Om spesialistutdanningen

Fakta om spesialistutdanningen som startet 1. mars 2017 for LIS1 og 1. mars 2019 for LIS2 og LIS3.

Endringer i spesialistforskriften

Spesialistforskriften, vedlegg 2, er revidert med nye kliniske læringsmål for del 1, som er gjeldende fra 1. mars 2020. Se endringsforskriften på lovdata.no

Prosedyre ved innspill om endringer

Dersom det foreligger innspill om endringer i læringsmål eller anbefalte læringsaktiviteter i en spesialitet skal disse sendes til det Regionale utdanningssenteret (RegUt) som er fagkontakt for den aktuelle spesialiteten.

Oversikt over ansvarsfordeling mellom utdanningssentrene finnes her.

Det Regionale utdanningssenteret vil vurdere innspillene og eventuelt gjennomføre en regional eller nasjonal utredningsprosess før innspillene eventuelt sendes til Helsedirektoratet for videre behandling.

Alternativt kan innspill til endringer sendes til Legeforeningens sekretariat som koordinerer innspillene før de eventuelt sendes til Helsedirektoratet.

Om ny spesialistutdanning

 • Del 1 (LIS1) er felles for alle, og erstatter dagens turnusordning. Den utgjøres av 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Del 2 (LIS2) er felles læringsmål for de tidligere grenspesialitetene innen henholdsvis kirurgi og indremedisin
 • Del 3 (LIS3) er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har LIS2 går direkte fra LIS1 til LIS3.
 • Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess.
 • Læringsmålene er forskriftsfestet i vedlegg II i spesialistforskriften (lovdata.no). Det er forskriftsfestet ca. 4900 læringsmål.
 • I tillegg til fagspesifikke læringsmål innføres det læringsmål innen utøvelse av legerollen, som vil være gjeldende for alle spesialiteter. Disse temaene strekker seg over hele utdanningsløpet. Disse felles kompetansemålene omhandler temaer innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering.
 • Utdanningsvirksomheten har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål.  
 • De regionale helseforetakene har ansvar for at det utvikles og gjennomføres læringsaktiviteter. For å sikre en nasjonal utdanning kan Helsedirektoratet anbefale normerende, nasjonale læringsaktiviteter som alle LIS skal gjennomføre.
 • Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. 
 • Forskriften stiller tydelige krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og krav til veilederkompetanse.
 • Helsedirektoratet skal følge med på kvalitet og helhet i utdanningen.

Rapporter og ytterligere informasjon

Rapporter

Først publisert: 09.01.2019