Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrering og godkjenning av utdanningsvirksomheter

I ny spesialistutdanning må alle virksomheter (helseforetak, kommuner private/ideelle og andre) som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet.

Helsedirektoratet har mottatt ca. 1000 søknader om godkjenning og registrering. Søknadsbehandlingen er tidkrevende og vil pågå utover i 2021.

Virksomheter som søkte om godkjenning før 1. mars 2019 har en midlertidig godkjenning som utdanningsvirksomhet mens Helsedirektoratet behandler søknaden. Det samme gjelder virksomheter som søkte om registrering før 1. juni 2019.

Virksomheter med midlertidig godkjenning eller registrering kan ansette LIS i ny ordning. Det forutsetter at spesialistforskriftens krav og forpliktelser følges (se rundskrivet til forskriften).

Godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter

Se oversikt over godkjente og registrerte utdanningvirksomheter

Oversikt over innsendte søknader

Arbeidet med søknader om godkjenning og registrering som utdanningsvirksomheter pågår og dere vil bli kontaktet hvis det er spørsmål til søknaden eller behov for supplerende opplysninger.

Oversikt over utdanningsvirksomheter som har sendt inn søknad om godkjenning per 1. mars 2019 (PDF)

Utdanningsvirksomheter innenfor ASA-spesialitetene som har sendt inn søknad om registrering innen 1. juni 2019 vil få registreringsdato 1. mars 2019.

Oversikt over utdanningsvirksomheter som har sendt inn søknad om registrering (PDF)

Registrering og godkjenning

En registrert utdanningsvirksomhet kan være en kommune, annen offentlig virksomhet eller en privat virksomhet som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin, jf. spesialistforskriften § 19 

En godkjent utdanningsvirksomhet er helseforetak, private sykehus, private rusinstitusjoner, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter, jf. spesialistforskriften § 19.

Godkjenning som utdanningsinstitusjon i gammel ordning opphørte 1. mars 2019.

Registrering

For å kunne tilby spesialistutdanning i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, må virksomheten være registrert som utdanningsvirksomhet.

Søknader om registrering som sendes Helsedirektoratet innen 1. juni 2019, vil få registreringsdato 1. mars.

Søknad om registrering skal sendes digitalt via Altinn:

Skjema for registrering som utdanningsvirksomhet

Brukerveiledning til skjema for registrering som utdanningsvirksomhet (PDF)

Har du behov for å ta ut søknaden på papir som hjelp til forberedelsene, kan du gjøre det her: Skjema for registrering som utdanningsvirksomhet (PDF)

Registrering av utdanningsvirksomhet skal knyttes til spesialitetene virksomheten skal legge til rette for. Det skal legges ved en plan for spesialistutdanningen. Krav til innholdet i planen står i spesialistforskriften § 23 d)

For å følge opp registrerte utdanningsvirksomheter har Helsedirektoratet blant annet behov for informasjon om hvilke læringsmål som skal oppnås ved de ulike læringsarenaene. Denne informasjonen blir forespurt i søknadsskjemaet for registrering.

Kriterier for å bli registrert som utdanningsvirksomhet er beskrevet i spesialistforskriften §§ 21, 23 og 25.

Registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin:

En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Registrering som utdanningsvirksomhet i arbeidsmedisin:

En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune eller en annen offentlig virksomhet eller en privat virksomhet som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanningen i spesialiteten arbeidsmedisin.

For at en bedriftshelsetjeneste skal kunne registrere seg som utdanningsvirksomhet for spesialiteten arbeidsmedisin, må bedriftshelsetjenesten være godkjent av Arbeidstilsynet, jf. forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område Kapittel 2.

Registrering som utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin:

En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune eller en annen offentlig virksomhet eller en privat virksomhet som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanningen i spesialiteten samfunnsmedisin.

Godkjenning

Godkjenning som utdanningsinstitusjon etter tidligere spesialistforskrift opphørte 1. mars 2019.

Virksomheter som har søkt om godkjenning før 1. mars 2019, regnes som godkjente utdanningsvirksomheter frem til søknaden er ferdig behandlet.

For å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter, må det søkes om godkjenning som utdanningsvirksomhet. Dette gjelder også de som har godkjenning som utdanningsinstitusjon i gammel spesialistordning. Søknadsfristen var 1. mars 2019 for å få midlertidig godkjenning i saksbehandlingstiden.

Søknader som mottas etter 1. mars blir behandlet fortløpende, eventuell godkjenning vil gjelde fra vedtaksdato.

Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet skal sendes digitalt via Altinn:

Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet

På Altinn finner du hjelp med skjema og nyttig informasjon om de ulike funksjonene i skjema.

Har du behov for å ta ut søknaden på papir som hjelp til forberedelsene, kan du gjøre det her: Søknad om godkjenning av utdanningsvirksomhet (PDF)

I søknaden skal det legges frem en utdanningsplan for hver spesialitet. Planen skal bl.a. inneholde hvilke læringsmål virksomheten selv kan tilby, hvilke læringsarenaer som skal benyttes, hvordan veiledning og supervisjon skal ivaretas og hvilke andre virksomheter man har inngått avtaler med.

Til søknadsbehandlingen trenger Helsedirektoratet informasjon om hvilke læringsmål som skal oppnås ved de ulike læringsarenaene. Denne informasjonen hentes fra Kompetanseportalen (Dossier). Det er viktig at en komplett utdanningsplan med læringsmål koblet mot læringsaktiviteter og læringsarena er lagt inn i Kompetanseportalen senest 30. august 2019.

Kriterier for å bli godkjent som utdanningsvirksomhet er beskrevet i spesialistforskriften §§ 20, 22, 24 og 25.

Spørsmål om godkjenning og registrering av utdanningsvirksomheter kan sendes til godkjenning@helsedir.no.

Spørsmål og svar til søknadsskjema

Hvordan legge ved avtaler/vedlegg i søknadsskjema for godkjenning som utdanningsvirksomhet?
Avtaler og vedlegg laster du opp ved å klikke på fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" når du er inne på hovedskjemaet i Altinn. Klikk på fanen "Hovedskjema" når du er ferdig med å laste opp vedlegg for å gå tilbake til skjemaet.
Du kommer alltid til førstesiden av skjemaet når du klikker på fanen, så det kan være lurt å laste opp alle vedlegg først før du begynner å knytte vedlegg opp mot læringsarena på side 3 i hovedskjema.

Hvordan få tilgang til skjema?
Du logger deg inn på Altinn med ditt eget fødselsnummer. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» for din organisasjon. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kan flere jobbe på skjema samtidig?
Flere i organisasjonen kan jobbe på flere søknader/spesialiteter samtidig og det er en risiko for at en bruker kan overskrive det en annen legger inn dersom de er inne på et skjema samtidig. Det er derfor lurt å ha rutiner for dette.

Finnes det en Word-versjon av skjema?
Det finnes ingen Word-versjon av skjema, men du kan å klippe og lime fra pdf versjonen inn i Word dersom du trenger dette som kladd e.l.

Er det mulig å gjøre endringer i søknadsskjema etter det er sendt i Altinn?
Søknadsskjemaet kan ikke redigeres etter det er sendt inn.

Avtaler med andre virksomheter

En vesentlig del av utdanningen i den enkelte spesialiteten skal kunne oppnås i den godkjente utdanningsvirksomheten. Dersom det er læringsmål som virksomheten selv ikke kan tilby, må det inngås avtaler med annen virksomhet som kan tilby disse læringsmålene. Kopi av avtalen må vedlegges når virksomheten sender søknad om godkjenning/registering. 

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 23.06.2020