Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystem

Kommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder i kommunen, og påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Kommunene har ansvar for kvaliteten på kontrollene, og at kontrollørene får god nok opplæring.

Dersom bevillingshaver ikke overholder de vilkårene som er gitt i bevillingen eller bryter alkoholloven og alkoholforskriften, skal kommunen inndra bevillingen for en kortere eller lengre periode.

Kontroll

Hvem kan utføre kontroll – krav til kunnskap

Kontrollen kan foretas av ansatte i kommunen, engasjerte kontrollører eller av et privat vaktselskap som er engasjert av kommunen. Alle kontrollører som skal utføre kontroll må ha bestått kunnskapsprøven for kontrollører jf. alkoholforskriften § 9-3 (lovdata.no).

Det er kommunen som er ansvarlig for kontrollene og at det blir benyttet kontrollører som har bestått kunnskapsprøven.

Les mer om kunnskapsprøven i alkoholloven.

Krav til gjennomføring av kontroll

Kontroll av steder med skjenkebevilling skal gjennomføres av to kontrollører jf. alkoholforskriften § 9-5 (lovdata.no). Kontroll av steder med salgsbevilling kan gjennomføres med en kontrollør.

Krav til antall kontroller på hvert sted med bevilling

Et sted med bevilling skal kontrolleres minst en gang i året. Antallet kontroller totalt hvert år skal være tre ganger antallet bevillinger i kommunen. For eksempel må en kommune med 100 salgs- og skjenkebevillinger kontrollere hvert sted minst en gang i året, og totalt utføre 300 salgs- og skjenkekontroller hvert år.

Målstyrt kontrollvirksomhet

Hvilke steder som bør kontrolleres oftere enn en gang hvert år

Kontrollene skal fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. På steder der det er fare for avvik, skal ha flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten.

Hva skal kontrolleres

Kontrollen skal omfatte alle bestemmelsene i alkoholloven, tilhørende forskrifter og eventuelle vilkår i bevillingsvedtaket.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrenser, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler jf. alkoholforskriften § 9-4 (lovdata.no). Dette er en opplisting av bestemmelser som befinner seg i kjernen av alkohollovens formål som er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder i hvordan salgs og skjenkekontroll bør gjennomføres.

Inndragning av bevilling

Dersom en bevillingshaver ikke overholder de vilkårene som er gitt i bevillingen eller bryter alkoholloven og alkoholforskriften, skal kommunen inndra bevillingen for en kortere eller lengre periode.

Dersom en bevilling blir inndratt så innebærer dette at retten til å selge eller skjenke alkoholdig drikke opphører for den perioden inndragningen gjelder. Inndragningsperioden kan være for en kortere eller lengre periode, eller være ut resten av bevillingsperioden.
Inndragning er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. For kommunale bevillinger er fylkesmannen klageinstans.

Landets kommuner er forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker. En overtredelse kan i utgangpunktet medføre en til åtte prikker, jf. alkoholforskriftens kapittel 10 (lovdata.no). Helsedirektoratet har utarbeidet merknader til bestemmelsene som regulerer inndragning og prikktildelingssystemet. Se Helsedirektoratets merknader til alkoholloven § 1-8, samt alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10.

Kommunestyret kan inndra en bevilling

Adgangen til å inndra en kommunal bevilling er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Dersom det i kommunen er foretatt en generell delegasjon av myndighet i bevillingssaker til formannskap, byråd eller faste utvalg i henhold til kommuneloven, vil dette i utgangspunktet også omfatte inndragningsadgangen. Inndragningsadgangen kan også delegeres til administrasjonen i kommunen eller en interkommunal sammenslutning, jf. alkoholloven § 1-7 femte ledd (lovdata.no), men dette forutsetter et særskilt delegasjonsvedtak.

Når skal en bevilling inndras

 • Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten skal til enhver tid oppfylle et vandelskrav jf. alkoholloven § 1-7b (lovdata.no). Dersom det viser seg at vandelskravet ikke lenger er oppfylt, skal bevillingen inndras. 
 • Dersom bevillingshaver ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, eller det foreligger overtredelser av alkoholloven eller alkoholforskriften skal kommunen ilegge prikker.

  Det er innført nasjonale standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser i form av et prikktildelingssystem jf. alkoholloven § 1-8 (lovdata.no). Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger er regulert i alkoholforskriften kapittel 10 (lovdata.no).

Prikktildelingssystemet

Alkoholforskriften kapittel 10 inneholder bestemmelser om inndragning etter alkoholloven § 1-8 (lovdata.no).

Alkoholforskriften §§ 10-1 til 10-6 (lovdata.no) innebærer et system for prikktildeling ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser. Bestemmelsene omfatter saksbehandlingsregler og inneholder standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. Reglene utgjør til sammen et prikktildelingssystem.

Ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning i én uke. Prikktildelingssystemet gir klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges. Systemet er ment å føre til en forenkling av saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.

Antall prikker – ulike typer overtredelser og alvorlighetsgrad

Enkelte brudd skal som utgangspunkt gi enten åtte, fire, to eller én prikk. Et enkelt brudd vil derfor normalt ikke alene kunne føre til inndragning. Dersom det avdekkes flere brudd i løpet av en kontroll som til sammen gir tolv prikker eller mer vil dette imidlertid føre til inndragning.

Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter ved bruddet vil det også kunne tildeles flere prikker etter den foreslåtte unntaksbestemmelsen jf. alkoholforskriften § 10-4 (lovdata.no).

Oversikt over hvilke overtredelser som vil føre til antall prikker

​Type overtredelse ​Antall prikker som kan ilegges
 • ​salg, utlevering eller skjenking til person som er under18 år
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
 • hindring av kommunal kontroll
​8 prikker
 • ​salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk
​4 prikker
 • ​det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
  gjentatt diskriminering
​2 prikker
 • ​brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • brudd på regler om skjenkemengde
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • brudd på reklameforbudet, 
  andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13
​1 prikk

 

Dersom det ilegges flere enn 12 prikker, skal inndragningslengden utmåles etter følgende skjema:

​Antall prikker ​Inndragningens lengde
1 prikk  1 dags inndragning
​2–3 prikker ​2 dager inndragning
​4–5 prikker  ​3 dager inndragning
​6–7 prikker  ​4 dager inndragning
​8–9 prikker  ​5 dager inndragning
​10–11 prikker ​6 dager inndragning
​12 prikker ​7 dager inndragning

Hva skjer med tildelte prikker dersom virksomheten selges?

En ny opptjeningsperiode starter på det tidspunktet virksomheten blir overdratt til ny eier. Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en periode før kommunen eventuelt innvilger den nye eierens søknad om bevilling jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no).

Dersom det er sendt ut et forhåndsvarsel om inndragning før virksomheten overdras, kan iverksettelse av inndragning finne sted etter overdragelsen selv om grunnlaget for inndragningen skyldes tidligere eiers forhold.

Først publisert: 01.07.2016 Siste faglige endring: 01.07.2016 Se tidligere versjoner