Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning som allmennlege

Kun leger med norsk autorisasjon som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017 kan søke om godkjenning som allmennlege

Har du ikke norsk autorisasjon som lege? Da må du først søke om autorisasjon, se Autorisasjon og lisens.
Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen fra og med 1. mars 2017 må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstatter ordningen med veiledet tjeneste.

Kun leger som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017 kan fullføre veiledet tjeneste og søke om allmennlegegodkjenning. Leger som tilknyttes kommunen er omfattet av krav til spesialisering for leger i kommunene 

Veilededet tjeneste - Veilederavtale

Krav til veiledet tjeneste

Veiledet tjeneste er den praktiske tjenesten en lege må gjennomføre for å få godkjenning som allmennlege.

 • Legen må gjennomføre 36 måneder med veiledet tjeneste. Av disse må minst seks måneder gjennomføres i sykehus og minst seks måneder i allmennpraksis.
 • Dersom legen er ansatt i mindre enn 100 % stilling, må veiledningsperioden forlenges tilsvarende. Den veiledete tjenesten må gjennomføres i minst 60 % stilling.
 • Formel for å regne ut lengde på veiledet tjeneste ved deltidsstilling:
  Veiledningsperiode (antall måneder), delt på 100, ganger stillingsprosent.   
 • Veiledningsavtalen skal i hovedsak ikke være kortere enn to måneder. Veiledningsperioder på under to måneder vil i utgangspunktet ikke være tellende ved en søknad om godkjenning som allmennlege.
 • Veileder må enten være godkjent allmennlege eller spesialist i allmennmedisin. Kommunen er selv ansvarlig for oppnevnelse av veileder.

NB! Dette er de generelle kravene. Les om leger med utdanning fra ulike land under.

Registering av veilederavtale. Trygderefusjon

Det er et vilkår at den veiledede tjenesten må gjennomføres etter den grunnleggende legeutdanningen. Med grunnleggende legeutdanning menes utdanning og praksis som må være gjennomført for å kunne få autorisasjon i Norge.

Legen kan gjennomføre hele eller deler av veiledet tjeneste på følgende måter:

 • Fullført og godkjent norsk turnustjeneste
 • Fastlegehjemmel med veiledning
 • Kommunal legevakt med veiledning
 • Helseforetak hvor legen er under spesialisering (LIS-lege)
 • Vernepliktig militær lege under veiledning

Leger utdannet i Norge

Dersom legen er utdannet i Norge teller seks måneder fra grunnstudium som veiledet tjeneste. Dette gjelder kun de som har søkt om registrering av veilederavtale før 1. september 2016.

Turnustjeneste gjennomført i Norge teller som 18 måneder med veiledet tjeneste.
Helsedirektoratet kan maksimalt registrere 18 måneder med veiledet tjeneste.

Leger utdannet i et annet EØS-land

Leger med utdanning fra andre EØS-land og som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste må i utgangspunktet ha 36 måneder med veiledet tjeneste i Norge.

Helsedirektoratet kan godkjenne inntil 18 måneder med veiledet tjeneste fra et annet EØS-land, men de siste 18 månedene med veiledet tjeneste må gjennomføres i Norge. Det er kun veiledet tjeneste som er gjennomført etter grunnleggende legeutdanning som er tellende. Praksis integrert i studiet er ikke tellende.

Helsedirektoratet kan som hovedregel kun registrere 30 måneder med veiledet tjeneste i kommunen, ettersom minst seks måneder må gjennomføres i sykehustjenesten. Veiledning i sykehustjenesten blir ikke registrert i Helsepersonellregisteret av Helsedirektoratet.

Har legen gjennomført norsk turnustjeneste etter at norsk autorisasjon er innvilget kan det kun registreres 18 måneder.

Leger utdannet utenfor EØS

Leger med utdanning utenfor EØS-området må gjennomføre norsk turnustjeneste/LIS1 før en veilederavtale kan godkjennes og registreres.

Etter turnustjenesten/LIS1 gjenstår et krav om 24 måneder med veiledet tjeneste.

Leger som har gjennomført turnustjenesten på lisens

Leger som har gjennomført turnustjenesten på lisens før de fikk innvilget autorisasjon kan få 12 måneder fra turnustjenesten tellende som veiledet tjeneste. Dette inkluderer 6 måneder sykehustjeneste og 6 måneder kommunehelsetjeneste. Leger i denne kategorien oppfyller vilkåret for minst 6 måneder i sykehus og minst 6 måneders veiledet tjeneste i kommunen, men må gjennomføre ytterligere 24 måneder med veiledet tjeneste etter autorisasjonsdato.

Grunnkurs A/EU-kurs 1 og B/EU-kurs 2

Grunnkurs A og B må gjennomføres før legen kan søke om godkjenning som allmennlege. Det anbefales at legen gjennomfører kursene så tidlig som mulig. Se Den norske legeforening.

Attest for gjennomført veiledet tjeneste

Underskrevet attest for gjennomført og godkjent veiledet tjeneste (DOC) legges ved din søknad om godkjenning i Altinn.

For de som har hatt andre typer veiledet tjeneste, f.eks. LIS-leger:

Attest som inneholder følgende:

  • Tjenesteperiode
  • Stillingstittel
  • Stillingsprosent
  • Det må fremkomme i attesten at legen har vært under veiledning
  • Beskrivelse av tjenestens innhold i hovedpunkter
  • Signatur fra overordnet lege og veileder

Søk om godkjenning

Når du har gjennomført 36 måneder med veiledet tjeneste og grunnkurs A og B (EU-kurs 1 og 2) kan du søke om godkjenning som allmennlege. Underskrevet attest for gjennomført og godkjent veiledet tjeneste (DOC) legges ved din søknad om godkjenning i Altinn.

Søk om godkjenning som allmennlege (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Dersom du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden din etter at den er sendt inn, må dette sendes til godkjenning@helsedir.no Ikke send inn ny søknad på Altinn.

Krav til dokumentasjon

 • Grunnkurs A/EU-kurs 1
 • Grunnkurs B/EU-kurs 2
 • Attest for gjennomført veiledet tjeneste (se «Veiledet tjeneste» øverst på siden)

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er ca. seks uker. 
Vi anbefaler at alle sender inn søknader om veiledet tjeneste i god tid.

Dette gjelder:

 • Godkjenning som allmennlege
 • Registrering av veiledet tjeneste

Regelverk

Godkjenning som allmennlege er ikke en spesialistgodkjenning i allmennmedisin.

Se Rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger (regjeringen.no) og forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon for regelverk og annen generell informasjon.

Endring i registrering for leger med allmennlegebevis fra annet EØS-land eller Sveits (fra 1.1.2020)

Leger som tidligere er godkjente som allmennleger/allmennpraktiserende leger i Norge på grunnlag av kvalifikasjonsbevis som bekrefter videreutdanning innen allmennmedisin i et annet EØS-land eller Sveits, har fra 1. januar 2020 rett til å benytte tittelen spesialist i allmennmedisin etter endring i forskrift om helsepersonell fra EØS land og Sveits (EØS forskriften) § 10 (lovdata.no).

Leger som er godkjente før 1. mars 2017, har rett til spesialisttakst etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no) når legen er registrert som spesialist i allmennmedisin i Helsepersonellregistreret (HPR). For at Helsedirektoratet skal omregistrere allmennlegegodkjenningen til spesialisttittel i HPR må du fylle ut og sende omregistreringsskjema (PDF) til vår e-postadresse godkjenning@helsedir.no.

Leger som ble godkjent som allmennpraktiserende lege etter 1. mars 2017, er automatisk omregistrert i HPR som spesialist i allmennmedisin med gyldighet fra samme dato som tidligere godkjenning som allmennpraktiserende lege. Det vil ikke foretas endringer i den tidligere innvilgede periode med rett til tilleggstakst.

Leger som har norsk legeautorisasjon og godkjenning innen allmennmedisin fra et annet EØS-land eller Sveits, kan søke om konvertering av spesialistgodkjenning etter spesialistforskriften § 33 første og andre ledd (lovdata.no), jf EØS forskriften § 10. Søknad om konvertering gjør du via veiviseren for spesialistgodkjenning for leger.

Først publisert: 01.11.2015 Siste faglige endring: 18.10.2022 Se tidligere versjoner