Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Koronavirus – konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering og etterutdanning av spesialister i allmennmedisin

Situasjonen koronaviruset har skapt påvirker også spesialistutdanningen. Det er derfor iverksatt tiltak for leger som er i spesialisering og for spesialister i allmennmedisin som skal fornye sin tilleggstakstperiode.

Utsatte aktiviteter i spesialistutdanningen for leger.

Både de regionale utdanningssentrene og fylkesmannen har utsatt alle sine kursaktiviteter i spesialistutdanningen. Dette vil påvirke spesialistutdanningen for leger. Helsedirektoratet vurderer kontinuerlig hvordan gjennomføringen av spesialistutdanningen påvirkes og har allerede gjennomført flere midlertidige regelverksendringer. Informasjon om endringer publiseres på denne nettsiden.

Ny spesialistutdanning

I ny spesialistutdanning er det oppnådd kompetanse formulert i læringsmål som er avgjørende for å bli godkjent spesialist eller ferdig med spesialistutdanningens del 1, ikke deltagelse på kurs eller andre læringsaktiviteter i seg selv. Anbefalte læringsaktiviteter (prosedyrer, kurs) kan fravikes og erstattes med andre aktiviteter som kan bidra til oppnåelse av læringsmål. Det er mye verdifull læring i en krisesituasjon. Oppgaver knyttet til blant annet akuttberedskap, vil gi betydelig kompetanse for LIS. Ny spesialistutdanning er mer fleksibel enn gammel ordning og gir gode muligheter for å oppnå læringsmål, selv om krisen skulle vedvare.

Gammel ordning for spesialistutdanning

I gammel ordning er reglene detaljerte og gir mindre rom for valg og variasjon av kurs og prosedyrer. En vedvarende krisesituasjon kan dermed føre til utfordringer med å få gjennomført kurs og prosedyrer i gammel ordning innen normert tid.

For allmennmedisin er derfor begrensningen i antall nettkurs, og poeng fra nettkurs, midlertidig opphevet. Leger som søker om spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller rett til forlengelse av tilleggstakst i tidsrommet 17. april 2020 til 1. juli 2021, kan benytte nettkurs ubegrenset i denne perioden. Dette gjelder også leger som har en søknad til behandling per 17. april 2020,
Utfyllende bestemmelser for allmennmedisin er oppdatert.

For spesialiteter som har en overgangsordning i regelverket for gammel ordning har vi forlenget denne med ett år. Spesialitetene det gjelder er:

  • Fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Gatroenterologisk kirurgi
  • Klinisk farmakologi
  • Nukleærmedisin
  • Ortopedisk kirurgi
  • Øre-nese-halssykdommer

For å se endringene, gå til spesialistutdanning for leger og se under gammelt regelverk på siden til den enkelte spesialitet.

Konvertering fra gammel ordning til ny spesialistutdanning

Overgangsbestemmelsene i spesialistforskriften § 37 (rundskrivet til forskriften) gir mulighet for å konvertere til ny spesialistutdanning frem til 1. mars 2022. Ny spesialistutdanning baserer seg på oppnåelse av læringsmål gjennom læringsaktiviteter.

Det er ingen sluttdato for når du kan søke om godkjenning etter gammel ordning, bortsett fra for spesialistutdanningene i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin, som har frist 1. mars 2025.

Utvidelse av perioden for rett til tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin

For å sikre stabiliteten av driftsgrunnlaget til fastleger og leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, vil Helsedirektoratet forlenge etterutdanningsperioden for spesialister i allmennmedisin. Dette gjelder spesialister som har frist for å søke om forlengelse av tilleggstakst i perioden 1.mars 2020 til 1. juli 2021. Dette gjør vi fordi smittefare og avlyste kurs hindrer spesialister i allmennmedisin i å gjennomføre aktiviteter i etterutdanningen. Tilleggstaksten vil forlenges med 365 dager fra eksisterende slutt-dato på tilleggstaksten eller til slutt-dato på godkjenning som lege hvis den kommer først.

Helsedirektoratet har oppdatert de aktuelle oppføringene i Helsepersonellregisteret.

Fraværsregler for LIS1

Fraværsregler for LIS1 er endret som følge av Covid-19 utbruddet. LIS1 behøver ikke å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del ved fravær som skyldes Covid-19. 

Dersom alle læringsmål i del 1 er oppnådd kan du gå over i del 2/3 selv om du har fravær som overskrider 12 dager i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i kommunehelsetjenesten. Fraværet må ha sammenheng med Covid 19 utbruddet.

Kravet til den samlede utdanningstiden er fortsatt minimum 6,5 år. Endringen innebærer at en større andel av tjenestetiden kan gjennomføres i utdanningens del 2/3.

Endringene som er gjort fremgår av forskrift om endring av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 24. mars 2020.

Veiledning for leger i spesialisering

I spesialistforskriften (rundskrivet til forskriften) stilles det krav om at den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifisert lege. Det er utdanningsvirksomheten som skal legge til rette for at legen får tilstrekkelig veiledning, og å oppnevne en individuell veileder. Hvis det er vanskelig for LIS og veileder å møtes for å gjennomføre veiledning, kan det tas i bruk digitale verktøy for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av LIS.

Autorisasjon, spesialistgodkjenning og lisenser

Søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning har høy prioritet. Legestudenter og vikarer vil få tildelt lisens raskt.

Arbeid ved kommunal legevakt

Kravet om gjennomført kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell trer ikke i kraft før 1. mai 2021. Eventuelle tiltak vurderes senere. 

Først publisert: 17.17.03.2020 Sist faglig oppdatert: 24.04.2020 Se tidligere versjoner