Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - medisinsk mikrobiologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års tjeneste ved laboratorium for medisinsk mikrobiologi

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste ved relevant avdeling/seksjon

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. SIDEUTDANNING
1 års klinisk tjeneste ved infeksjonsmedisinsk avdeling/seksjon/post under ledelse av spesialist i infeksjonsmedisin

Søknad om spesialistgodkjenning skal vedlegges attestert sjekkliste.

Kursutdanning

Obligatorisk fra 1.1.2015.

200 timer, herav 140 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 • Antimikrobielle midler
 • Parasittologi
 • Sykehushygiene
 • Antibakterielle resistensmekanismer
 • Genteknologiske teknikker

Obligatoriske kurs avsluttes vanligvis med kursprøve som kreves bestått.

For å oppfyll kravet om minimum 200 timer, skal det suppleres med ca. 60 timer valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1.2a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 1.2b
Med tjeneste ved relevant avdeling/seksjon menes følgende kliniske spesialiteter:

Akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi med grenspesialiteter, hud- og veneriske sykdommer, indremedisin med grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, onkologi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi, revmatologi, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer.

Og følgende laboratoriespesialiteter:
Immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi og patologi.


MERKNAD TIL PUNKT 2

Dersom tjenesten under punkt 1 i sin helhet, eventuelt inkludert inntil 1 år mikrobiologisk relatert forskning, er utført ved laboratorium for medisinsk mikrobiologi, kan kravet under punkt 2 erstattes av 1 års klinisk tjeneste som spesifisert under kliniske spesialiteter i merknad til punkt 1.b, eller 1 års tjeneste i allmennmedisin.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for medisinsk mikrobiologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for medisinsk mikrobiologi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08..08.2020 Sist faglig oppdatert: 30.06.2021