Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning og etterutdanning - allmennmedisin

På grunn av dagens fastlegesituasjon forlenges unntaket fra maks antall poeng fra nettkurs som ble innført i forbindelse med koronapandemien til 31.12.2023. Se under kurs i utfyllende bestemmelser for mer informasjon.

Regler for spesialistutdanning i allmennmedisin (videreutdanning)

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Det er gjort endringer i reglene for godkjenning fra 1. mars 2017. Dette medfører at det nå gis spesialistgodkjenning til sluttdato av autorisasjonsperioden.
Etterutdanningsprogrammet må fortsatt gjennomføres for å opprettholde retten til tilleggstakst for spesialist i allmennmedisin. Reglene for forlengelse av retten til tilleggstakst finner du lenger ned på siden.

Videreutdanning

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Allmennmedisinsk tjeneste

 • Det kreves 4 år med allmennmedisinsk tjeneste. Deler av dette kan erstattes av punkt 1.2 og 1.3.
 • Minst halvparten (18,75 timer) av ukentlig arbeidstid skal være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis - privat eller offentlig.
 • Utdanningen må, uansett kombinasjoner av tjeneste, inneholde minst 2 årsverk åpen, uselektert allmennpraksis.

1.2 Andre allmennmedisinske arbeidsområder i kombinasjon ved allmennmedisinsk tjeneste

Den delen av ukentlig arbeidstid som ikke er i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis kan være innen andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader).

1.3 Annen relevant tellende tjeneste

Det gjøres følgende unntak:

 • Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste.
 • Inntil 2 års allmennmedisinsk tjeneste kan utgjøres av tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller i sykehjem.

Deltidspraksis

Deltidspraksis godkjennes ned til halv tid med tilsvarende redusert verdi.

Deltidspraksis kan foruten den kurative virksomhet i åpen uselektert praksis inneholde andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader) med opptil 4,75 timer per uke fordelt på maksimalt 2 områder.

Forholdstall for antall timer i kurativ virksomhet/andre allmennmedisinske arbeidsområder per uke er som følger: 14+4,75 = 18,75 osv. All virksomhet fra 23 timer og oppover må inneholde minst 18,75 timer åpen kurativ virksomhet per uke.

1.4 Legevakt

Det kreves gjennomført 40 legevakter.

Man kan bare få meritt for en vakt per døgn. Legevakt skal gjennomføres utenom kontorenes vanlige åpningstid og ha en varighet på minst 6 timer. Det påhviler utdanningskandidaten å føre oversikt over vakter og få disse dokumentert av kommunelege I eller tilsvarende (se ** under Merknader).

2. INSTITUSJONSHELSETJENESTE

1 års tjeneste ved klinisk sykehusavdeling eller ved poliklinikk.

Tjeneste innen habilitering kan godkjennes tilsvarende sykehustjeneste.

3. SPESIFIKT UTDANNINGSPROGRAM

Videreutdanningen skal være ledsaget av et 2-årig spesifikt utdanningsprogram (legeforeningen.no) hvorav minimum 1 år skal skje parallelt med tjenesten i åpen, uselektert praksis (hel- eller deltidsstilling). For de som har startet i veiledningsgruppe etter 1. januar 1994 stilles det krav om at det er gjennomført program for «Læring av praktiske ferdigheter og prosedyrer ved spesialistutdanningen i allmennmedisin». Attestasjonsskjema over de praktiske ferdigheter som er gjennomgått skal legges ved søknaden. Skjemaet skal attesteres av minst 4 kolleger. 

4. ØVRIGE UTDANNINGSAKTIVITETER

400 poeng etter autorisasjon som fordeler seg slik:

250 poeng innen obligatoriske områder

4 obligatoriske grunnkurs

 • Grunnkurs A, EU-kurs 1, Allmennmedisin
 • Grunnkurs B, EU-kurs 2, Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter
 • Grunnkurs C, Forebyggende medisin
 • Grunnkurs D, Forskning i allmennmedisin

Tilsammen minimum 130 poeng (120 poeng hvis du har gammel kurspakke)

Ved søknad om spesialistgodkjenning er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Kurs

Denne del av kursutdanningen skal dekke spesifikke områder av medisinen. Kursene må ha en varighet på minimum 15 poeng/timer, og maksimum 30 poeng/timer godkjennes innen hvert fagområde. Ett av emnekursene skal være emnekurs i akuttmedisin.

Tilsammen minimum 100 poeng emnekurs (110 poeng hvis du har gammel kurspakke)

Praksisbesøk

Praksisbesøk - 2 besøk à 1 dag + rapport = 20 poeng. (Ett mottak av og ett besøk til allmennpraktiserende kollega).

Tilsammen minimum 20 poeng

Valgfritt 150 poeng i følgende aktiviteter

 • Kurs - inntil 100 poeng
 • Praksisbesøk à 1 dag (1 besøk = 10 poeng) - inntil 80 poeng
 • Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - inntil 130 poeng
 • Dagsbesøk - poliklinikk/spesialist (7 poeng/dag) - inntil 70 poeng
 • Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag) - inntil 90 poeng
 • Felleskonsultasjon m/egen pasient sammen med spesialist i 2. linjetjenesten (1 poeng/konsultasjon) - inntil 50 poeng
 • Åpen møteserie på sykehus eller lokalt - inntil 80 poeng
 • Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning av lege i spesialiseringens første del/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (inntil 100 poeng).
 • Originalforelesning for leger/medisinstudenter (4 poeng/forelesn. à 20-45 min.) + present. av abstract eller poster på kongresser (førsteforfatter) (20 poeng) - inntil 40 poeng
 • Sensorvirksomhet for medisinstudenter (1 poeng/45 min) - inntil 60 poeng
 • Vitenskapelig tidsskriftartikkel - inntil 50 poeng
 • Allmennmedisinsk doktoravhandling - inntil 150 poeng *(1)
 • Veiledet allmennmedisinsk forskning (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans (1 poeng/time) - inntil 20 poeng
 • Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Allmennmedisinsk prosjektarbeid - inntil 100 poeng
 • Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd/perinatalkomite (1 poeng/time a 60 min) - inntil 60 poeng
 • Tjeneste i fulltidsstilling ved ulike helserelaterte institusjoner som bruker leger som konsulenter - inntil 50 poeng
 • Arbeid som praksiskonsulent (2 poeng per arbeidsdag) - inntil 120 poeng
 • Tverrfaglig kvalitetsforbedringsgruppe/gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt ved legekontor - inntil 20 poeng

*(1) Norsk medisinsk doktorgrad kan enten telle som 1 år av hovedutdanningen eller gi 150 poeng under valgfrie aktiviteter.

Informasjon om og påmelding til 2-årig utdanningsprogram (legeforeningen.no)

Regler for forlengelse av retten til tilleggstakst (etterutdanning)

For søknad om forlengelse av tilleggstakst benyttes samme søknadsskjema (altinn.no) som spesialistgodkjenning. Følg lenken til søknadsskjemaet og velg Lege -> Forlengelse av tilleggstaksperiode (etterutdanning).

Forlengelse av tilleggstakstperiode hvert 5. år

a) Hvis tilleggstakstperioden er påbegynt etter fylte 60 år så halveres kravene til obligatoriske og valgfrie poeng. Av dette følger at legen vil ha fylt 65 år på tidspunktet for søknad om forlengelse av tilleggstakstperiode.*

*Det som er avgjørende er at du har fylt 60 år før den siste tilleggstaksperioden ble påbegynt.

b) Perioden kan etter søknad forlenges inntil ett år.
Kriterier for utsettelse av frist for gjennomføring av etterutdanning (PDF)
Søknadsskjema for utsettelse av 5-årsperioden for etterutdanning (DOC)

Tilleggstakstperioden for spesialister i allmennmedisin ble forlenget på grunn av covid-19.
Alle som hadde en løpende tilleggstakstperiode per 1. mars 2020 fikk perioden forlenget med to år fra sluttdato i inneværende periode. Alle som hadde en løpende tilleggstakstperiode per 1. mars 2021 fikk en forlengelse på ett år fra sluttdato i inneværende periode. Forlengelsen ble automatisk registrert i Helsepersonellregisteret. 

1. HOVEDUTDANNING
​1.1 Allmennmedisinsk tjeneste

​1 års allmennmedisinsk tjeneste i åpen uselektert kurativ praksis gjennomsnittlig i 5-årsperioden.

a. Heltidsstilling teller ned til 1 måned.

b. I tjeneste under halv tid ned til minimum 1/5 stilling teller bare kurativ allmennmedisinsk praksis.

1.2 Andre allmennmedisinske arbeidsområder i kombinasjon ved allmennmedisinsk tjeneste

Tjeneste innen andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader) teller bare i kombinasjon med kurativ allmennmedisin ned til halvtidsstilling.

Unntak:

1.3 Annen relevant tellende tjeneste
Tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold og sykehjem
Inntil 6 måneder av tjenesten kan utgjøres av fulltidsstilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller i sykehjem. Ved stilling ned til 50 % forlenges tjenestetiden tilsvarende.  De resterende 6 måneder må være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis enten i fulltidsstilling eller deltidsstilling ned til 50 % med tilsvarende forlenget tjenestetid.

eller

1.4 Legevakt

Inntil 2 måneder kan utgjøres av legevaktarbeid.

Beregning av arbeidstid følger den til enhver tid gjeldende omregningstabell for vaktklasseberegning. Slik vakttjeneste må attesteres av kommunelege I vaktkommunen (se ** under Merknader).

 
2. ØVRIGE UTDANNINGSAKTIVITETER

300 poeng som fordeler seg slik (1 kurstime = 45 min. = 1 poeng):

Obligatorisk 140 poeng

Kurs - 100 poeng fordelt på minimum 6 fagområder: Herav minst 5 ulike kliniske emnekurs* à min 15 poeng hvorav ett klinisk emnekurs i akuttmedisin - 75 poeng

Andre kurs à minimum 6 poeng - 25 poeng

Praksisbesøk - 2 besøk à 1 dag + rapport - 20 poeng

Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - 20 poeng

Valgfritt 160 poeng

 • Kurs - inntil 100 poeng
 • Praksisbesøk à 1 dag (1 besøk = 10 poeng) - inntil 80 poeng
 • Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - inntil 130 poeng
 • Dagsbesøk - poliklinikk/spesialist (7 poeng/dag) - inntil 70 poeng
 • Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag) - inntil 90 poeng
 • Ordinær sykehustjeneste (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Felleskonsultasjon m/egen pasient sammen med spesialist i 2. linjetjenesten (1 poeng/konsultasjon) - inntil 50 poeng
 • Åpen møteserie på sykehus eller lokalt - inntil 80 poeng
 • Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning av lege i spesialiseringens første del/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (inntil 100 poeng). Veiledning av allmennlege i spesialiseringens tredje del (inntil 160 poeng).
 • Veiledningsvirksomhet (1 poeng/time) - inntil 160 poeng
 • Praktiske ferdigheter - minimum 10 stk (skal attesteres av minimum 2 forskjellige kolleger - 1 poeng/ferdighet) - inntil 30 poeng
 • Originalforelesning for leger/medisinstudenter (4 poeng/forelesn. à 20-45 min.) + present. av abstract eller poster på kongresser (førsteforfatter) (20 poeng) - inntil 40 poeng
 • Sensorvirksomhet for medisinstudenter (1 poeng/45 min.) - inntil 60 poeng
 • Vitenskapelig tidsskriftartikkel - inntil 50 poeng
 • Allmennmedisinsk doktoravhandling - inntil 150 poeng
 • Veiledet allmennmedisinsk forskning (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans (1 poeng/time) - inntil 20 poeng
 • Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Allmennmedisinsk prosjektarbeid - inntil 100 poeng
 • Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd/perinatalkomite (1 poeng/time a 60 min) - inntil 60 poeng
 • Tjeneste i fulltidsstilling ved ulike helserelaterte institusjoner som bruker leger som konsulenter - inntil 50 poeng
 • Arbeid som praksiskonsulent (2 poeng per arbeidsdag) - inntil 120 poeng
 • Tverrfaglig kvalitetsforbedringsgruppe/gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt ved legekontor - inntil 20 poeng 

*Med ulike emnekurs menes at det faglige innholdet i kursene skal være forskjellig.

Merknader til regelverket for videre- og etterutdanning

VIDEREUTDANNING – FORSKNINGSTJENESTE

Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste. Uansett kombinasjoner av tjeneste, må utdanningen inneholde minst 2 årsverk åpen, uselektiv, kurativ allmennpraksis.

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

VIDEREUTDANNING ALLMENNMEDISINSKE ARBEIDSOMRÅDER

​* Med «andre allmennmedisinske arbeidsområder» forstås:

 • helsestasjonsarbeid
 • skolelegearbeid
 • tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen
 • tilsynslege ved alders- og sykehjem
 • bedriftslegearbeid
 • fengselshelsetjeneste
 • samfunnsmedisin
 • militærlegevirksomhet
 • tjeneste ved Institutt for allmennmedisin
 • forskning (Forutsetning: emnet må være allmennmedisinsk relatert og forskning skal foregå i en lønnet stilling under veiledning)
 • legevakt
 • kommunal helsetjeneste for asylsøkere eller personer med avslag på asyl


VIDEREUTDANNING/ETTERUTDANNING – LEGEVAKT

** Med legevakt menes den vakttjenesten som utføres i den til enhver tid kommunalt organiserte legevaktordning. Eventuell tjeneste i private legevaktordninger må vurderes individuelt etter søknad.

Det påhviler hver enkelt utdanningskandidat å føre oversikt over vaktene og gjøre omregning av vakter i forhold til den til enhver tid gjeldende omregningstabell for vaktklasseberegning. 

Antall vakttimer per år divideres på antall arbeidsuker per år og legges til kontorarbeidstiden slik tilfelle er med ”øvrige allmennmedisinske arbeidsområder”. Slik tjenesteberegning krever attestasjon av kommunelege I/den lege som er administrativt ansvarlig for legevakten i kommunen.

Status for størrelse av stilling beregnes ikke for kortere perioder enn tre måneder.

1 arbeidsdag = 7,5 timer
1 måned = 22 arbeidsdager à 7,5 timer

Omregningstabell for vaktklasseberegning

VektklasseGjennomsnittlig
arbeid per time

Merittimer
12 timers vakt

Merittimer
24 timers vakt

110 min.2 timer4 timer
220 min.4 timer8 timer
330 min.6 timer12 timer
445 min.9 timer18 timer

 

All kursvirksomhet skal være forhåndsgodkjent.  

Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser i allmennmedisin (PDF)

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for allmennmedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 29.03.2023