Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - fysikalsk medisin og rehabilitering

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Det er gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav, eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode til og med 31.12.2022.

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering, herav minst 1 år ved sengeavdeling.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste innen habilitering

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. Annen obligatorisk tjeneste
1 års tjeneste i minst én relevant spesialitet, minst 6 måneders tjeneste i hver.

Søknad om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering kreves vedlagt attestert sjekkliste over gjennomførte prosedyrer.

Kursutdanning gjeldende til og med 31.12.2022

180 timer kurs innenfor minst 5 av følgende kurs:

 • Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader (24 timer)
 • Psykosomatikk (24 timer)
 • Trygdemedisin (24 timer)
 • Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering (12 timer)
 • Biomekanikk/tekniske hjelpemidler/ortopediske hjelpemidler/motorkjøretøy (20 timer)
 • Rehabilitering av pasienter med hodeskade og hjerneslag (24 timer)
 • Muskelskjelettlidelser (30 timer)

De eventuelle 2 kurs man ikke gjennomfører, må erstattes med spesifikk tjeneste hvor det er dokumentert at kunnskapene er tilegnet. Ytterligere kurs for å fylle opp totalvolumet kan gjennomføres blant godkjente kurs i spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kurskrav obligatorisk fra 01.01.2023

192 timer innenfor minst 6 av følgende kurs:

 • Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader (24 timer)
 • Psykosomatikk (24 timer)
 • Trygdemedisin (24 timer)
 • Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering (12 timer)
 • Biomekanikk/ tekniske hjelpemidler/ortopediske hjelpemidler/motorkjøretøy (20 timer)
 • Rehabilitering av pasienter med hodeskade og hjerneslag (24 timer)
 • Muskel- og skjelettlidelser - diagnostikk og behandling, inklusive innføring i muskel- og skjelettradiologi (24 timer)
 • Diagnostikk og behandling av nakke, brystrygg, korsrygg og bekken, samt radiologi av colurnna (18 timer)

De eventuelle 2 kurs man ikke gjennomfører, må erstattes med spesifikk tjeneste. Det må dokumenteres at kunnskap er ervervet, og at de aktuelle læringsmålene er oppfylt. De resterende kurstimer gjennomføres ved deltagelse på valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 2

Med relevant spesialitet menes akutt- og mottaksmedisin, generell kirurgi (med grenspesialitetene), ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, indremedisin (med grenspesialitetene), revmatologi, nevrologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, radiologi, anestesiologi og fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for fysikalsk medisin og rehabilitering (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for fysikalsk medisin og rehabilitering (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 02.06.2022