Godkjenning av spesialister fra land utenfor EU/EØS

Har du gjennomført spesialistutdanning som lege eller tannlege helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits, må du søke godkjenning etter norske spesialistregler.

Før du søker om spesialistgodkjenning, må du ha autorisasjon til å arbeide som lege eller tannlege i Norge. Har du ikke det, kan du søke om autorisasjon her.

Søknad om spesialistgodkjenning

For søknaden som spesialistgodkjenning som lege fra 1. mars 2019 vil vi foreta en jevngodhetsvurdering opp mot den nye spesialistutdanning for leger

Søknadsskjema

Søknad om spesialistgodkjenning - utland (pdf)

Viktige vedlegg til søknaden

For å kunne foreta en jevngodhetsvurdering, må vi ha detaljerte opplysninger om tjenesten og den utenlandske utdanningen. Dette må du legge ved søknaden i PDF-format:

 • CV
 • Dokumentasjon på autorisasjon med fulle rettighet i land du har utdanning/tjeneste fra
 • Dokumentasjon på spesialistgodkjenning i utland.
 • Utfyllende attest for gjennomført tjeneste. Helsedirektoratet standardattest skal benyttes. Denne finner du under fanen Attester/skjema for den aktuelle spesialiteten
 • Detaljert curriculum fra spesialistutdanning hvor innhold og omfang i din utdanning fremkommer. Dokumentet må være attestert av utdanningsvirksomheten.
 • Dokumentasjon på gjennomførte kurs. Kurs må bekreftes med både kursbevis og kursprogram som viser kursets innhold og omfang.
 • Bekreftelse på betalt gebyr (4500 kroner)

Helsedirektoratets standardattest finnes på norsk og engelsk. Du er selv ansvarlig for å få oversatt nødvendige dokumentasjon gjennom autorisert translatør til et språk attestutsteder behersker. Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme PDF-fil som originaldokumentet.  

Søknad som spesialistgodkjenning som tannlege

Når det gjelder søknader for tannlegespesialister, så kan spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits kan søkes godkjent etter norske spesialistregler. Helsedirektoratet vil i slike saker foreta en jevngodhetsvurdering. Dette innebærer at spesialistutdanningen og eventuell senere erfaring som spesialist i utlandet vil bli vurdert opp mot norske krav. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivå av gjennomført utdanning opp mot de norske kravene i den aktuelle spesialitet. Helsedirektoratet vil på dette grunnlag vurdere om hele eller deler av den utenlandske utdanningen kan telle ved norsk spesialistgodkjenning.

Kravene og link til søknadsskjema i Altinn finner du her: spesialistgodkjenning som tannleger.

Fagområdelisens (lege)

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller til leger som har en spesialitet tilsvarende norsk spesialitet og som i tillegg besitter en kompetanse som det er mangel på. Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til stilling, arbeidssted og fagområde og gis kun for en begrenset periode. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke.

Forlengelse av fagområdelisens gis i utgangspunktet ikke. Lisensen gir ikke rett til å virke selvstendig som lege eller i kommunal legevakt.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon eller lisens, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Vilkårene for fagområdelisens:

 • Det må fremlegges kvalifikasjonsdokument som legespesialist fra utdanningslandet
 • Utdanningen som dokumenteres må ligge nær opp til de kravene som gjelder for den samme spesialiteten i Norge. Utdanningen skal vurderes opp mot gjeldende norske krav til spesialiteten, og det er søkeren som må innhente dokumentasjon på innholdet i sin utdanning fra utdanningslandet
 • Det må fremlegges dokumentasjon på yrkeserfaring i spesialiteten fra utdanningslandet og eventuelt fra andre land
 • Det må fremlegges en arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge
 • Det må fremgå i en uttalelse fra arbeidsgiveren at legen skal arbeide innenfor et område der det er stor mangel på personell
 • Lisens kan bare gis til leger som anses som skikket ut fra lisens art og omfang

Søknad skal sendes elektronisk via Altinn: 

Først publisert: 25.01.2015 Sist faglig oppdatert: 20.03.2019