januar 2021 i god tid før disse trer i kraft.

Videreføring av takster for videokonsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset er det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner for flere av behandlergruppene.

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Endringer i takstbeløp

Satsen for bidrag til ridefysioterapi er endret fra 310 kroner til 322 kroner.

Nye takstbeløp for øvrige grupper framgår av følgende endringsforskrifter:

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist

Vedlegg 1 til rundskriv til folketrygdloven § 5-10

Endring i psykologtakster fra 1. november 2020

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 1,9 prosent fra 1.november 2020.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har 23.oktober 2020 gitt ny forskrift om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

Gruppe A. Utredende samtaler hos psykolog (takst 10a – 10f)

Disse takstene kan også kombineres med takst 40 b – tillegg for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk.

E-konsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 ble det i mars 2020 innført midlertidige endringer i stønadsforskriften som åpnet for langt større bruk av e-konsultasjon. Dette videreføres nå permanent med noen endringer.

Endringer i Merknad A2

E-konsultasjoner skal som hovedregel utføres fra psykologens faste kontor, jf. driftstilskuddsavtalen. Dersom psykologen er i karantene grunnet Covid-19, kan takstene benyttes ved e-konsultasjon fra annet egnet sted.

Bruk av taksten forutsetter at e-konsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Endringer i Merknad B1

Hjelpepersonell kan bare foreta testing og scoring på psykologens faste kontor, jf. driftstilskuddsavtalen, ved bruk av takstene.

F. Takster for e-konsultasjoner (takst 60-80)

Disse takstene utgår.

Endring i legetakster fra 1. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. november 2020.

Takstene justeres normalt fra 1. juli hvert år, men på grunn av koronasituasjonen ble årets takstoppgjør for leger utsatt, og endringene trer først i kraft fra 1. november 2020. 

Videreføring og endring av takster for e-konsultasjoner

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset er det innført midlertidige takster for video- og telefonkonsultasjoner på legeområdet.

De midlertidige e-konsultasjonstakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Takst 624a og b vil i tillegg også kunne utløses ved e-konsultasjon frem til 1. juli 2021.

Refusjonstakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond

Refusjonstakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond videreføres nominelt uendret. Det innebærer at det ikke ble noen prosentvis økning av rammen.

Endring i fysioterapitakster fra 1. november 2020

Endringer i takster, driftstilskudd og fond for etter- og videreutdanning reguleres vanligvis i tråd med resultat fra forhandlinger mellom staten og KS på den ene siden, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre siden. Ved årets forhandlinger brøt de tre organisasjonene forhandlingene, og Staten og Ks har derfor fastsatt endringene ensidig.

Endringer i takster, driftstilskudd og avsetning til fond iverksettes vanligvis fra 1. juli. På grunn av koronasituasjonen ble årets forhandlinger utsatt, og endringene trer først i kraft fra 1. november 2020. 

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 1,34 prosent fra 1. juli 2020. I tillegg er det gitt en ekstra kompensasjon for mindreinntektsutvikling i perioden 2014-2018 på 34 millioner kroner. Det er fordelt til sammen 68,3 millioner kroner på takstene, inkludert midler til ny takst for diagnostisk ultralyd.

Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for avtaleåret 2020-2021. Kommunene vil etterbetale tillegget som skulle har vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 210 600 kroner for 2020. 

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 26. oktober 2020 ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no)

Endringer i takster

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Det innføres en ny tilleggstakst A1i for diagnostisk ultralyd med følgende ordlyd:

A1i

Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager. Indikasjon og resultat må framgå av journalnotat. Taksten dekker utgifter til gel mv. Taksten krever samtidig bruk av A1a eller A1d. Taksten kan benyttes inntil 2 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, D40

200,-

100,-

100,-

 

0

Taksten gis et honorar på 200 kroner fordelt på 100 kroner i refusjon og 100 kroner i egenandel. Det forutsettes at diagnostisk ultralyd kombineres med klinisk undersøkelse. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme sykdom/skade per kalenderår. Det er ikke hjemmel i forskriften for å kreve pasientbetaling utover egenandelen på 100 kroner.

Helsedirektoratet vil følge særskilt med på bruken av den nye taksten. Det er lagt til grunn en frekvens på 30 000 på årsbasis. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget på frekvens, og det tas forbehold om endringer i takstbeløp og innretning på taksten dersom frekvensen avviker vesentlig fra det som er lagt til grunn. Videre vil det fram mot neste års forhandlinger bli vurdert om det skal stilles kompetansekrav til bruk av taksten. 

Takstene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Denne løsningen er valgt for å unngå stort overheng som binder midler i forhold til forhandlinger neste år og som også gir risiko for negativt takstoppgjør ved disse forhandlingene.

Fra 1. november 2020 er det følgende endringer i takstbeløp:

Takstnr

Økning honorar

Honorar fra 1. nov. 2020

Refusjon fra 1. nov. 2020

Egenandel

A1a

30

339

154

185

A1c

14

164

164

0

A1d

32

425

240

185

A1f

15

200

200

0

A1g

9

114

114

0

A1h

5

75

75

0

A1i

Ny

200

100

100

A2g

0

20

7

13

A2k

4

54

54

0

A3a

14

174

43

131

A3b

6

82

42

40

A4

5

68

68

0

A8a

20

281

107

174

A8b

9

119

56

63

A9a

16

218

87

131

A9b

8

105

63

42

A10

2

32

5

27

B0a

30

339

154

185

B0c

14

164

164

0

B0d

32

425

240

185

B0f

15

200

200

0

B1a

14

174

43

131

B1b

6

82

42

40

B2a

20

281

107

174

B2b

9

119

56

63

B3a

16

218

87

131

B3b

8

105

63

42

C33a

20

275

275

0

C33b

15

205

205

0

C34a

6

78

19

59

C34b

2

61

2

59

C34c

12

143

41

102

C34d

4

106

4

102

C34e

17

208

61

147

C34f

9

156

9

147

C34g

3

40

16

24

C34h

2

27

27

0

D40

0

17

17

0

E50a

27

355

355

0

E50b

27

355

355

0

E51a

11

143

143

0

E51b

18

241

241

0

E51c

18

241

241

0

E52

10

158

158

0

F1

11

145

145

0

F21

0

9

9

0

F22

0

71

71

0

F23

0

71

71

0

H2a

0

926

926

0

H2b

0

888

888

0

Fra 1. januar 2021 er det følgende endringer i takstbeløp (ut fra takstene som gjaldt før 1. november 2020): 

Takstnr

Økning honorar

Honorar fra 1. jan. 2021

Refusjon fra 1. jan. 2021

Egenandel

A1a

8

317

132

185

A1c

4

154

154

0

A1d

9

402

217

185

A1f

4

189

189

0

A1g

0

105

105

0

A1h

1

71

71

0

A1i

Ny

200

100

100

A2g

0

20

7

13

A2k

2

52

52

0

A3a

5

165

34

131

A3b

2

78

38

40

A4

1

64

64

0

A8a

6

267

93

174

A8b

3

113

50

63

A9a

5

207

76

131

A9b

3

100

58

42

A10

0

30

3

27

B0a

8

317

132

185

B0c

4

154

154

0

B0d

9

402

217

185

B0f

4

189

189

0

B1a

5

165

34

131

B1b

2

78

38

40

B2a

6

267

93

174

B2b

3

113

50

63

B3a

5

207

76

131

B3b

3

100

58

42

C33a

2

257

257

0

C33b

2

192

192

0

C34a

2

74

15

59

C34b

0

59

0

59

C34c

4

135

33

102

C34d

0

102

0

102

C34e

6

197

50

147

C34f

0

147

0

147

C34g

0

37

13

24

C34h

0

25

25

0

D40

0

17

17

0

E50a

3

331

331

0

E50b

3

331

331

0

E51a

1

133

133

0

E51b

2

225

225

0

E51c

2

225

225

0

E52

1

149

149

0

F1

3

137

137

0

F21

0

9

9

0

F22

0

71

71

0

F23

0

71

71

0

H2a

0

926

926

0

H2b

0

888

888

0

Endring i regler for pasientbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i kapittel III etter høring våren 2020. Endringene tydeliggjør i hvilke tilfeller fysioterapeuter kan kreve pasientbetaling. 

Nytt kapittel III lyder slik (endringer i kursiv):

"Kapittel III. Egenandeler og pasientbetaling

Det framgår av takstene i kapittel II hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer. 

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser for pasientbetaling, og både egenandel og pasientbetaling skal være spesifisert på pasientens kvittering.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. 

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Fysioterapeuten kan ikke kreve gebyr for bruk av elektronisk timebestillingssystem, bekreftelse eller påminnelse på sms, betaling med kort via betalingsautomat og lignende. Dette gjelder selv om det ikke er behandler som mottar inntektene ved dette. 

Betaling for forbruksmateriell, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3."

Endring i takster for leger, psykologer og fysioterapeuter fra 1. juli 2020

I forbindelse med utbruddet av Sars-Cov-2 er de årlige takstforhandlingene utsatt til høsten, og eventuelle endringer i takster vil tre i kraft fra 1. november 2020.

Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2020 at egenandelene skal øke med 6,85 prosent fra 1. juli. Dette har medført endringer i forholdet mellom refusjon og egenandel, og flere takstbeløp er endret.

Endringene for psykologer og fysioterapeuter trer i kraft 1. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrifter:

Endringene for leger trer i kraft 6. juli 2020 og er tatt inn i følgende forskrift:

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2019

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 0,7 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 447 720 kroner for avtaleåret 2019-2020.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 209 200 kroner for 2019.

Fra 1.7.2019 er det følgende endringer i takster og merknader:

Merknad A4 – ny presisering i siste avsnitt 

"Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, kan benytte takstene A8a og A8b i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen."

Ny merknad C3

Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i takstene C33a-b og C34a-f når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Endringer i honorar og refusjon på enkelte takster fra 1. juli 2019:

​Økning

honorar

​Honorar

​Refusjon

Egenandel​

​A1a

2

​309

​136

​173

​A1c

1

​150

​150

​0

​A1d

3

​393

​220

​173

​A1f

2

​185

​185

​0

A1h

1

70

70

0

A3a

1

160

37

123

A3b

1

76

39

37

A8a

1

261

98

163

A8b

1

110

51

59

A9a

1

202

79

123

A9b

1

97

58

39

​E50a

3

​328

​328

​0

​E50b

3

​328

​328

​0

​E51a

1

​132

​132

​0

​E51b

2

​223

​223

​0

​E51c

2

​223

​223

​0

H2a

5

926

926

0

H2b

5

888

888

0

 

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og KS på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).

Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endringer i forskriften kapittel I Regler og kapittel III Pasientbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet har etter høring vedtatt følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut:

§§ 2 og 4 utgår, og § 5 gis følgende ordlyd:

Stønad til fysioterapi ytes etter takstene i kapittel II. Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13. Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling av barn under 16 år.

Den enkelte fysioterapeut er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8. Enhver undersøkelse og behandling skal være innenfor rammen av nødvendig og faglig forsvarlig fysioterapi. Det gis ikke stønad til alternativ behandling, jf. lov om alternativ behandling av sykdom mv § 2 tredje ledd.

Fysioterapeuten må i journal dokumentere refusjonskravet, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd.

I kapittel III utgår fjerde avsnitt: "Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12."

Videre utgår også "utskrift av journal" i siste avsnitt som får følgende ordlyd:

Betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.    

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2019

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre – og etterutdanning tilsvarende 2,7 prosent fra 1.juli 2019.

Antall deltakere i gruppeterapi for voksne og barn er økt fra inntil 8 til inntil 10 deltagere per gruppe. Tilleggstakst 27 for de 6 første konsultasjonene for nyhenviste pasienter, kan i de tilfeller det er nødvendig, kombineres med tilleggstakster for reisetillegg ved undersøkelse eller behandling i pasientens hjem takst 51 og 52a/b.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2019 gitt ny forskrift om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (lovdata.no)  

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2018

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 5,6 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 444 600 kroner for avtaleåret 2018-2019.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 203 000 kroner for 2018.

Egenandelene er økt med gjennomsnittlig 1,8 prosent.

Fra 1.juli 2018 gjelder følgende endringer i takster og merknader

Takst A1a og A1d – endring i ordlyd og merknad A2

Takst A1a: Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Takst A1d: Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Merknad A2: Bruk av takst A1a og A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Merknad A3: ny presisering er merket i kursiv

Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Dette gjelder også nødvendig tilpasning, veiledning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler. Ved lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten.

Ny takst A4 – enkel pasientkontakt

Det innføres en ny takst A4 med følgende ordlyd:
Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad A7 til takst A4: 
Taksten kan bare utløses dersom pasienten har vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

Takst B22 (Aktiv oppvarming)

Taksten utgår og honoraret innlemmes i takstene A2a-f og i A9.

Takst C34g (Tillegg for behandling i basseng)

Taksten kan kombineres med C33a og b.

Merknad E1 – ny presisering er merket med kursiv

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Merknad E2

Følgende merknad utgår:
Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Endringer i takstbeløp fra 1. juli 2018:

​Økning honorar ​honorar ​refusjon ​egenandel
​A1a ​9 ​307 ​134 ​173
​A1c ​7 ​149 ​149 ​0
​A1d ​12 ​390 ​217 ​173
​A1f ​7 ​183 ​183 ​0
​A1g ​5 ​105 ​105 ​0
​A1h ​5 ​69 ​69 ​0
​A2a ​25 ​159 ​36 ​123
​A2b ​23 ​234 ​74 ​160
​A2c ​39 ​309 ​112 ​197
​A2e ​36 ​459 ​188 ​271
​A2f ​79 ​684 ​302 ​382
​A2g ​0 ​20 ​8 ​12
​A2k ​5 ​50 ​50 ​0
​A4 ​Ny takst 63​ ​63 ​0
​A8a ​10 ​260 ​97 ​163
​A8b ​5 ​109 ​50 ​59
​A9a ​15 ​201 ​78 ​123
​A9b ​5 ​96 ​57 ​39
​C33a ​5 ​255 ​255 ​0
​C34a ​3 ​73 ​18 ​55
​C34c ​4 ​133 ​36 ​97
​C34e ​6 ​196 ​58 ​138
​C34g ​3 ​37 ​13 ​24
​E50a ​15 ​325 ​325 ​0
​E50b ​15 ​325 ​325 ​0
​E51a ​6 ​131 ​131 ​0
​E51b ​11 ​221 ​221 ​0
​E51c ​11 ​221 ​221 ​0
​E52 ​8 ​148 ​148 ​0
​F1 ​10 ​134 ​134 ​0
​F22 ​4 ​71 ​71 ​0
​F23 ​4 ​71 ​71 ​0
​H2a ​75 ​921 ​921 ​0
​H2b ​375 ​883 ​883 ​0

Takstene A2a-f

Fra 1.oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og b: 
A3a: Behandling hos fysioterapeut 
A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF). 
Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i legetakster fra 1. juli 2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift med takster ved behandling hos lege og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2018:

 • For fastlegene blir nytt per capitatilskudd kr. 486,-
 • For avtalespesialistene vil nytt driftstilskudd for 2017/18 bli følgende:
  Klasse 1: kr. 914 880,-
  Klasse 2: kr. 1 063 080
  Klasse 3: kr. 1 362 600

Fondet økes med 3, 86 %. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble økt med 1.8 % av rammen.

De viktigste endringene i takster

 • Ny takst 1ad2 - prøvetaking for ekstern rekvirent, uten samtidig råd/veiledning. Honorar kr. 75 -. Med en egenandel på kr. 56,-
 • Presisering i takst 1be - taksten forutsettes at det gis råd/veiledning.
 • Presisering i takst 1f - taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner.
 • Presisering i takst 2ae - taksten kan kun kombineres med takstene 2dd og 2p.
 • Presisering av at møtetaksten - takst 14 og 14d, ikke kan kreves dersom møtet avlyses eller er initiert av NAV. Den kan heller ikke benyttes av legevakt.
 • Nye takster 109a og 109b – diabetestakster.

Forhandlingspartene

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2018

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning tilsvarende 3,44 prosent fra 1. juli 2018.

Det er opprettet særskilte takster for e-konsultasjon (utredning og behandling). Tilleggstakst for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk, takst 40b, kan fra og med 1.7. kreves sammen med takst 13. Taksten kunne fra før kreves sammen med takstene 11, 18 og 19.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre. 
Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2018 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (lovdata.no).

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester fra 1. januar 2018

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten.

Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som trer i kraft 1.1.2018. Dette gjelder:

Endringene er nærmere omtalt i rundskriv I– 7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra 1.1.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som følge av Stortingets vedtak om bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi og som følge av fastsettelse av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Endringer som følge av bortfall av krav til henvisning

Disse reglene er fjernet fra forskriften og gjelder ikke lenger fra 1.1.2018:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut

 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen.
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
 • Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for.

I forbindelse med krav til henvisning har begrepet «behandlingsserie» vært knyttet til 24 behandlinger, som er det antall behandlinger en henvisning gjelder for. Begrepet «behandlingsserie» er brukt i takstene A1a og A1d. Det er ikke endringer i disse takstene fra nyttår. Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Endringer som følge av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1.1.2018 og som følge av dette er det gjort følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi:

 • Definisjonen av manuellterapeut i stønadsforskriften § 1 er endret og flyttet til merknad A4.
 • Krav til å sende epikrise er regulert i ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 10, og § 2 femte ledd i stønadsforskriften utgår: «Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling».
 • § 10 første ledd er flyttet til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 21, andre ledd, og utgår i stønadsforskriften
  «Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.»
 • Unntaksbestemmelsen i § 10 andre ledd opphører 
  «Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.»

Presisering om ridefysioterapi

Bortfall av krav til henvisning gjelder ikke for ridefysioterapi. For å få bidrag til ridefysioterapi etter folketrygdloven § 5-22 må pasienten fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Spørsmålet om i hvilken grad bortfall av krav til henvisning for avtalefysioterapi skal få konsekvenser også for ridefysioterapi er under vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.

For mer informasjon om refusjon til helseaktører se helfo.no

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 01.07.2022 Se tidligere versjoner