Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Skjenkebevilling for alkohol

Skal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om bevilling.

Definisjon av salg og skjenking

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.

Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet. Salg av alkohol krever salgsbevilling. Alt om salgsbevilling finner du her.

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling sendes til den kommunen hvor skjenkingen skal skje – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret.

Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan benytte seg av unntaket fra hovedregelen ved å fastsette  nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som må søke om fornyelse eller hvilke som kan løpe videre for en periode på inntil 4 år. Se mer om dette i Helsedirektoratets merknader til alkohollovens § 1-6 om bevillingsperioden.

Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for:

 • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og maks 4,7 volumprosent alkohol
 • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
 • Gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 og maks 60 volumprosent alkohol

Innførsel og produksjon av alkohol

Utvidet bevilling som også gjelder

 • innførsel av alkohol og/eller
 • produksjon (tilvirkning) av alkoholholdig drikk

for skjenking i egen virksomhet kan gis av kommunen i tillegg til en normal skjenkebevilling. Det stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling. Tillatelse til produksjon kan imidlertid kun gis dersom skjenkingen og produksjonen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og tilbud.

Innførsel

Alkohol som innføres kan kun skjenkes fra den virksomheten som har den skjenkebevillingen tillatelsen er knyttet til, og kan ikke skjenkes på annen måte. Slik innførsel gjelder kun den type alkoholholdig drikk som skjenkebevillingen omfatter.

Produksjon

En skjenkebevilling kan utvides til å gjelde produksjon av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for skjenking i egen virksomhet.

Drikken kan kun skjenkes fra den virksomheten som har skjenkebevillingen tillatelsen er knyttet til.

Dersom det er ønskelig å produsere alkoholholdig drikk for salg til andre steder med salgs- og skjenkebevilling, må det søkes om statlig tilvirkningsbevilling.

Vær oppmerksom på at bevillingshaver må kontakte Skatteetaten og Mattilsynet for registrering før produksjonen kan starte.

Uansett om skjenking skjer med eller uten betaling, er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • Serveringssteder
 • Lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten
 • Forsamlingslokaler og andre felleslokaler
 • Sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted
 • Gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass
 • Allment tilgjengelig transportmiddel

Unntak fra bevillingsplikten

Når eier/leier/driver/ansatt benytter offentlig lokale til eget bruk

Det gjøres unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt i offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap*.

Vederlagsfri skjenking av alkohol kan da skje uten bevilling

 • i lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet
 • i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten
 • i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler

*Hva er et sluttet selskap?

Med et «sluttet selskap» menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.

Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant av arrangementet.

Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.

Ved usikkerhet, ta kontakt med kommunen der arrangementet skal finne sted.

Skjenkebevilling på kollektiv transport

Søknader om skjenkebevillinger til befalsmesser og kollektive transportmidler som tog og fly skal sendes til Helsedirektoratet.

Skjenkebevilling på tog

Skal det skjenkes alkohol på tog som er offentlig transportmiddel – det vil si at toget går til bestemte tider, stopper på bestemte steder og er åpent for allmennheten – skal det søkes om statlig skjenkebevilling til Helsedirektoratet.

Tog som ikke er ansett som kollektiv transportmiddel, eksempelvis charterturer, sightseeingturer, rundturer og leievogner, må søke om kommunal skjenkebevilling i den eller de kommuner toget skal befinne seg i.

Om bord i tog kan det kun gis bevilling til å skjenke drikke med under 22 volumprosent alkohol.

Skjenkebevilling på fly

Dersom det skal skjenkes alkohol om bord på fly som er offentlige transportmidler og som går i innenrikstrafikk må det søkes Helsedirektoratet om statlig skjenkebevilling.

Om bord i fly kan det kun gis bevilling til å skjenke drikke med under 22 volumprosent alkohol.

Utenrikstrafikk er ikke omfattet av bevillingssystemet.

Skjenkebevilling på skip

Søknader om skjenkebevilling på skip som er kollektive transportmidler – det vil si at det går i rute på bestemte strekninger til fastsatte tider og er åpent for publikum - skal sendes Fylkesmannen i det fylket skipet er registrert.

Bevillingsplikten gjelder kun i norsk territorialfarvann, uavhengig av nasjonalitet. Norske skip i trafikk mellom Norge og utlandet er omfattet av den statlige bevillingsplikten når skipet befinner seg i norsk farvann. Utenlandske skip som går i rutetrafikk mellom Norge og andre land er ikke omfattet av alkoholloven mens skipet er underveis.

Når skipet ligger til kai

Dersom det skal skjenkes alkohol om bord mens skipet ligger til kai i Norge, må skipet ha kommunal bevilling fra den kommunen kaien befinner seg i.

Krav til bevillingshaver

For å få skjenkebevilling, forutsettes det at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten har uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkoholloven, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden. Dersom vandelskravet ikke oppfylles etter at bevilling er innvilget, kan bevillingen inndras. Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene. Les mer om kontroll og inndragning av skjenkebevilling her.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Kravet om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke dersom det søkes om bevilling for en enkelt anledning eller en ambulerende bevilling.

Bare personer som har et daglig ansvar for skjenking kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at skjenking av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Ønsker man å endre styrer og/eller stedfortreder, må kommunen få beskjed og det må sendes inn søknad om godkjenning av nye personer til disse rollene.

Endringer i virksomheten

Dersom virksomheten overdras til nye eiere, faller skjenkebevillingen bort og det må søkes om ny bevilling.

Andre endringer i eiersammensetningen kan også medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder når alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse.

Drift på tidligere eiers bevilling

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av behandling av bevillingssøknaden. Ny eier får da de samme rettighetene som tidligere eier hadde.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må noen vilkår være oppfylt:

 • Kommunen må underrettes
 • Det må søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelse
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier

Dersom ny bevilling ikke er innvilget innen tre måneder, må driften opphøre inntil bevilling er gitt. Dersom søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen tillate at overgangsperioden utvides fra tre til inntil fire måneder.

Konkurs

Skjenkebevillingen bortfaller når det åpnes konkurs i virksomheten. Konkursboet kan selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven inntil behandlingen av boet er avsluttet.

Overdragelse før konkursåpning

Dersom en skjenkebevilling blir overdratt før konkursåpning, kan det drives på tidligere eiers bevilling forutsatt, som nevnt over, at

 • Ny eier søker om ny bevilling innen 30 dager og
 • At det foreligger en overdragelse av bevillingen mellom gammel og ny eier

Dersom overdragelsen skjer etter konkursåpning, har bevillingen falt bort. Ny eier må få sin egen søknad om skjenkebevilling innvilget før skjenking av alkoholholdig drikk kan skje.

Først publisert: 19.08.2021 Siste faglige endring: 29.01.2018 Se tidligere versjoner