Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - arbeidsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

5 års tjeneste i arbeidsmedisin. Herav minst 1 år som bedriftslege og minst 1 år ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin.

Den øvrige tjenestedelen skal skje ved arbeid som bedriftslege eller ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin. Annen arbeidsmedisinsk tjeneste kan på visse vilkår telle for en del av denne tiden, for detaljer vises til «Målbeskrivelse for arbeidsmedisin». 

1.2 Annen relevant tjeneste

Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter/fagområder

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


VEILEDET UTDANNINGSPROGRAM

I løpet av hovedutdanningen skal kandidaten gjennomgå et 2-årig veiledet utdanningsprogram.

Kursutdanning

300 kurstimer innen arbeidsmedisin, etter sentralstyrets nærmere bestemmelser.

Herav inngår følgende krav:

 • Juss for arbeidsmedisinere (30 timer)
 • Ledelse, organisasjonsutvikling og administrasjon for arbeidsmedisinere (30 timer)
 • Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin (40 timer)
 • Miljømedisin (35 timer)
 • Arbeidsrelaterte muskel/skjelettplager (20 timer)
 • Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet (20 timer)
 • Psykosomatikk (5 timer)
 • Toksikologi for arbeidsmedisinere (20 timer)
 • Arbeidsbetingede lungesykdommer (15 timer)
 • Arbeidsbetingede hudsykdommer (15 timer)
 • Arbeidsbetingede nevrologiske sykdommer (15 timer)

Valgfrie kurs:

55 timer med spesifikt arbeidsmedisinsk innhold. Kursene skal være forhåndsgodkjent av Den norske lægeforening og være fordelt på minst 4 emneområder og må være på minst 6 timer.

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Merknader

MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL TJENESTE I RELEVANTE SPESIALITETER/FAGOMRÅDER

Med tjeneste i relevante spesialiteter/fagområder menes akutt- og mottaksmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, hud- og veneriske sykdommer, nevrologi, psykiatri, generell indremedisin, lungesykdommer, andre indremedisinske grenspesialiteter etter forhåndsgodkjenning, miljømedisinsk tjeneste etter forhåndsgodkjenning.

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for arbeidsmedisin (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for arbeidsmedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 30.06.2021