Hopp til hovedinnholdet

Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Denne indikatoren viser sykefraværet blant de ansatte som jobber direkte med brukerne. Sykefravær kan ha innvirkning på kvaliteten på tjenestene.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 var andelen sykefravær totalt på 11,7 prosent. I 2016 var andelen sykefravær totalt på 11,6 prosent. Andelen sykefravær totalt endres lite fra år til år. På landsbasis var andel legemeldt sykefravær i 2017 på 10,2 prosent og andel egenmeldt sykefravær på 1,4 prosent. Begge deler er uendret fra i 2016.

Oslo hadde lavest andel sykefravær totalt i 2017 med 9,9 prosent, mens Sør-Trøndelag hadde høyest andel sykefravær totalt med 12,9 prosent.

Mulige årsaker til variasjoner

Kjønnssammensetningen i sektoren påvirker det egenmeldte sykefraværet, og kvinner har høyere egenmeldt sykefravær enn menn.

Helseplager og sykefravær øker med økende alder. Nedbemanning, vakanser og høy turnover, samt omfang av kvelds- og nattarbeid kan også øke sannsynligheten for sykefravær.

Om indikatoren

Her fremstilles både det samlede sykefraværet, og sykefravær splittet mellom egenmeldt og legemeldt sykefravær. Det er kun kommunalt ansatte som jobber direkte med brukere av ulike tjenester for eksempel i sykehjem eller hjemmetjeneste som inngår. Det skilles mellom sykefravær hos ansatte som jobber i institusjon og ansatte som jobber i hjemmetjenesten, men fremstilles også samlet.

Sykefravær blant ansatte kan medføre redusert tid til hver tjenestemottaker, redusert kvalitet på tjenesten, forsinkelser og/eller avlyste hjemmebesøk. Med vikarer er det fare for at viktig erfaring går tapt eller må opparbeides på nytt over tid. Nye ansatte påvirker også forutsigbarheten og kontinuiteten for tjenestemottakerne.

Tallene per år er beregnet på grunnlag av de tre siste kvartaler i gjeldende år, og det første kvartalet i neste år. Tallene for 2017 inneholder derfor data for 2.-4. kvartal 2017, samt 1. kvartal 2018.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert