Klinisk farmakologi

Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk farmakologi.

*** Denne siden gjelder gammel ordning for spesialistutdanningen. Ny spesialistutdanning startet 1. mars 2017 for LIS1 og 1. mars 2019 for LIS2 og LIS3. Her finner du mer informasjon, inkludert overgangsregler fra gammel ordning

Har du spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits? Da kan du søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering.

Søknadsskjema og -veiledning

Søknader sendes elektronisk i Altinn. 

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden. 
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Bekreftelse på mottatt søknad, eventuelle henvendelser om manglende dokumentasjon og vedtak vil bli sendt til deg i Altinn. 

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Attester/skjema (krav til dokumentasjon)

Attestasjonsskjema for klinisk farmakologi (DOC)

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Vanlige mangler i attestene for institusjonstjeneste er:

 • Ikke opplyst om veiledning
 • Ikke opplyst om stillingsprosent
 • Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
 • Ikke opplyst om vaktordning og deltakelse i denne
 • Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
 • Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
 • Manglende dato for opprykk til konstituert stilling som overlege
 • Må være ansatt som LIS før opprykk til overlege
 • Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege

Regler for spesialistutdanning i klinisk farmakologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Det er gitt anledning til å søke spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi på bakgrunn av gamle eller nye tjenestekrav i en overgangsperiode frem t.o.m. 30.06.2020. De nye spesialistreglene gjøres obligatoriske fra 01.07.2020.

Krav til tjeneste gjeldende til og med 30.06.2020

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 ½ års tjeneste ved godkjent klinisk farmakologisk avdeling

Minimum 2 år må være avtjent i godkjent klinisk farmakologisk sykehusavdeling (se merknad).

1.1.1 Tjeneste i hovedspesialitet ved universitet
Inntil 2 års tjeneste ved institutt for farmakoterapi eller ved basalfarmakologisk institusjon (universitet) godkjennes, herav kan 1 år ved annen relevant institusjon godkjennes.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevant sykehusavdeling

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin


2. Relevant  klinisk sykehusavdeling
½ års tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling

Søknad om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi skal vedlegges attestert sjekkliste.

Krav til tjeneste obligatorisk fra 01.07.2020

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 ½ års tjeneste ved godkjent klinisk utdanningsinstitusjon for klinisk farmakologi.

Minimum 1 år må gjennomføres ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. Relevant  klinisk sykehusavdeling
½ års tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling

Ved søknaden om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi skal signert attestasjonsskjema vedlegges.

Kursutdanning obligatorisk fra 01.01.2018

200 timer i relevante emner, herav 150 timer obligatoriske kurs for spesialiteten klinisk farmakologi.

De obligatoriske kursene omfatter:

 1. Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering
 2. Klinisk farmakologi i praksis
 3. Legemiddeløkonomi
 4. Legemiddelutvikling, - utprøving og Good Clinical Practice (GCP)
 5. Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi
 6. Farmakogenetikk

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige som dekker omfang og innhold i obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid kan erstatte nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Merk at kurset "Klinisk utprøving/legemiddelutvikling, Good Clinical Practice (GCP) og legemiddelvurdering" har skiftet navn til "Legemiddelutvikling, -utprøving og Good Clinical Practice (GCP)."

Merknader til tjeneste gjeldende til og med 30.06.2020

MERKNAD TIL PUNKT 1

Med annen relevant institusjon menes:

 1. Sykehuslaboratorier i klinisk kjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og medisinsk genetikk.
 2. Universitetsinstitutter for medisinsk biokjemi, fysiologi, bioteknologi og farmasi.
 3. Institusjonene Statens legemiddelverk, Giftinformasjonssentralen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Yrkeshygienisk institutt og farmasøytisk industri etter søknad.

Det forutsettes at de arbeidsoppgaver som den aktuelle kandidat har vært beskjeftiget med, anses som relevante for hovedutdanningen.


MERKNAD TIL PUNKT 1, ANDRE AVSNITT

Tjeneste ved Statens rettstoksikologiske institutt teller med inntil 2 år fordi det generelle kravet er minimum 2 års tjeneste ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling. For de kandidater som imidlertid har gjennomført et særskilt tre-årig utdanningsprogram ved Statens rettstoksikologiske institutt, er det nødvendig at kun ett år av utdanningen utføres ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling.


MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

 

MERKNAD TIL PUNKT 1b OG PUNKT 2 

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri eller revmatologi. Minimum ½ år må være avtjent i slik avdeling.

Merknader til tjeneste obligatorisk fra 01.07.2020

MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.


MERKNAD TIL PUNKT 1b

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, immunologi og transfusjonsmedisin, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, nevrologi, nukleærmedisin, onkologi, patologi, psykiatri, revmatologi og rus- og avhengighetsmedisin.

MERKNAD TIL PUNKT 2

Med tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling menes anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi og rus- og avhengighetsmedisin.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for klinisk farmakologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for klinisk farmakologi (legeforeningen.no)

 

Gebyr

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn når søknaden registreres.

Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om spesialistgodkjenning først skal sendes når hele spesialistutdanningen er gjennomført og søknaden er komplett.
Ikke komplette eller for tidlig innsendte søknader kan medføre avslag.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) allmennlege: 2 500 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess​

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

 • Spesialistgodkjenning: 4 måneder 
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin: 3 måneder
 • Konvertering fra annet EU/EØS-land: 3 måneder
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin: 2 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: 7 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra EU/EØS som ikke kan konverteres: 7 måneder
 • Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1): 7 måneder

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn. 

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon. 
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenning, kan du klage på vedtaket.

 • Klage sendes Helsedirektoratet 
 • Frist for å klage er tre uker etter mottatt vedtak
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 mnd. når Helsedirektoratet vurderer klagen:
  - Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak om spesialistgodkjenning.
  - Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling i Statens helsepersonellnemnd.
 • Statens helsepersonellnemnd behandler klagen og fatter vedtak. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som oppdaterer Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 29.01.2015 Sist faglig oppdatert: 20.03.2019