Ansettelseskrav, overgangsregler, ferie og fravær, rapporter - LIS

Hvem kan ansettes i stilling som lege i spesialisering (LIS)?

For ansettelse i LIS-stilling gjelder følgende regler:

 • Leger med norsk autorisasjon som er utdannet i Norge eller i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, må først ha gjennomført turnus eller LIS1 før de kan gå videre i spesialiseringsløpet. LIS1 utgjør første del av spesialistutdanningen i ny ordning.
 • Leger med norsk autorisasjon som er utdannet i et annet EU/EØS-land eller Sveits, kan frem til 1. mars 2019 starte som LIS uten å ha gjennomført norsk turnus eller LIS1. Unntaket gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Leger som starter i spesialisering etter 1. mars 2019, må gjennomføre LIS1.
 • Arbeidsgiver skal forsikre seg om at alle læringsmål i LIS1 er oppnådd før ansettelse i del 2/3. Dette dokumenteres inntil videre med rapport fra kompetanseportalen og bekreftelse på gjennomført tjenestetid (PDF). Veiledning for uttak av rapport fra kompetanseportalen (PDF).

Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste som er gjennomført i utlandet, kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av LIS1 i Norge. Legen kan sende søknad om godkjenning av læringsmål i utdanningens første del til Helsedirektoratet. 
Les mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Overgangsregler for leger i turnus

Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Leger med godkjent turnus skal ikke gjennomføre LIS1. Les mer om overgangsregler for leger i turnus.

Overgangsregler for leger i spesialistutdanning

Overgangsreglene gjelder for leger som er under spesialisering etter gammelt regelverk (spesialistgodkjenningsforskriften) per 1. mars 2019 og skal bidra til å sikre en smidig overgang mellom gammel og ny spesialistutdanning.

 • Med "under spesialisering" menes at legen har tiltrådt tjeneste eller stillingen, inngått avtale om tjeneste eller ansettelse eller fått tilbud om ansettelse. Stillingen må være tellende til spesialistløpet i gammel ordning. Dette vil si stilling som LIS, fastlege, sykehjemslege/KAD-lege. Videre må stillingen være minst 50 % i minst 3 måneder. 
 • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av utdanning i Norge eller land utenfor EU/EØS eller Sveits må ha gjennomført norsk turnus/LIS1 i Norge for å kunne starte spesialisering.
 • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land eller Sveits er unntatt fra kravet til norsk turnus/LIS1 fram til 1. mars 2019. Dette gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Startes spesialiseringen etter 1. mars 2019 er det krav til LIS1.

Overgang fra gammel til ny utdanning

 • Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning.  Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for dette innen 1. mars 2022. 
 • For leger som er i permisjon eller som har annet fravær fra tjenesten 1. mars 2022 er fristen 6 måneder etter at legen er tilbake i tjenesten.

Sykehusspesialitetene

 • Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift (forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger).
 • Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin

 • Leger har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen og søke om spesialistgodkjenning etter gammelt regelverk, dersom de startet spesialistutdanningen etter tidligere ordning og søker om spesialistgodkjenning innen 1. mars 2025.

Alle leger som starter spesialistutdanning fra 1. mars 2019 må først gjennomføre og oppnå alle læringsmålene i LIS1 før de kan fortsette spesialiseringen i stillinger for LIS2/LIS3.

Ferie, fravær og tjenestetid

Ferie, fravær og tjenestetid for leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Fraværsgrensen for leger som gjennomfører LIS1 ble utvidet 21. juni 2019. De nye fraværsreglene gjelder for alle leger som gjennomfører spesialistutdanningen etter den nye ordningen.

Følgende anses som fravær:

 • Sykdom, lovfestet og tariffestet permisjon og annet fravær
 • Uttak av overført ferie eller forskuddsferie

Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter er ikke fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er:

 • tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten
 • seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Resttjeneste for leger i LIS1

Ved fravær utover den vedtatte fraværsgrensen, må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste.

LIS har krav på å få fullført utdanningen hos samme arbeidsgiver når legen har hatt lovfestet eller tariffestet permisjon eller fravær.

LIS som har hatt fravær av andre grunner, eller som ikke har fått oppfylt alle læringsmål på normert tid, må søke restplass via stillingsportalen for LIS1.

Ferie og fravær for leger i spesialisering del 2/3 (LIS2/3)

Det maksimale tillatte fraværet i LIS2/3 er:

 • 10% av utdanningstiden (minimumstiden)

Ved fravær utover det tillatte, skal fraværet trekkes fra tjenestetiden. Utdanningstiden må da forlenges tilsvarende.

Beregning av samlet utdanningstid

Samlet utdanningstid er seks og et halvt år. Dersom LIS har hatt tjeneste på deltid under utdanningen, skal tellende tjenestetid/utdanningstiden forkortes tilsvarende.

Rapporter

Først publisert: 13.11.2019