Rus- og avhengighetsmedisin

Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

*** Denne siden gjelder gammel ordning for spesialistutdanningen. Ny spesialistutdanning startet 1. mars 2017 for LIS1 og 1. mars 2019 for LIS2 og LIS3. Her finner du mer informasjon, inkludert overgangsregler fra gammel ordning

Har du spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits? Da kan du søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering.

Søknadsskjema og -veiledning

Søknader sendes elektronisk i Altinn. 

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden. 
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Bekreftelse på mottatt søknad, eventuelle henvendelser om manglende dokumentasjon og vedtak vil bli sendt til deg i Altinn. 

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Attester/skjemaer (krav til dokumentasjon)

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin (DOC)

Attest for veiledning i valgfri terapi under tjeneste i TSB (PDF)
Attest for utført institusjonstjeneste rus- og avhengighetsmedisin (PDF)

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Vanlige mangler i attestene for institusjonstjeneste er:

 • Ikke opplyst om veiledning
 • Ikke opplyst om stillingsprosent
 • Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
 • Ikke opplyst om vaktordning og deltakelse i denne
 • Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
 • Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
 • Manglende dato for opprykk til konstituert stilling som overlege
 • Må være ansatt som LIS før opprykk til overlege
 • Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin:
• Mangler informasjon om avdelingen

• Mangler informasjon om deltagelse i vakt og tid i samarbeid med andre leger

Regler for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling/enhet med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning. 

1. Hovedutdanning
3,5 års tjeneste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

2. Obligatorisk sideutdanning
2.1 Psykisk helsevern
1 års psykisk helsevern

2.2 Annen relevant tjeneste
½ års annen relevant tjeneste

Sammen med søknad om spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin sendes attestasjonsskjema. 

Kursutdanning

270 timer, herav
• Obligatoriske kurs i rus- og avhengighetsmedisin: 240 timer
• Valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 timer
Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve der dette er besluttet.
I tillegg kreves obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse og gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse (Fra tillitsvalgt til leder, modul 1 – 3).

Merknader til regelverk

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Tjeneste fra før 1. desember 2017 kan etter særskilt vurdering godkjennes som tellende.
Tjeneste som er utført ved enhet som ikke er godkjent for spesialiteten kan i perioden 1. desember 2016 til 1. desember 2017 vurderes på linje med tjeneste tatt ved godkjent utdanningsinstitusjon, forutsatt at tjenesten samsvarer med intensjonen for spesialistreglene i rus- og avhengighetsmedisin.

All tjeneste må foregå i utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon. Legen må beherske behandling av pasienter med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk.
Det er krav til 1 times ukentlig klinisk veiledning i TSB. I tillegg er det under den kliniske tjenesten i TSB krav til minst 30 timer veiledning i en valgfri, spesifikk terapimetode av veileder med veilederkompetanse i terapiformen.

Tjenesten skal inneholde:
1. 1 Tjeneste i hovedspesialitet
3 ½ års tjeneste i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

• 1 år i avdeling/enhet for avrusning:
Tjenesten må inneholde akuttvurderinger, diagnostisering og abstinensbehandling av pasienter.
Tjeneste med akuttvurderinger kan også oppnås i poliklinikk innen TSB.
• ½ år i døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
Tjenesten må inneholde utredning, behandling og rehabilitering av pasienter.
• 1 år i poliklinikk:
Tjenesten må tilby behandling til pasienter som bruker forskjellige typer rusmidler. Tjenesten må innebære utredning, diagnostisering og behandling av pasienter.
Tjenesten skal inkludere oppfølging av LAR-pasienter over minimum 3 måneder.
• 1 år valgfri tjeneste:
Tjeneste i valgfri avdeling eller poliklinikk innen TSB.
Den valgfrie tjenesten i TSB kan erstattes helt eller delvis med tjeneste i kommunalt rustiltak (feltpleie, kommunal substitusjonsbehandling, akuttiltak døgn, fengselshelsetjeneste og tilsvarende), med veiledning av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.
Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) teller med 1 år i stedet for valgfri tjeneste innen TSB. Annen relevant forskningstjeneste kan vurderes å telle med inntil ett år.

2.1 Psykisk helsevern

 1 års tjeneste i psykisk helsevern.
• Tjenesten skal være i sykehus, DPS eller i barne- og ungdomspsykiatri, med minst ½ år i akuttavdeling eller ambulant akutteam. Tjenesten for øvrig er valgfri (sengeavdeling, poliklinikk eller ambulant tjeneste i DPS, BUP eller sykehusavdeling).

2.2 Annen relevant tjeneste
½ års annen valgfri relevant tjeneste.
• ½ års sykehustjeneste på somatisk avdeling  (generell indremedisinsk, infeksjonsmedisinsk, nevrologisk eller pediatrisk avdeling) eller farmakologisk avdeling.
• ½ års sykehustjeneste i voksenpsykiatri eller i barne- og ungdomspsykiatri (døgn eller poliklinikk).
• ½ år i åpen uselektert allmennpraksis (minimum 80 % klinisk virksomhet).


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE
Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen får kompetanse til å:

• Kritisk kunne vurdere, og ta i bruk, resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
• Kunne evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring) med vitenskapelig metodikk.
• Kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
• Kunne formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling.

Forskningstjeneste vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt.
Det gjøres følgende presiseringer:
1. Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) eller tilsvarende teller med 1 år.

2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.
Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.

3. Medisinsk forskningstjeneste gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punkt i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2. 
Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for rus- og avhengighetsmedisin(legeforeningen.no)

 

Gebyr

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn når søknaden registreres.

Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om spesialistgodkjenning først skal sendes når hele spesialistutdanningen er gjennomført og søknaden er komplett.
Ikke komplette eller for tidlig innsendte søknader kan medføre avslag.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) allmennlege: 2 500 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

 • Spesialistgodkjenning: 4 måneder 
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin: 3 måneder
 • Konvertering fra annet EU/EØS-land: 3 måneder
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin: 2 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: 7 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra EU/EØS som ikke kan konverteres: 7 måneder
 • Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1): 7 måneder

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn. 

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon. 
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenning, kan du klage på vedtaket.

 • Klage sendes Helsedirektoratet 
 • Frist for å klage er tre uker etter mottatt vedtak
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 mnd. når Helsedirektoratet vurderer klagen:
  - Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak om spesialistgodkjenning.
  - Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som oppdaterer Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 27.01.2015 Sist faglig oppdatert: 22.03.2019